Ņemot vērā revīzijās paustos secinājumus un ieteikumus, Valsts kontrole (VK) ir izstrādājusi pašvaldību vadītājiem, deputātiem, auditoriem, grāmatvežiem un kapitālsabiedrību vadītājiem domātu rokasgrāmatu, kurā sniegti padomi darba uzlabošanai.

Veicot revīzijas pašvaldībās un raugoties no dažādiem skatpunktiem, VK galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu pašvaldību darbībā. Vairāku gadu desmitu laikā VK ir veikusi revīzijas par attīstības plānošanu kopumā, tās sasaisti ar budžeta plānošanu, kā arī par citām atsevišķām jomām un jautājumiem. Revīziju rezultāts ir pašvaldībām sniegtais skats no malas, gan atklājot labāko praksi, gan norādot uz trūkumiem un sniedzot ieteikumus to novēršanai.

Rokasgrāmatā laika gaitā plānots publiskot VK redzējumu par visdažādākajām pašvaldību darbības jomām:

  • sociālo atbalstu;
  • darba samaksu pašvaldībās;
  • ikdienas pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem;
  • teritorijas apsaimniekošanu;
  • nekustamā īpašuma nodokli;
  • informācijas pieejamību;
  • informācijas tehnoloģiju resursu izmantošanu, lielu infrastruktūras projektu vadību, finanšu un gada pārskatu sagatavošanu.

Sākotnējā rokasgrāmatas versijā, kas publiskota VK tīmekļvietnē, apkopota pašvaldībām noderīga informācija par pieciem aspektiem, kas nozīmīgi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā un ar ko saskarsies ikviena jaunā pašvaldība. Šajā versijā iekļauta informācija par attīstības plānošanu un budžeta sagatavošanu, pašvaldību institucionālo struktūru, iekšējās kontroles sistēmu, par maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības, kā arī par pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. Turklāt katru pusgadu rokasgrāmata tiks papildināta ar VK revīzijās izvērtētu vienu jaunu jautājumu vai jomu.

Katra rokasgrāmatas sadaļa definē problēmjautājumus, riskus un būtiskākos VK secinājumus, ieteikumus situācijas uzlabošanai, ietver VK izstrādātos padomdevējmateriālus – pašnovērtējuma anketas u.c., tāpat rokasgrāmatā atainota revīzijās atklātā labā prakse.

Rokagrāmata ir pieejama digitālā formātā VK tīmekļvietnē, un tā tiks regulāri papildināta ar aktuālāko informāciju no revīzijām, kuras skar pašvaldību darbību.