Lai nodrošinātu vismaz minimālas sociālās garantijas cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu, no 01.01.2017. noteiks minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) līmeni. To paredz grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

No visiem sociāli apdrošinātajiem cilvēkiem 31,2% apdrošināšanas iemaksas ir mazākas par valstī noteikto minimālo darba algu. Līdz ar to pastāv iespēja, ka 1/3 sociāli apdrošināto cilvēku "nevarēs nopelnīt" sev pat minimālo pensiju. Tā rezultātā nākotnē viņiem nebūs pietiekami līdzekļi ikdienas iztikai, kā arī tas var radīt slogu pārējiem VSAOI veicējiem.

No 01.01.2017. līdz 31.12.2017. paredzēts pārejas periods, kad VSAOI būs 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Savukārt no 01.01.2018. par katru darba ņēmēju, kam atlīdzība ir noteikta mazāka par minimālo algu, VSAOI būs jāveic no valstī noteiktās minimālās algas.

Atbilstoši izmaiņām vispārējā nodokļu režīmā no starpības starp faktiski noteikto algu un valstī noteikto minimālo algu VSAOI veiks darba devējs no saviem līdzekļiem. Savukārt mikrouzņēmumu nodokļa režīmā par katru darbinieku darba devējam VSAOI būs jāveic no saviem līdzekļiem no valstī noteiktās minimālās algas.

Paredzētas izņēmuma kategorijas, par kurām VSAOI varēs veikt samazinātā apmērā: vispārējā nodokļu režīmā - no faktiskās algas, mikrouzņēmumu darbiniekiem - 50% apmērā no minimālās algas (2017.gadā 75% no pusminimālās mēneša darba algas). Tie ir:

  • vecuma pensiju saņēmēji;
  • notiesātie, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
  • cilvēki, kuriem līdz vecuma pensijas saņemšanai palikuši 5 gadi vai mazāk un viņi pirms darba ņēmēja statusa iegūšanas vismaz 1 gadu ir bijuši bez darba;
  • cilvēki ar I un II grupas invaliditāti;
  • cilvēki, kas pirmreizēji kļūst par darba ņēmējiem (pirmos 3 mēnešus);
  • cilvēki līdz 24 gadu vecumam, kas mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad mācības vai studijas ir pārtrauktas.

Minimālās VSAOI veiks darba devējs, pie kura ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Ja algas nodokļu grāmatiņa nav iesniegta ne pie viena darba devēja, tad VSAOI no minimālā objekta veiks darba devējs, pie kura darba ņēmējs ir agrāk ieguvis darba ņēmēja statusu. Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā būs atzīme, kam jāveic minimālās iemaksas. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās un atmaksās pārmaksātās VSAOI.

Izmaiņas tiks piemērotas no 01.01.2017.