Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt termiņos vai atlikt nodokļu maksājumus vairākos turpmāk aplūkotos gadījumos.

Nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos

VID ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz 1 gadam. Iesnieguma iesniegšanas termiņš šādā gadījumā ir ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Tāpat VID, pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu rakstveida iesniegumu, ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku līdz 5 gadiem audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas samaksu. Šādā gadījumā iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 3 dienas pirms maksājuma samaksas termiņa iestāšanās.

Abos minētajos gadījumos papildus iesniedzama šāda informācija:

 • motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (Dokumenti – Sagatavot jaunu dokumentu "No veidlapas" – Citi – Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai);
 • juridiskajām personām – bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu;
 • nodokļu maksātājs iesniedz sev vēlamo nodokļa pakāpeniskas nomaksas grafiku, kas izriet no maksātāja finansiālajām iespējām un likumā noteiktā termiņa (EDS lietotājiem maksājumu grafiku sistēma ģenerē automātiski atkarībā no sagatavotāja norādītās summas, maksāšanas perioda un 1.maksājuma datuma. Sistēmas ģenerēto grafiku lietotājs var precizēt pēc saviem uzskatiem).

Kavējums nepārvaramas varas rezultātā

VID ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 1 gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā. Iesnieguma iesniegšanas termiņš konkrētajā gadījumā ir pēc nepārvaramas varas apstākļu, kuru rezultātā radies nodokļa samaksas termiņa kavējums, iestāšanās.

Par nepārvaramu varu var uzskatīt:

 • stihiskas dabas parādības (plūdus, zemestrīci u.tml.);
 • sabiedriskās dzīves ekstremālas situācijas (ugunsgrēku, karadarbību, masu saslimšanu (epidēmiju), masu nemierus, streiku u.tml.);
 • īpašus valsts aizlieguma aktus (par karantīnas pasludināšanu, par neparedzētu tirdzniecības operāciju aizliegumu u.tml.).

Papildus iesniedzama šāda informācija:

 • motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā EDS (Dokumenti – Sagatavot jaunu dokumentu "No veidlapas" – Citi – Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai);
 • nodokļu maksātājs iesniedz sev vēlamo nodokļa pakāpeniskas nomaksas grafiku, kas izriet no maksātāja finansiālajām iespējām un likumā noteiktā termiņa (EDS lietotājiem maksājumu grafiku sistēma ģenerē automātiski atkarībā no sagatavotāja norādītās summas, maksāšanas perioda un 1.maksājuma datuma. Sistēmas ģenerēto grafiku lietotājs var precizēt pēc saviem uzskatiem);
 • dokumentāri pierādījumi tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi (piemēram, izziņa par ugunsgrēka postījumiem vai neparedzēta valsts aizlieguma izsludināšana attiecībā uz saimniecisko darbību).

IIN un ārvalsts nodokļu prasījuma maksājumu sadalīšana

VID ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 5 gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā. Šādā gadījumā iesniegums jāiesniedz kopā ar gada ienākumu deklarāciju.

Tāpat VID, pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu rakstveida iesniegumu, ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 gadam Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts nodokļu prasījuma summas samaksu. Iesniegums šādā gadījumā jāiesniedz pēc ES dalībvalsts nokavēto nodokļu piedziņas procesa uzsākšanas.

VID ir arī tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 gadam ar VID lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu piedzenamās ārvalstu nodokļu prasījuma summas samaksu. Iesniegums šajā gadījumā jāiesniedz pēc VID lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanas.

Visos 3 minētajos gadījumos papildus iesniedzama šāda informācija:

 • motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā EDS (Dokumenti – Sagatavot jaunu dokumentu "No veidlapas" – Citi – Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai);
 • nodokļu maksātājs iesniedz sev vēlamo nodokļa pakāpeniskas nomaksas grafiku, kas izriet no maksātāja finansiālajām iespējām un likumā noteiktā termiņa (EDS lietotājiem maksājumu grafiku sistēma ģenerē automātiski atkarībā no sagatavotāja norādītās summas, maksāšanas perioda un 1.maksājuma datuma. Sistēmas ģenerēto grafiku lietotājs var precizēt pēc saviem uzskatiem).

Nodokļu maksājumu atkārtota sadalīšana termiņos

VID, pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu rakstveida iesniegumu, ir tiesības atkārtoti sadalīt termiņos uz laiku līdz 6 mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) 24.panta 1.daļas 1.punktu un kas samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā. Iesniegums šajā gadījumā jāiesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš.

Papildus iesniedzama šāda informācija:

 • motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā EDS (Dokumenti – Sagatavot jaunu dokumentu "No veidlapas" – Citi – Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai);
 • nodokļu maksātājs iesniedz sev vēlamo nodokļa pakāpeniskas nomaksas grafiku, kas izriet no maksātāja finansiālajām iespējām un likumā noteiktā termiņa (EDS lietotājiem maksājumu grafiku sistēma ģenerē automātiski atkarībā no sagatavotāja norādītās summas, maksāšanas perioda un 1.maksājuma datuma. Sistēmas ģenerēto grafiku lietotājs var precizēt pēc saviem uzskatiem);
 • pierādījumi, ka atkārtota nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos stabilizēs finansiālo stāvokli un atkārtoti sadalītie nodokļi tiks samaksāti noteiktā termiņa laikā;
 • informācija, vai nodokļu samaksas saistību izpilde var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju;
 • informācija, vai ir izsniegti un neatmaksāti aizdevumi privātpersonām (t.i., fiziskajām personām, privāto tiesību juridiskajām personām vai šādu personu apvienībai);
 • juridiskajām personām – bilance un PZA (uz iesnieguma iesniegšanas mēneša 1.datumu).

