Fiziskajām personām, kuru ienākumi no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 370 EUR un kuras vienlaikus nav darba attiecībās ne ar autoratlīdzības izmaksātāju, ne ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) valsts budžetā 30,58% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 370 EUR, atgādina VID.

Autoratlīdzībām – ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzības līgumu, ir noteikta īpaša VSAOI veikšanas kārtība.

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 370 EUR. Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 370 EUR mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 15% - 40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu. Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 57.punktā.

Piemērs

Ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 500 EUR, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, t.i., 75 EUR. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 425 EUR un autors to saņem 2016.gada septembrī, līdz 10.10.2016. autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 17.10.2016. jāveic VSAOI 30,58% apmērā no vismaz 370 EUR, t.i., 113,15 EUR apmērā.

VSAOI maksājumi valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – šogad līdz 15.01.2016., 15.04.2016., 15.07.2016. un 17.10.2016.

Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID aizpildīta veidlapa "Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī". Ziņojumu var iesniegt:

  • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
  • elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
  • izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
  • nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi.

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (370 EUR apmērā vai vairāk) VSAOI neveikt šādos gadījumos:

  • autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja;
  • autoratlīdzības saņēmējs ir I vai II grupas invalīds;
  • autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 370 EUR, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt sociālās iemaksas, atgādina VID.