Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014.gada novembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums
Komentārs/skaidrojums
Pieņemšanas datums
Spēkā stāšanās datums
 
Grozījumi veikti 24.pantā:
23.10.2014.
06.11.2014.
 
Ar grozījumiem svītrots 101.punkts, kas noteica, ka ienākuma izmaksātājs – komersants, individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, iestāde, biedrība, nodibinājums, cita privāto tiesību juridiskā persona, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība vai fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja, kas atrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ar kuru ir noslēgts līgums par nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, izmaksājot likuma 17.panta 10.daļā minēto ienākumu fiziskajai personai, kuras dzīvesvieta atrodas minētās pašvaldības teritorijā, no nodokļa maksātāja ieturēto nodokli iemaksāja pašvaldības budžeta kontā.
03.11.2015.
01.01.2015.
Ar grozījumiem precizēts nodokļa deklarācijas veidlapas paraugs un tās aizpildīšanas kārtība atbilstoši Saeimā 06.11.2013. pieņemto grozījumu Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) 6.pantā noteiktajām mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likmēm.
 
Noteikumu 7.punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka MUN deklarācijas 5.rindā nodokļa maksātājs norāda mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu, kas no gada sākuma nepārsniedz 7000 EUR.
 
Noteikumi papildināti ar jaunu 7.1punktu, nosakot, ka MUN deklarācijas 5.1rindā nodokļa maksātājs norāda mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu, kas no gada sākuma ir no 7000, 01 EUR līdz 100 000 EUR, vai ceturkšņa apgrozījumu, ja apgrozījuma kopsumma no gada sākuma pārsniedz 100 000 EUR un nodokļa maksātājs piemēro MUN likuma 6.panta 3.1daļu, un jaunu 17.1punktu, nosakot, ka MUN deklarācijas 8.1rindā aprēķina, MUN deklarācijas 5.1rindā norādīto mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu reizinot ar MUN likmi, kas tiek piemērota mikrouzņēmumu ceturkšņa apgrozījumam, kas no gada sākuma ir no 7 000,01 EUR līdz 100 000 EUR, vai ceturkšņa apgrozījumam, kas no gada sākuma pārsniedz 100 000 EUR, ja nodokļa maksātājs piemēro MUN likuma 6.panta 3.1daļu.
 
Noteikumu 8., 9., 22. un 23.punkti papildināti ar atsauci uz jaunām MUN deklarācijas rindām. Noteikumu pielikums Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija izteikts jaunā redakcijā.
25.11.2014.
01.01.2015.