Kopš 2012.gada novembra jauna komersanta, uzņēmuma, organizācijas vai līguma reģistrāciju var veikt elektroniski. Tāpat elektroniski var veikt izmaiņu, reorganizācijas, maksātnespējas, likvidācijas un līguma izbeigšanas reģistrāciju un dažādu izziņu saņemšanu. Par Uzņēmuma reģistra (UR) izveidotajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām vairāk lasiet šajā publikācijā.

2012.gada novembrī UR ieviesa 2 jaunus elektroniskos pakalpojumus:

 1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros un
 2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

E-pakalpojumi ir pieejami portālā www.latvija.lv (portāls), tāpat tiem var piekļūt no UR vietnes, kur izvietota arī papildu informācija par e-pakalpojumiem.

Lai izmantotu e-pakalpojumus, ir nepieciešams:

 1. Dators ar interneta pieslēgumu,
 2. Kāds no portālā piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem:
 • elektroniskais paraksts vai
 • elektroniskā identifikācijas karte, vai
 • internetbankas piekļuves kodi kādā no portālā piedāvātajām bankām,
 1. Latvijā izsniegts drošs elektroniskais paraksts (obligāti tikai reģistrācijas pakalpojumā),
 2. Kāda no portālā piedāvātajām internetbankām.

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Pakalpojums ļauj veidot pieteikumu gan jauna komersanta, uzņēmuma, organizācijas vai līguma reģistrācijai, gan izmaiņu, reorganizācijas, maksātnespējas, likvidācijas un līguma izbeigšanas reģistrācijai.

Pakalpojums ietver pieteikuma:

 • aizpildīšanu,
 • parakstīšanu,
 • apmaksāšanu,
 • iesniegšanu Reģistrā un atbildes dokumentu saņemšanu, 
 • atkārtotu iesniegšanu situācijā, ja nepilnību dēļ saņemts atlikšanas lēmums.

Datu ievadi var veikt arī persona, kurai nav droša e-paraksta (t.i., autentificēšanās notiek ar internetbankas rekvizītiem), bet izveidoto reģistrācijas pieteikumu var parakstīt tikai ar Latvijā izsniegtu drošu e-parakstu viedkartē.

E-pakalpojuma ietvaros veidojot pieteikumu, tāpat kā aizpildot pieteikuma veidlapu papīra formā, ir jāievēro visas likumā noteiktās prasības. Pirms e-pakalpojuma uzsākšanas jāveic ar tiesību subjekta dibināšanu saistītās darbības (piem., dibināšanas sapulces norise, pamatkapitāla iemaksa bankas kontā, mantiskā ieguldījuma novērtēšana u.tml.). Uzsākot pieteikuma datu ievadi, jābūt sagatavotiem pieteikumam pievienojamajiem dokumentiem, piem., statūtiem, dibināšanas lēmumam u.c., un tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Tāpat jāievēro likuma prasības par personām, kuras tiesīgas parakstīt attiecīgos dokumentus.

Jaunam komersantam un uzņēmumam pakalpojums nodrošina iespēju pieteikties gan pievienotās vērtības nodokļa, gan arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.

Pieteikuma sagatavošana

Pēc autentificēšanās portālā www.latvija.lv klients nonāk savā e-pakalpojuma lietotāja kontā, kurā ir pieejamas vairākas izvēlnes:

 • Jauns reģistrācijas pieteikums,
 • Nepabeigtie pieprasījumi (t.i., iesāktie, bet nepabeigtie pieteikumi, kas kontā tiks saglabāti 30 dienas, kuru laikā tos iespējams turpināt apstrādāt),
 • Saņemtie pakalpojumi,
 • Pieteikumi parakstīšanai.

Uzsākot jauna pieteikuma sagatavošanu, ir jānorāda e-pasta adrese, kas turpmāk tiks izmantota, lai informētu klientu par pakalpojuma gaitu, un jāizvēlas kāds no atbildes saņemšanas veidiem:

 • portālā (atbildes dokumenti būs pieejami lejuplādēšanai sadaļā Saņemtie pakalpojumi),
 • e-pastā,
 • pa pastu
 • personīgi.

Nākamajā solī jāsāk ievadīt prasītos datus un pievienot nepieciešamos dokumentus, no kuriem tiks veidots pieteikums. Pievienojamos dokumentus var parakstīt gan ar virtuālo, gan viedkartes e-parakstu.

Pakalpojums piedāvā vairākas papildu iespējas:

 • apskatīt līdzīgos nosaukumus,
 • ielādēt tās personas datus, kura autentificējusies pakalpojumam,
 • pārbaudīt juridiskas personas datus UR un atbilstības gadījumā ielādēt tās nosaukumu.

Lai atvieglotu datu ievadi, obligāti aizpildāmie datu lauki un obligāti pievienojamie dokumenti ir atzīmēti ar zvaigznīti. Kad datu ievade ir pabeigta, jāpārbauda izveidotais pieteikums. Kļūdu vai nepilnību gadījumā jāatgriežas atpakaļ datu ievades stadijā un jālabo vai jāpapildina vajadzīgais.

