No š.g. 1.aprīļa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā ir pieejama publiskā VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāze, kurā nodokļu maksātāji var iegūt izziņu par nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību, kā arī iegūt informāciju par darījuma partneru nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību.

Lai saņemtu informāciju par nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību konkrētam nodokļu maksātājam, nepieciešams ievadīt precīzus datus:

  • juridiskai personai: nodokļu maksātāja nosaukumu un reģistrācijas kodu (jābūt precīzi ievadītiem abiem kritērijiem);
  • fiziskai personai - saimnieciskās darbības veicējai: vārdu (vārdus), uzvārdu un reģistrācijas kodu (jābūt precīzi ievadītiem abiem kritērijiem).

Lai liegtu iespēju atlasīt informāciju pēc nejaušības principa, informācijas atlases kritērijiem jābūt vienādiem ar attiecīgā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecībā ierakstīto informāciju, piemēram, uzņēmējdarbības formas apzīmējuma novietojums pirms vai pēc uzņēmuma nosaukuma, nosaukumā izmantotie saīsinājumi, u.tml. Gadījumā, ja neprecīzi ievadīts nodokļu maksātāja – juridiskās personas nosaukums, sistēma informē par kļūdaini norādītu nosaukumu, piedāvājot precīzu nodokļu maksātāja nosaukumu atbilstoši ievadītajam reģistrācijas kodam.

Informācija VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē tiks aktualizēta divas reizes mēnesī: katra mēneša 7. un 26.datumā. Informācija par nodokļu maksātāja – juridiskas personas vai fiziskas personas (saimnieciskās darbības veicēja) nodokļu (nodevu) parādiem tiks iekļauta, ja parāda kopsumma attiecīgā mēneša 6. vai 25.datuma plkst. 2400 pārsniegs 100 latus. Pretējā gadījumā datu bāzē būs pieejama informācija, ka attiecīgajam nodokļu maksātājam nav nodokļu (nodevu) parāda, kas pārsniegtu 100 latus.

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē ir iespējams saglabāt un/vai izdrukāt izziņu PDF (portable document format) formātā par nodokļu maksātāja parāda virs 100 latiem esamību vai neesamību.

Kopējā parāda summā netiek iekļauti nodokļu maksājumi, kuru maksāšanas termiņš ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24.panta – pirmo un pirmo prim daļām. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs neveic nodokļa maksājuma, kura samaksas termiņš ir sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos, samaksu noteiktajā termiņā un pilnā apmērā, VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē minētā parāda summa tiek iekļauta kopējā parāda summā. 

Savukārt, ja nodokļa maksājumam piešķirts samaksas termiņa pagarinājums saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, tad šī nodokļa maksājuma summa tiek iekļauta kopējā parāda summā.

Vienlaikus datu bāzē būs pieejama arī vēsturiskā informācija par nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību uz iepriekšējo mēnešu 6. un 27.datumu. Vēsturiskā informācija būs pieejama par iepriekšējiem divpadsmit mēnešiem, sākot no 2013.gada 1.aprīļa. Nepieciešamības gadījumā arī vēsturisko informāciju būs iespējams izdrukāt kā izziņu.

Neskaidrību gadījumā VID aicina nodokļu maksātājus vērsties jebkurā klientu apkalpošanas centrā, kā arī ziņot gadījumos, ja saskaņā ar nodokļu maksātāja rīcībā esošo informāciju VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē publicētā informācija neatbilst reālajai situācijai. 

Atgādinām, ka šādas datu bāzes izstrādi un ieviešanu paredz Saeimā 2012.gada 13.decembrī pieņemtie grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām.