Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu var saņemt, pamatojoties uz tādiem attaisnojuma dokumentiem, kas atbilst pakalpojumu faktiskajai būtībai, ir patiesi un atbilstoši kuriem ieņēmumi ir norādīti pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā. Lai pasargātu pakalpojumu saņēmējus, klientus no nepatīkamām situācijām, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina komersantus strikti ievērot kases aparātu lietošanas un grāmatvedības uzskaites noteikumus.

VID informē, ka aizvien vairāk iedzīvotāju izmanto iespēju atgūt pārmaksāto IIN par izglītības un medicīnas pakalpojumiem. Diemžēl no VID neatkarīgu iemeslu dēļ dažkārt nodokli saskaņā ar iesniegtajiem čekiem nav iespējams atmaksāt, jo komersants, kurš sniedzis pakalpojumu, ir paviršs vai nav sakārtojis savu saimniecisko darbību. VID jau vairākkārt ir norādījis uz ēnu ekonomikas riskiem, kuri iespaido ikvienu valsts iedzīvotāju, un aicinājis uzņēmējus būt godprātīgiem – ievērot Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības gan darījumos ar citiem komersantiem, gan sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem.

VID vērš uzmanību, ka IIN atmaksu var saņemt, pamatojoties uz tādiem attaisnojuma dokumentiem, kas atbilst pakalpojumu faktiskajai būtībai, ir patiesi un atbilstoši kuriem ieņēmumi ir norādīti pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā.

Kas ir pamatots saimnieciskais darījums

Saskaņā ar vispārējām grāmatvedības prasībām saimniecisko darījumu uzskata par notikušu, ja tas ir pamatots. Pamatojums ir attaisnojuma dokuments, kura noformēšanas kārtību nosaka attiecīgs normatīvais akts. Turklāt visiem pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības ierakstiem jābūt reģistrētiem, pamatojoties uz noformētiem attaisnojuma dokumentiem, tādējādi nodrošinot patiesu naudas līdzekļu un ieņēmumu uzskaiti. 

Vēršam uzmanību, lai VID atzītu par atbilstošiem normatīvajos aktos noteiktajām prasībām gada ienākumu deklarācijai pievienotos dokumentus, kas apliecina attaisnotos izdevumus, tiem jābūt ne tikai noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, bet tajos ietvertajai "informācijai ir jābūt patiesai, darījumiem jābūt faktiski notikušiem un norādītiem (iegrāmatotiem vai reģistrētiem) pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā". 

Ja gada ienākumu deklarācijai pievienots attaisnojuma dokuments, saskaņā ar kuru nav izdarīti ieraksti (veikts grāmatojums vai ieraksts) pakalpojuma sniedzēja grāmatvedībā, tas ir uzskatāms par fiktīvu, jo nav konstatējams, vai pakalpojums faktiski ir noticis. Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējs slēpj patiesos ienākumus, nenomaksājot nodokļus. Tādējādi VID nav tiesīgs veikt IIN atmaksu gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības reģistros konkrētais darījums nav norādīts (neeksistē). Konstatējot šādus gadījumus, VID ir tiesīgs atteikt IIN atmaksu nodokļu maksātājam.

Pārbaudes uzņēmumos

Pagājušajā gadā VID uzsāka nozaru pieeju nodokļu administrēšanā, pievēršot pastiprinātu uzmanību kādai konkrētai nozarei. Pēdējos mēnešos, veicot kontroles pasākumus zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, tiek arī pārbaudīts, vai VID iesniegto fizisko personu gada ienākumu deklarācijām pievienoto attaisnoto izdevumu kases čeki par saņemtajiem zobārstniecības pakalpojumiem atbilst elektroniskā kases aparāta kontrollentām. Četros gadījumos ir konstatēts, ka minēto čeku darījuma vērtība nav atspoguļota kopējos dienas ieņēmumos. Tas tiek uzskatīts par rupju pārkāpumu, lietojot elektronisko kases aparātu, kuram mainīta konstrukcija vai programma, tādējādi slēpjot vai samazinot ar nodokļiem apliekamo objektu. 

Dokumenti, kas apliecina attaisnotos izdevumus

Lai saņemtu IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, kopā ar gada ienākumu deklarāciju iesniedz dokumentus, kas izdevumus apliecina:

  • kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai fiziskās personas ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
  • kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai fiziskās personas ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods. Kases čekam papildus noformētajā kvītī jābūt norādītiem visiem obligātajiem attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kā arī kases čeka numuram un datumam, fiziskās personas vai fiziskās personas ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam;
  • numurētu un VID reģistrētu kvīti, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti;
  • kases ieņēmumu orderi, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā iestādē, kura par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar kases ieņēmumu orderi;
  • kredītiestādes (bankas) maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus) vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības vai ārstniecības iestādes) kontā kredītiestādē. Šajā gadījumā kredītiestādes (bankas) maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai fiziskās personas ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam.

Par to, vai kases aparāts, no kura izsniegts čeks, ir reģistrēts VID, var pārliecināties VID mājaslapas sadaļā "Nodokļu maksātājiem reģistrētie kases aparāti un kases sistēmas".

VID atgādina, ka no 01.03.2015. (visa gada laikā) līdz pat 16.06.2018. var iesniegt deklarāciju par 2014.gadu, lai saņemtu IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem (izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos u.c.). Šogad vēl var iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem 2012. un 2013.gadā. Savukārt, lai saņemtu IIN atmaksu par 2011.gadu, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt līdz 16.06.2015. 

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).