01.07.2017. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par grāmatvedību", ar kuriem ārpakalpojuma grāmatvedim tiks paredzēts pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, kā arī precizēts grāmatveža un ārpakalpojumu grāmatveža jēdziens.

Ar grozījumiem papildināts likuma 3.pants, nosakot, ka grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā drīkst veikt grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis:

  • grāmatvedis – fiziskā persona, ar kuru noslēgts darba līgums un kuras atbilstību noteiktai grāmatveža kvalifikācijai apliecina izglītības dokuments vai pieredze;
  • ārpakalpojumu grāmatvedis – persona, ar kuru noslēgts rakstveida līgums (izņemot darba līgumu), kurā noteikti tās pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos un kuras kvalifikāciju apliecina izglītības dokuments vai pieredze;

Tāpat noteikti gadījumi, kad grāmatvedību drīkst kārtot uzņēmuma vadītājs, proti:

  • individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks;
  • fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību;
  • individuālais komersants;
  • kapitālsabiedrības vienīgais valdes loceklis, kurš ir kapitālsabiedrības vienīgais dalībnieks.

Likums papildināts ar jaunu 3.1pantu, kurā paredzēts, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 EUR.