Pieteikuma parakstīšana un iesniegšana

Pabeidzot datu ievadi, ir jānorāda ziņas par personām, kuras parakstīs pieteikumu. Katrai no personām ir jānorāda arī e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts uzaicinājums ienākt portālā, lai sadaļā Pieteikumi parakstīšanai parakstītu izveidoto pieteikumu. Pakalpojuma ietvaros izveidotā sistēma pēc personas autentifikācijas datu pārbaudes tai piedāvās piekļuvi tikai tiem pieteikumiem, kuros šī persona būs norādīta kā parakstītājs. Šāda sistēma garantē, ka nepiederošas personas nevar piekļūt izveidotajiem pieteikumiem un tos parakstīt. Būtiski ir tas, ka šobrīd pieteikumu var parakstīt tikai ar viedkartes e-parakstu (eParaksts vai eID), bet ne ar virtuālo e-parakstu. Veicot pieteikuma parakstīšanu, obligāti jālieto paraksts ar laika zīmogu, un, kad visas personas būs parakstījušas sagatavoto pieteikumu, varēs pāriet pie nākamā soļa - pakalpojuma apmaksas.

Pakalpojuma ietvaros ir nodrošināta iespēja samaksāt valsts nodevu par reģistrāciju un maksu par oficiālo publikāciju. Pirms samaksas veikšanas jāatzīmē nepieciešamie maksāšanas nosacījumi, tad jāizvēlas atbilstošā no piedāvātajām internetbankām un jāveic maksājumi. Veicamo maksājumu summas aprēķina pakalpojuma kalkulators, ievērojot iepriekš veiktās darbības. Maksājamās summas klients nevar mainīt. Pakalpojumu var turpināt tikai tad, kad ir veikti visi nepieciešamie maksājumi un saņemts bankas apstiprinājums par veiksmīgu maksājuma izpildi. Klientam par to paziņo informatīvajā e-pastā.

Kad saņemts paziņojums e-pastā, pakalpojuma sadaļā Nepabeigtie pieprasījumi jāveic dokumentu iesniegšana. Pēc dokumentu iesniegšanas klients saņems e-pasta paziņojumu par pieteikuma reģistrēšanu UR lietvedībā, kā arī informāciju par atbildes dokumentu saņemšanas laiku un vietu.

Pieteikuma izskatīšana un atbildes saņemšana

Pieteikuma izskatīšanas laiks ir atkarīgs no konkrētā pieteikuma veida (dokumentu izskatīšanas laiks ir noteikts attiecīgā reģistra vešanu regulējošajā normatīvajā aktā) un samaksātās valsts nodevas apmēra (gadījumos, kad normatīvajā regulējumā noteikta palielināta samaksa par paātrinātu dokumentu izskatīšanu).

Atbildes dokumentu saņemšanas veids un forma ir atkarīgi no klienta izvēles: ja klients izvēlējies dokumentus saņemt portālā vai pa e-pastu, tad atbildes dokumenti (lēmums, reģistrācijas apliecība, reģistrētie statūti) būs sagatavoti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, bet, ja klients izvēlējies saņemt dokumentus pa pastu vai personīgi, tad tie būs sagatavoti papīra dokumentu veidā. Pienākot atbildes saņemšanas termiņam, klients saņems e-pastu par sagatavoto dokumentu pieejamību. Informācija par tiem pieteikumiem, par kuriem ir saņemta UR atbilde, būs pieejama sadaļā Saņemtie pakalpojumi. Pieteikumi, kuriem pieņemts lēmums par reģistrāciju vai ir atteikta reģistrācija (ja tā nav iespējama), šajā sadaļā glabāsies 7 dienas, savukārt, tie pieteikumi, kuriem atlikta reģistrācija, tur tiks uzglabāti 180 dienas, kuru laikā tos varēs iesniegt atkārtoti. Pirms atkārtotas pieteikuma iesniegšanas ir iespējams labot pieteikuma datus, kā arī iesniegt papildu dokumentus.

Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

Pakalpojums Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem nodrošina iespēju saņemt izziņu par ikvienu UR uzturētajos reģistros ierakstītu subjektu vai līgumu.

Pakalpojums ietver:

 • pieprasījuma izveidošanu,
 • valsts nodevas samaksu,
 • pieprasījuma iesniegšanu UR,
 • izziņas saņemšanu.

Šī pakalpojuma izmantošanai elektroniskais paraksts nav obligāti nepieciešams.

Pieprasot izziņu par:

 1. Juridisku personu, tajā būs iekļauta informācija no komercreģistra, uzņēmumu reģistra, biedrību un nodibinājumu reģistra u.c., kā arī informācija par juridiskajai personai reģistrētajiem maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesiem;
 2. Fizisku personu, iespējams izvēlēties kādu no izziņu paveidiem:
 •  informācija par fiziskās personas maksātnespējas procesu;
 •  informācija par maksātnespējas procesa administratoru;
 •  izziņa par personai reģistrētajiem laulāto mantisko attiecību līgumiem.
 1. Juridisku faktu jeb līgumu, iespējams izvēlēties kādu no izziņu paveidiem:
 • par laulāto mantisko attiecību līgumu;
 • par komercķīlas līgumu;
 • par publiskās un privātās partnerības vai koncesijas līgumu.

Pieprasījumu sagatavošana

Lai izmantotu šo e-pakalpojumu, jāautentificējas ar kādu no piedāvātajiem rīkiem portālā www.latvija.lv un jāapstiprina pakalpojuma lietošanas noteikumi.

Pēc autentificēšanās lietotāja e-pakalpojuma kontā būs pieejamas 3 sadaļas:

 • Jauns informācijas (izziņas) pieprasījums,
 • Nepabeigtie pieprasījumi,
 • Saņemtie pakalpojumi.

Sadaļā Nepabeigtie pieprasījumi 30 dienas no pakalpojuma uzsākšanas brīža glabāsies tie pieprasījumi, kuriem tiek gaidīta apstiprinājuma informācija no bankas par maksājuma izpildi, kā arī tie pieprasījumi, kuri ir apmaksāti un iesniegti UR, bet kuriem vēl nav saņemta atbilde – izziņa.

Sadaļā Jauns informācijas (izziņas) pieprasījums iespējams izvēlēties nepieciešamo izziņas veidu – par juridisku personu, par fizisku personu vai par juridisku faktu (līgumu). Ja izvēlas izziņu par juridisku personu, ir iespējams veikt meklēšanu UR datubāzē pēc reģistrācijas numura vai nosaukuma. Ja izvēlas izziņu par fizisku personu, tad pakalpojuma turpinājumā jāizvēlas nepieciešamais izziņas veids un jāievada fiziskās personas kods. Pakalpojuma ietvaros izveidotā pārbaudes sistēma nodrošina meklēšanu UR uzturētajos reģistros un, ja atbilstoša informācija netiek atrasta, par to uzreiz paziņo pakalpojuma lietotājam. Ja izvēlas izziņu par juridisku faktu jeb līgumu, tad jānorāda līguma reģistrācijas numurs.

Uzsākot jaunu pieprasījumu, ir jānorāda e-pasta adrese, kas turpmāk tiks izmantota, lai informētu klientu par pakalpojuma gaitu, un jāizvēlas kāds no atbildes saņemšanas veidiem: portālā (izziņa būs pieejama lejuplādēšanai sadaļā Saņemtie pakalpojumi), e-pastā, pa pastu vai personīgi.

Pieprasījuma apmaksa un iesniegšana

Nākamajā solī jāveic valsts nodevas samaksa. Maksājuma summu aprēķina pakalpojuma kalkulators, un klients to nevar mainīt. Maksājumu klients veic, izmantojot savu internetbanku. Kad no bankas ir saņemts apstiprinājums, ka maksājums ir izpildīts, informācijas pieprasījums automātiski tiek iesniegts UR, un klientam tiek nosūtīts e-pasta paziņojums par informācijas pieprasījuma veiksmīgu apmaksu un iesniegšanu. Paziņojums satur informāciju par pieprasījuma reģistrēšanu UR lietvedībā, kā arī informāciju par izziņas saņemšanas laiku un vietu.

Izziņas saņemšana

Izziņas sagatavošanas laiks ir līdz 2 darbdienām. Ja izziņas saņemšanas veids būs norādīts portālā vai e-pastā, izziņa tiks sagatavota elektroniskā dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja izziņas saņemšanas veids tiks norādīts pa pastu vai personīgi, izziņa tiks sagatavota papīra dokumenta veidā. Pienākot atbildes saņemšanas termiņam, klients saņems informatīvu e-pastu par sagatavotās izziņas pieejamību. Ja konkrēto pakalpojumu klients būs izvēlējies saņemt portālā, tad sadaļā Saņemtie pakalpojumi būs iespējams arī lejupielādēt izziņu. Šajā sadaļā informācija par izpildītajiem informācijas pieprasījumiem un sagatavotās izziņas būs pieejamas 7 dienas no izziņas izsniegšanas brīža.

E-pakalpojuma ieguvumi

Kāpēc izvēlēties lietot e-pakalpojumu?

Jo, salīdzinot ar papīra dokumentu iesniegšanu, tas ir:

 • ērtāk, jo to var darīt sev izdevīgā laikā un vietā,
 • ātrāk, jo nav jāgaida rindā, lai izmantotu UR pakalpojumus, kā arī nav jātērē laiks nokļūšanai UR,
 • vienkāršāk, jo e-pakalpojumi ir izveidoti vienkārši un saprotami. Pakalpojuma lietotājs tiek virzīts soli pa solim, norādot veicamās darbības,
 • lētāk, jo nav jātērē līdzekļi, lai nokļūtu līdz UR klientu apkalpošanas nodaļai un lai apliecinātu parakstu pie notāra,
 • drošāk, jo e-paraksts apliecina, ka dokumentu konkrētā brīdī ir parakstījusi konkrēta persona.