Tām fiziskajām personām, kuras līdz 31.12.2013. ir saņēmušas aizdevumu un aizdevuma neatmaksātā daļa no viena aizdevēja minētajā datumā pārsniedz EUR 15 000 vai tā ekvivalentu citā valūtā, līdz 30.06.2014. par to ir jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestā (VID), atgādina VID.

Neatmaksātā aizdevuma daļa tā saņēmējam ir jādeklarē tikai gadījumā, ja tas saņemts no personas vai iestādes Latvijā vai ārvalstīs, kurai nav speciālas atļaujas (licences) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs EUR 15 000 tā saņēmējiem nav jāsniedz šādos gadījumos:

  • ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē - vecāki, bērni, mazbērni, vecvecāki, brāļi, māsas, mazmazbērni, vecvecāki, brāļu un māsu bērni u.tml.,
  • ja aizdevējs ir Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. 

Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs EUR 15 000 ir jāsniedz, aizpildot veidlapas Informācija par aizdevumu fiziskajai personai II sadaļu (MK noteikumu Nr.899 Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība 1.1pielikums). Tajā ir jānorāda informācija par aizdevēju, aizdevuma ņēmēju, kā arī aizdevuma izsniegšanas datums, tā neatmaksātā daļa 31.12.2013. (tās apmērs jānorāda eiro) un līgumā paredzētais aizdevuma atmaksas termiņš.

Ja VID konstatēs, ka fiziska persona, uz kuru attiecas minētie kritēriji, līdz 30.06.2014. nav deklarējusi neatmaksāto aizdevuma daļu, tad aizdevuma neatmaksātā daļa tiks pielīdzināta gūtam ienākumam un tai piemēros iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Par IIN nomaksu būs atbildīgs aizdevuma ņēmējs.

Veidlapas paraugs pieejams iVeidlapas sadaļā Citi ziņojumi un pārskati - Informācija par aizdevumu fiziskajai personai.