Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 320 EUR un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,06% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 320 EUR, atgādina VID.

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 320 EUR. Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 320 EUR mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 15% - 40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu[1].

Piemērs

Līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 500 EUR, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, t.i., 75 EUR. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 425 EUR un autors to saņem 2014.gada decembrī, tad līdz 10.01.2015. autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 15.01.2015. jāveic obligātās iemaksas 31,06% apmērā no vismaz 320 EUR, t.i. 99,39 EUR apmērā.

Obligāto iemaksu maksājumi valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim. Tāpat reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir jāiesniedz VID Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī. 

Ziņojumu var iesniegt:

  • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
  • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
  • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)[2];
  • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID aicina arī autoratlīdzību izmaksātājus (juridiskās personas) informēt savus darbiniekus - autoratlīdzību saņēmējus (fiziskās personas) – par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību no autoratlīdzībām. 

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (320 EUR apmērā vai vairāk) obligātās sociālās iemaksas neveikt šādos gadījumos:

  • autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja;
  • autoratlīdzības saņēmējs ir I vai II grupas invalīds;
  • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 320 EUR, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt sociālās iemaksas.


[1] Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts MK noteikumu Nr.899 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība 57.punktā.
[2] No 01.06.2014., lai pieslēgtos VID EDS, vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu - Swedbank,  SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un  DNB - internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).