Iesniegums

Iesniegumu noformē, ievērojot Valsts valodas likuma (VVL) prasības, un paraksta ar roku papīra dokumenta veidā vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski vai izmantojot VID EDS. Iesniegumu paraksta persona ar paraksta tiesībām.

VID pieņem lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja:

 • iesniegums nav parakstīts vai to parakstījusi persona bez pārstāvības tiesībām;
 • iesniegums nav noformēts atbilstoši VVL prasībām;
 • ir nokavēts likuma par NN 24.pantā noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš un persona nelūdz atjaunot procesuālo termiņu iesnieguma izskatīšanai.

VID lēmums

Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt kārtējo vai līdz 1 mēnesim nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu vai atkārtoti sadalīt iepriekš pagarināto samaksas termiņu, VID vērtē:

 • nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli pēc operatīvās bilances datiem, pievēršot uzmanību:
  • finanšu rādītājiem (kopējās likviditātes rādītājam jābūt robežās no 1 līdz 2, finansiālā līdzsvara koeficientam jābūt mazākam par 1, visu saistību rādītājam jābūt robežās no 0,5 līdz 0,6);
  • neatmaksātu aizdevumu izsniegšanai privātpersonām, izņemot kooperatīvo sabiedrību biedrus, saistītus un radniecīgus uzņēmumus;
  • vai pēdējo 3 mēnešu laikā ir izmaksātas dividendes;
 • agrāk piešķirto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumu samaksas termiņu ievērošanu;
 • kārtējo nodokļu maksājumu samaksu iesnieguma izskatīšanas brīdī;
 • vai pēdējā gada laikā nodokļu maksātājam VID bija uzsācis nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu;
 • nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu ievērošanu;
 • sadarbību ar VID;
 • vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam ir konstatēti pārkāpumi.

VID kalendāra gada laikā attiecībā uz kārtējo nodokļu sadalīšanu termiņos vienā nodokļu un citu budžetā ieskaitāmo maksājumu veidā ir tiesīgs sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz 1 gadam ne vairāk kā 4 reizes.

VID pieņem lēmumu atteikt piešķirt termiņa pagarinājumu (iesniegumiem par kārtējo vai līdz 1 mēnesim nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos vai atkārtotu sadalīšanu), ja:

 • nav iesniegta pieprasītā izvērtēšanai nepieciešamā informācija pieprasījumā noteiktajā termiņā;
 • pieprasīts samaksas termiņa pagarinājums IIN, kas aprēķināts no dividendēm;
 • ir nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš nokavēts vairāk nekā 1 mēnesi, un nav veikta šī nodokļu parāda samaksa vai noslēgta vienošanās ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldi par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu;
 • nav ievērots (grafika izpilde mazāka par 80%) spēkā esoša lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu grafiks;
 • netiek pildīta vienošanās par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu summas samaksu;
 • pēdējo 12 mēnešu laikā ir atcelts lēmums par termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai lēmums izpildīts daļēji (grafika izpilde nepārsniedz 79%);
 • iesnieguma izskatīšanas brīdī nav iesniegta kāda no nodokļu vai informatīvajām deklarācijām un / vai uzņēmuma gada pārskats;
 • izvērtējot nodokļu maksātāja lietas materiālus, konstatēti riski, kas VID nerada pārliecību par nodokļu maksātāja spēju un vēlmi izpildīt saistības.

Maksājumi

Katru samaksas termiņa pagarinājuma grafika maksājumu veic ar atsevišķu maksājuma uzdevumu, maksājuma rīkojuma mērķa laukā precīzi norādot VID lēmumā vai paziņojumā norādīto maksājuma identifikatoru.

Ja maksājuma rīkojuma mērķa laukā nav norādīts lēmumā noteiktais maksājuma identifikators vai tas ir norādīts kļūdaini, VID saņemto maksājumu novirza vispārējā kārtībā, neattiecinot uz lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu izpildi.

Ja netiks ievēroti lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktie samaksas termiņi un nebūs veikti 2 maksājumi pilnā apmērā, VID atcels lēmumu par samaksas termiņa pagarinājumu bez brīdināšanas.

Ja nodokļu maksātājs izveidojušos nodokļu pārmaksu vēlas novirzīt piešķirtā samaksas termiņa pagarinājuma maksājumu segšanai, nodokļu maksātājs par to informē VID, iesniedzot iesniegumu jebkurā klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, izmantojot VID EDS.

Nokavējuma nauda

Samaksas termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos aprēķina nokavējuma naudu 1/4 daļas apmērā no 0,05% (izņemot gadījumu, kad palīdzības pieprasījums par piedziņu ir pamatots ar noslēgtu un Saeimā apstiprinātu starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, nepārvaramas varas gadījumā piešķirtajiem termiņa pagarinājumiem) par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis, nokavējuma naudu par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā aprēķina vispārējā kārtībā un parādu piedzen bezstrīda kārtībā.

VID pieņem lēmumu piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu vai atteikt piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai pieejams sadaļā iVeidlapas - Nodokļi.