Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka autoratlīdzībām – ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzību līgumu, ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz EUR 320 un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,06% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no EUR 320.

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz EUR 320. Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz EUR 320 mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 15% - 40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu[1].

Piemērs

Ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir EUR 500, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, t.i., EUR 75. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir EUR 425 un autors to saņem janvārī, tad līdz 10.februārim autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 15.aprīlim jāveic obligātās iemaksas 31,06% apmērā no vismaz EUR 320, t.i. EUR 99,39 apmērā.

Obligāto iemaksu maksājumi valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī - līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim. Tāpat reizi ceturksnī - līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim vai 15.janvārim -  autoratlīdzības saņēmējam ir jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Papildus VID informē, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz EUR 320, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt sociālās iemaksas. 

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (EUR 320 apmērā vai vairāk) obligātās sociālās iemaksas neveikt šādos gadījumos:

  • autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja,
  • autoratlīdzības saņēmējs ir I vai II grupas invalīds,
  • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

[1] Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts MK noteikumu Nr.899 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība 57.punktā.