Līdz 30.04.2015. (ieskaitot) visām Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedza 300 000 EUR, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz 2014.gada pārskats un attiecīgi tam pievienojamie dokumenti, atgādina VID.

Maksātnespējas procesa administratoram gada pārskats un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir nepieciešams) noraksts VID ir jāiesniedz par katru pārskata gadu neatkarīgi no administratora pieņemtā lēmuma par parādnieka saimnieciskās darbības pārtraukšanu, turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā. Maksātnespējas procesa administratoram jāiesniedz arī gada pārskati par iepriekšējiem pārskata gadiem, ja tas nav ticis izdarīts.

VID atgādina, ka 2014.gada pārskats ir sagatavojams eiro. Gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas un iesniegšanas kārtību nosaka Gada pārskatu likums (GPL). 

Gada pārskatu var iesniegt papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūtot to pa pastu, taču VID aicina komersantus iesniegt gada pārskatus elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VID EDS pieejamas gada pārskata sastāvdaļu strukturētas formas, kas nodrošina datu precizitāti, jo notiek automātiska dokumentu pareizības pārbaude, kas, ja nepieciešams, ļauj novērst aprēķina kļūdu iespējas.

Svarīgi arī, ka visa uzņēmuma iepriekšējā gada pārskatā sniegtā informācija tajā ielasīsies automātiski un automātiski arī tiks konvertēta uz eiro. Respektīvi, iesniedzot gada pārskatu par 2014.gadu elektroniski, visa 2013.gada pārskatā norādītā informācija tajā ielasīsies automātiski (līdz šim uzņēmumam tā bija jāievada manuāli). 

Kapitālsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Latvijā reģistrētām Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kuru rādītāji pārsniedza 2 no GPL 54.panta 2.daļā noteiktajiem kritērijiem:

  • bilances kopsumma 400 000 EUR;
  • neto apgrozījums 800 000 EUR;
  • pārskata gada vidējais darbinieku skaits 25;

kā arī sabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, kopā ar sagatavoto gada pārskatu jāiesniedz arī zvērināta revidenta ziņojums.

Savukārt sabiedrībai, kura 2 gadus pēc kārtas nepārsniedza 2 no šiem kritērijiem, nav jāiesniedz

  • naudas plūsmas pārskats;
  • pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
  • vadības ziņojums;

kā arī atļauts sagatavot saīsinātu pielikumu.

Tām sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedza 2 no GPL 54.1panta 2.daļā noteiktajiem kritērijiem:

  • bilances kopsumma 50 000 EUR;
  • neto apgrozījums 100 000 EUR;
  • pārskata gada vidējais darbinieku skaits 5;

papildus jau minētajiem atvieglojumiem gada pārskata sagatavošanā ir tiesības sagatavot saīsinātu bilanci un nesagatavot pielikumu, bet bilances piezīmes

VID aicina ievērot gada pārskata iesniegšanas termiņus un prasības. Gadījumā, ja gada pārskats netiks iesniegts GPL noteiktajā termiņā, tas ir, līdz 30.04.2015. ieskaitot, vai arī tam nebūs pievienotas visas likumā noteiktās sastāvdaļas, atbildīgajām personām var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8pantu "Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana".