Saeima 2010. gada 15. aprīlī ir pieņēmusi, un Valsts Prezidents 2010. gada 29. aprīlī ir izsludinājis grozījumus Komerclikumā. Kā būtiskākā novitāte grozījumos Komerclikumā ir minams samazinātais pamatkapitāls sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas pamatots likumprojekta anotācijā ar nepieciešamību uzlabot uzņēmējdarbības vidi.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls

Tātad saskaņā ar jauno 185.1 pantu, sabiedrības pamatkapitāls var būt mazāks par minimālo, proti, mazāks par 2000 Ls, ja ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi:

  • sabiedrības dibinātāji ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
  • sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
  • sabiedrības valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki;
  • katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas tādas sabiedrības dalībnieks, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 Ls.

Tātad šādu samazināto pamatkapitāla apmēru varēs piemērot tikai mazām privātām sabiedrībām, piemēram, ģimenes uzņēmumiem. Ievērojot samazināto apmēru un iespējamās norēķinu konta izmaksas, ir paredzēts, ka dalībnieki paši var apliecināt pamatkapitāla apmaksu, sniedzot izziņu (147. panta 2. 1 daļa).

Tomēr attiecībā uz šādu samazināto pamatkapitāla apmēru ir paredzēti noteikumi par obligātās rezerves izveidošanu, izdarot atskaitījumus vismaz 25 procentu apmērā no pārskata gada tīrās peļņas. Obligāto rezervi, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var izmantot:

  • pamatkapitāla palielināšanai;
  • pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no iepriekšējā pārskata gada peļņas;
  • iepriekšējā pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no pārskata gada peļņas.

Ja sabiedrības pamatkapitāls ir mazāks par 2000 Ls, sabiedrība var izmaksāt dividendēs to tīrās peļņas daļu, kura paliek pēc atskaitījumiem obligātajā rezervē.

Būtiski ir piebilst, ka šādu samazināto pamatkapitāla apmēru var izmantot tikai tādu laika periodu, kamēr pastāv atbilstība likumā noteiktajiem nosacījumiem, proti, ja nav izpildīts kāds 185.1 pantā paredzētais nosacījums, sabiedrībai ir pienākums triju mēnešu laikā no brīža, kad rodas neatbilstība attiecīgajai pazīmei, palielināt pamatkapitālu līdz 2000 Ls. Turklāt ir paredzēta arī sankcija, proti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu šādas sabiedrības darbību var izbeigt, ja pamatkapitāls nav palielināts līdz 2000 Ls.

Ievērojot pamatkapitāla lomu kreditora prasījumu segšanā maksātnespējas procesa ietvaros, ir paredzēts, ka, ja sabiedrības pamatkapitāls ir mazāks par 2000 Ls un ir pasludināts šīs sabiedrības maksātnespējas process, tās dalībnieki solidāri atbild par sabiedrības saistībām, kuru kopējais apmērs nepārsniedz 2000 Ls un dibinātāju apmaksātā pamatkapitāla apmēra starpību. Tādējādi tiek paredzēts unikāls izņēmuma gadījums, kad dalībnieki atbild par sabiedrības saistībām.

Tāpat īpaši noteikumi - atlaides valsts nodevai ir paredzētas attiecībā uz šādām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, lai samazinātu izdevumus šādu sabiedrību dibināšanai, tādējādi arī veicinot tādu sabiedrību nodibināšanu.

Šāds sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla regulējums ir jaunums Komerclikumā, kas tiecas samazināt šķēršļus komercdarbības uzsākšanai. Tomēr no otras puses jāuzmanās, vai šāda veida sabiedrības netiks nodibinātas bez reāla komercdarbības veikšanas mērķa, kas var sliktākajā gadījumā novest pie liela skaita sabiedrību maksātnespējas vai likvidācijas skaita.