Atgādinām, ka preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods, kura laikā cenas patērētājiem jānorāda gan latos, gan eiro, turpinās līdz šī gada 30.jūnijam, bet no 1.jūlija cenas jānorāda tikai 1 valūtā - eiro.

Rēķinu un pavadzīmju noformēšanu paralēlās atspoguļošanas periodā reglamentē Euro ieviešanas kārtības likuma (EIKL) 13.pants, un tā 2.daļā noteikts: Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā patērētājam — fiziskajai personai izsniegtajos norēķina dokumentos — rēķinos un dokumentos, kas apliecina par darījumu saņemto samaksu — kases čekos un numurētās un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās kvītīs, — darījuma kopsummu norāda latos un euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.  

Šāda prasība noteikta arī MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā (trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas un sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas), sagatavojot attaisnojuma dokumenta veidu – norēķina dokumentu (rēķinu) fiziskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, par darījumiem ar precēm vai pakalpojumiem, [...] saimnieciskā darījuma kopsummu norāda latos un euro [...].

Saskaņā ar EIKL 13.panta 1.daļu preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas 3 mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas un ilgst 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas – tātad līdz 30.06.2014.