Trešdien, 17.septembrī, notika iFinanses.lv organizētais seminārs Darījumu tirgus vērtības noteikšana UIN un PVN vajadzībām (transfertcenas), kuru vadīja SIA AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants Artūrs Breicis. Seminārs pulcēja vairāk nekā 60 iFinanses.lv abonentus un interesentus.

Galvenais transfertcenu princips ir: preču vai pakalpojumu cenām darījumos starp saistītiem uzņēmumiem ir jāatbilst tirgus cenai (arm's length principle), t.i., vērtībai tādā darījumā, kurš

  • tiek veikts starp nesaistītām personām vai uzņēmumiem,
  • ir analoģisks vai līdzīgs (salīdzināms),
  • tiek veikts analoģiskos vai līdzīgos (salīdzināmos) apstākļos. 

Seminārā A.Breicis skaidroja, kādos gadījumos jāpamato darījuma tirgus cena, kas ir saistītās personas, kādos gadījumos jāsagatavo pilna transfertcenu dokumentācija un ko tā ietver.

Tāpat autors stāstīja, kā transfertcenu korekcijas atspoguļot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā, kā veikt uzņēmuma funkcionālo analīzi, izvēlēties tirgus vērtības noteikšanas metodes un tās piemērot aktuālākajos darījumos (piemēram, par vadības pakalpojumiem, intelektuālo īpašumu vai kredītprocentiem uzņēmumu grupas ietvaros).

Semināra dalībnieki arī uzzināja, kādas ir galvenās problēmas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā. Piemēram, MK noteikumi Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi, kas paredz darījuma patiesās vērtības noteikšanai izmantojamās metodes un kārtību, ja darījums noticis starp saistītiem uzņēmumiem, ir sagatavoti, balstoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīnijām Transfertcenu noteikšanas vadlīnijas daudznacionāliem komersantiem un nodokļu administrācijām (ESAO), taču starp šiem dokumentiem ir radušās pretrunas. Piemēram, nodokļu konsultanti, balstoties uz vadlīnijām, uzskata, ka tālākpārdošanas cenu metode darbojas tikai bruto peļņas līmenī, taču Valsts ieņēmumu dienests, vadoties no MK noteikumiem, uzstāj, ka metode darbojas arī neto peļņas līmenī. Strīdi par šiem jautājumiem ir nonākuši arī tiesā.

Semināra beigu daļā A.Breicis apskatīja konkrēta uzņēmuma piemēru un kopā ar semināra dalībniekiem veica vienkāršotu šī uzņēmuma analīzi transfertcenu dokumentācijas sagatavošanai.

Paldies semināra lektoram un visiem dalībniekiem!