Lai izprastu, kuros gadījumos paraksti ir jāapliecina notariāli, Uzņēmumu reģistrs (UR) ir sagatavojis tabulu, kurā apkopoti gadījumi, kuros parakstus uz UR iesniedzamajiem dokumentiem apliecina zvērināts notārs, UR amatpersona vai dokumentu iesniedz elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Tabulas pēdējā ailē (Parakstītājs) ir uzskaitītas personas, kuru paraksti uz konkrētajiem dokumentiem ir jāapliecina notariāli.

UR atgādina, ka paraksta notariāls apliecinājums nav nepieciešams, ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski - parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 

Komercreģistrs 

 
Dokuments
Dokumenta saturs
Parakstītājs
Obligātie gadījumi
 
Pieteikumi
 1. par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
Paraksta visi dibinātāji
 
 
 1. par personālsabiedrības biedru ar pārstāvības tiesībām maiņu vai to pārstāvības tiesību izmaiņām;
Paraksta visi sabiedrības biedri
 1. par personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu;
Paraksta visi sabiedrības biedri
 1. par prokūras izdošanu vai atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;
Paraksta (atkarībā no komersanta veida):
 1. individuālais komersants;
 2. pārstāvēttiesīgie valdes locekļi;
 3. personālsabiedrības biedri ar pārstāvības tiesībām.
Protokoli (vai viena dalībnieka lēmums)
 1. par izmaiņām valdē (SIA dalībnieku sapulces vai AS padomes sēdes protokols);
SIA dalībnieku sapulces protokolu paraksta:
 1. sapulces vadītājs;
 2. protokolētājs (sekretārs);
 3. vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks (akcionārs)— protokola pareizības apliecinātājs.
 
Vienīgā dalībnieka lēmumu paraksta pats dalībnieks.
 
AS padomes sēdes protokolu paraksta padomes locekļi, kuri piedalījušies sēdē.
 1. par izmaiņām padomē (AS akcionāru sapulces protokols)
 
Paraksta:
 1. sapulces vadītājs;
 2. protokolētājs (sekretārs);
 3. vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs— protokola pareizības apliecinātājs.
 
Vienīgā akcionāra lēmumu paraksta pats akcionārs.
 1. par grozījumiem statūtos (SIA / AS dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols un jaunie statūti)
Paraksta:
 1. sapulces vadītājs;
 2. protokolētājs (sekretārs);
 3. vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks (akcionārs)— protokola pareizības apliecinātājs.
 
Vienīgā dalībnieka (akcionāra) lēmumu paraksta pats dalībnieks.
 1. par likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu (SIA / AS dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols)
 
Paraksta:
 1. sapulces vadītājs;
 2. protokolētājs (sekretārs);
 3. vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks (akcionārs)— protokola pareizības apliecinātājs.
 
Vienīgā dalībnieka lēmumu paraksta pats dalībnieks.
Piekrišanas
 1. piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu (izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli);
Valdes loceklis
 1. piekrišana ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu;
Likvidators
Dalībnieku reģistra nodalījums
Dalībnieku reģistra nodalījums
Paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis (ja daļas netiek atsavinātas).
 
Ja daļas tiek atsavinātas, paraksta arī daļu atsavinātājs un ieguvējs.
Statūti
Pilna statūtu teksta jaunā redakcija, ja pieņemts lēmums par statūtu grozījumiem
Grozītos statūtus paraksta valde un tās personas, kuras parakstījušas attiecīgo dalībnieku sapulces protokolu.
 
Protokolu paraksta:
 1. sapulces vadītājs;
 2. protokolētājs (sekretārs);
 3. vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks (akcionārs)— protokola pareizības apliecinātājs.
 
 
Brīvprātīgie gadījumi
 
(ja tas paredzēts AS, SIA statūtos, KS un PS – pieteikumā)
Kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokoli
 
SIA vai AS dalībnieku (akcionāru) sapulces protokols
Protokolu paraksta:
 1. sapulces vadītājs;
 2. protokolētājs (sekretārs);
 3. vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks (akcionārs)— protokola pareizības apliecinātājs.
 
 
AS padomes sēdes protokoli
AS padomes sēdes protokols (ja pieņem lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu)
Padomes locekļi, kuri piedalījās attiecīgajā padomes sēdē
Pieteikumi
(AS, SIA, KS un PS)
Visi pieteikumi – ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības iepriekš iesniegtā visu biedru parakstītā pieteikumā.
Paraksta (atkarībā no komersanta veida):
 1. pārstāvēttiesīgie valdes locekļi;
 2. visi personālsabiedrības biedri. 

Dalībnieki (akcionāri) kapitālsabiedrības statūtos var noteikt, ka zvērināts notārs apliecina sapulces norisi (nevis parakstus). UR tādā gadījumā iesniedzams notariāla akta izraksts no protokola vai lēmuma.

Par dalībnieku (akcionāru) sapulces vadītāju, protokolētāju un dalībnieku - sapulces protokola pareizības apliecinātāju - var tikt ievēlēta viena un tā pati persona (šādā gadījumā personai vienlaicīgi ir jābūt sabiedrības dalībniekam). Protokolā ir skaidri jānorāda, kādā statusā persona paraksta protokolu.

Ja UR iesniedz kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, tā pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu (paraksti apliecināmi). AS padomes sēdes protokola atvasinājuma pareizību apliecina AS valdes locekļi, ievērojot statūtos noteiktās pārstāvības tiesības.

Uzņēmumu reģistra žurnāls 

Dokuments
Tiesību subjekts
Parakstītājs
Paraksta paraugs
Kooperatīvā sabiedrība
(Eiropas kooperatīvā sabiedrība)
Valdes loceklis
Likvidators
 
Zemnieka (zvejnieka) saimniecība
Īpašnieks
Pārvaldnieks
Likvidators
 
Individuālais uzņēmums
Īpašnieks
Pārvaldnieks
Likvidators