“Ievērojot AML/CTPF prasības un veicot EDD KYC, procesa ietvaros lūdzam norādīt jūsu partneruzņēmuma UBO, UBO SOF, kā arī UBO SOW“ – šāda veida pieprasījumu uzņēmēji mēdz saņemt no savām apkalpojošām bankām vai sadarbības partneriem.

Neviens vairs nenoliedz, ka šodien ir īpaši svarīgi sekot līdzi šobrīd aktuālajām tendencēm NILLTPFN (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas) jomā. Bieži vien, meklējot nepieciešamo informāciju par to, komunicējot ar kredītiestādēm vai sadarbības partneriem, uzņēmēji uzduras visdažādākajiem akronīmiem, kuru nozīme viņiem ir sveša vai arī nav līdz galam saprotama. AML/CTPF, KYC, CDD, EDD, UBO, SOF, SOW – ko tas nozīmē? Šajā rakstā aplūkosim šo visbiežāk lietoto akronīmu nozīmes, kā arī noskaidrosim, kādas atšķirības pastāv starp KYC, CDD, EDD un AML/CTPF jēdzieniem.

Kas ir AML/CTPF?

AML/CTPF ir akronīms vārdu salikumam “Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing”, latviski – “noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas”, kas ietver dažādas likumā noteiktas prasības un regulējumus, kas jāievēro likuma subjektiem. NILLTPFN likums, attiecīgi MK noteikumi, kompetento institūciju izstrādātas vadlīnijas un specializētie apmācību kursi palīdz identificēt finanšu noziegumus un novērst noziedzīgi iegūto līdzekļu iekļūšanu valsts monetārajā sistēmā, tādējādi mazinot to legalizācijas iespējas.

Kas ir KYC?

KYC ir akronīms vārdu salikumam “Know Your Customer” jeb “pazīsti savu klientu”. KYC ir klienta izpētes process, kurā likuma subjekts vāc būtiskus datus par potenciālajiem klientiem, pārbauda klientu identitāti un izveido klienta riska profilu. NILLTPFN likuma subjektiem ir stingri jāievēro NILLTPFN likuma un ar to saistīto noteikumu prasības, jāaizsargā savs bizness un jāsargā sava reputācija, veicot darījumus tikai ar pārbaudītiem uzņēmumiem un personām. Klientu izpētes process palīdzēs uzņēmējiem identificēt potenciālus riskus un veikt attiecīgus risku mazinošus pasākumus.

Kas ir CDD?

CDD ir “Customer Due Diligence” jeb klientu uzticamības pārbaudes process, ko likuma subjekti izmanto, lai savāktu, izanalizētu un novērtētu būtisku informāciju par potenciālo vai esošo klientu. Klientu uzticamības pārbaude ir klientu izpētes procesa daļa.

Klientu uzticamības pārbaudes procesa mērķis ir atklāt jebkādu iespējamo risku, kas var rasties likuma subjektam, veicot darījumus ar konkrētu uzņēmumu vai personu, analizējot informāciju no dažādiem avotiem. To veikšanai var izmantot klientu izpētes procesa rīkus, piemēram, Atbilst platformu, kas piedāvā ar klientu izpēti saistītos procesus veikt tiešsaistē. 

Kas ir EDD?

EDD jeb “Enhanced Due Diligence” ir padziļināta klientu uzticamības pārbaude. Tā parasti tiek piemērota augstāka riska klientiem. Augsta riska klienti ir klienti, kuri saistīti ar paaugstinātu iespējamību uzņēmējam iesaistīties noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma un proliferācijas finansēšanas noziegumos. Padziļināta klienta uzticamības pārbaude arī ir klientu izpētes procesa sastāvdaļa.

Padziļināto klienta izpēti, kā jau minēts iepriekš, veic paaugstināta riska klientiem, piemēram:

  • politiski nozīmīgām personām;
  • personām, kuras darbojas paaugstināta riska uzņēmējdarbības jomās, piemēram, izložu un azartspēļu organizētājiem;
  • personām, kuras darbojas tādās valsts vai valsts pierobežu teritorijās, kas var rādīt uzņēmējam paaugstinātu sankciju risku.

Padziļinātas izpētes ietvaros klientam parasti tiek pieprasīta informācija par naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes avotiem, tiek veikta negatīva rakstura informācijas pārbaude (jeb adverse media screening) publiski pieejamajās un komerciālās datubāzēs, kā arī cita klienta izpētei nepieciešama informācija.

Sanctions screening

Vērts pieminēt, ka “Sanctions screening” jeb sankciju pārbaude arī ir būtisks klientu izpētes procesa elements. Sankcijas ir dažādu veidu ierobežojošie pasākumi, ka visbiežāk vērsti pret konkrētām personām, vai arī ierobežojumi, kas tiek attiecināti uz konkrētu teritoriju (sektorālās sankcijas). Sankcijām ir juridisks spēks. Sekas sankciju neievērošanai ir kriminālatbildība un administratīvā atbildība, reputācijas zaudēšana un pat risks pašam nokļūt sankciju sarakstos. Tieši tāpēc uzņēmējiem ir ļoti svarīgi veikt sankciju pārbaudes gan pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu, gan turpmākās sadarbības gaitā.

Kas ir UBO?

UBO ir akronīms vārdu salikumam “Ultimate Beneficial Owner” jeb patiesais labuma guvējs (PLG). Saskaņā ar NILLTPFN likuma definīciju PLG ir fiziskā persona, kura ir klienta – juridiskās personas vai juridiska veidojuma — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

 a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,

b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks)”.

PLG atklāšanas nepieciešamībai ir svarīga loma tādu smagu noziegumu kā naudas atmazgāšana, terorisma un proliferācijas finansēšana novēršanā.

Gadījumos, kad PLG noskaidrot nav iespējams, NILLTPFN likuma subjektiem ir pienākums saskaņā ar NILLTPFN likuma 18.panta 7.daļu par PLG uzskatīt to personu, kura ieņem amatu juridiskas personas vai juridiska veidojuma augstākajā pārvaldes institūcijā.

Kas ir SOF un SOW?

SOF ir “Source of Funds” jeb līdzekļu izcelsmes avots. Šeit ir domāti naudas līdzekļi, kas attiecas uz konkrētu darījumu vai transakciju.

SOW ir “Source of Wealth” jeb labklājības izcelsmes avots. Personas labklājības avots ir, piemēram, ilgtermiņa uzkrājumi, automašīnu kolekcijas, nekustamais īpašums, virtuālie aktīvi, dārgakmeņi utt. Arī naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes avotu pārbaudes ir svarīgs klientu izpētes procesa elements.

Ceram, ka šis raksts palīdzēs likuma subjektiem vieglāk orientēties visbiežāk lietotos NILLTPFN terminos un precīzāk atbildēt uz kredītiestāžu vai partneru uzdotajiem jautājumiem.