Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2015.gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums
Komentārs/skaidrojums
Pieņemšanas datums
Spēkā stāšanās datums
Ar grozījumiem papildināta 15.panta 4.daļa, nosakot, ka nodokļu maksātājiem, kuri atbilst Latvijas finanšu iestādes definīcijai, kas noteikta Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu, un uz kuriem neattiecas šajā līgumā minētie izņēmumi attiecībā uz informācijas sniegšanu, ir pienākums sniegt informāciju VID līgumā noteiktajā apjomā. Ministru kabinets (MK) nosaka termiņus un kārtību, kādā informācija sniedzama. Pārejas noteikumu 171.punktā noteikts, ka minētos noteikumus MK izdod līdz 31.03.2015.
29.01.2015.
25.02.2015.
Noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta 2.daļas 17.punktu. Noteikumi nosaka
  • kritērijus, pēc kuriem ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli;
  • kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nodokli.
Noteikumi piemērojami, sākot ar 2015. taksācijas gadu.
27.01.2015.
10.02.2015.
Ar grozījumiem veiktas izmaiņas noteikumu normās attiecībā uz piegādes dokumentu noformēšanu. Komersantam ir noteiktas izvēles iespēja naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) kārtībai - izmantot pašlaik spēkā esošo kārtību vai izmantot plūsmas metodi. Ar grozījumiem tiek samazināts VID iesniedzamās informācijas apjoms vai dokumentu skaits, lai saņemtu izziņu. Veikti arī citi redakcionāli un tehniski grozījumi.
10.02.1015.
13.02.2015.
Ar grozījumiem noteikts, ka papildu piemaksu pie dienas naudas (līdz 20% no dienas naudas normas) var noteikt tiesībsargam, kas dodas komandējumā uz ārvalstīm.
17.02.2015.
20.02.2015.