Starpperiodu pārskats ir Komerclikumā minētais saimnieciskās darbības pārskats, kuru sagatavo saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu, ārkārtas dividenžu noteikšanu un reorganizāciju. Aplūkosim, kā sagatavot starpperiodu pārskatu saistībā ar reorganizāciju.

Starpperiodu pārskats ir īsāks par gada pārskatu. Starpperiodu pārskatu sagatavošanas kārtību var izmantot arī citos gadījumos, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajos aktos vai pušu savstarpējās saistībās (piemēram, starp klientu un kredītiestādi) noteikto.

Sabiedrības starpperiodu pārskats sastāv no:

  • starpperiodu finanšu pārskata;
  • starpperiodu vadības ziņojuma.

Mikrosabiedrībai, kas gada pārskata sagatavošanā izmanto likumā noteikto atbrīvojumu no vadības ziņojuma sagatavošanas, starpperiodu pārskats sastāv tikai no starpperiodu finanšu pārskata.