Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2015.gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Normatīvā akta nosaukums
Komentārs/skaidrojums
Pieņemšanas datums
Spēkā stāšanās datums
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piemēro likuma 14.panta 2.2 daļā noteikto samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, tās nepieciešamo daudzumu viena atbalsttiesīga platības hektāra apstrādei un tās piegādes un realizācijas kārtību. Noteikumu mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tiesības iegādāties dīzeļdegvielu Spēku zaudē MK noteikumi Nr. 344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem".
14.04.2015.
01.07.2015.
Sākot ar 01.01.2015., par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajiem 3 gadiem kopš mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statusa iegūšanas nodokļa likme apgrozījumam līdz 100 000 EUR ir 9%. Sākot ar saimnieciskās darbības 4 gadu, apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 EUR MUN likme ir 12%. MUN maksātājiem, kas ir ieguvuši MUN maksātāja statusu līdz 31.12.2014., 3 gadu termiņš tiek skaitīts, sākot ar 01.01.2015. No 2016.gada mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt MUN, ja tas veic saimniecisko darbību MK noteiktajās nozarēs. MK līdz 01.08.2015. jāizdod noteikumi, nosakot nozares, kurās veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums nav tiesīgs kļūt un būt par MUN maksātāju. Sākot ar  01.01.2018., MUN maksātājs, kurš mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmajos 3 gados kopš MUN maksātāja statusa iegūšanas nodarbina vismaz vienu darbinieku, kas ir bijis nodarbināts pie MUN maksātāja 3 gadus un vairāk, attiecīgajā taksācijas periodā nav tiesīgs piemērot 9% nodokļa likmi. 01.01.2016. stājas spēkā likuma norma, kura paredz, ka MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks papildus likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināms saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".
23.04.2015.
13.05.2015.
Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti ienākumi no nemedījamās sugas indivīda – parka vīngliemežu – ieguves ja tie nepārsniedz 3000 EUR gadā. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums, kas gūts laika posmā no 01.01.2011. līdz 31.12.2017. aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, ja izpildās visi likuma par IIN 9.panta 1.daļas 35.1punktā minētie nosacījumi, izslēgti nosacījumi attiecībā uz to, ka saistību samazināšanas vai dzēšanas dienā ienākuma guvēja īpašumā ir jābūt ne vairāk kā vienam nekustamam īpašumam, kura lietošanas veids vai funkcionālā izmantošana ir paredzēta dzīvošanai, kā arī nosacījums par to, ka atbrīvojums ir attiecināms tikai uz tām saistībām, kuras nodokļu maksātājs ir uzņēmies līdz 01.01.2009. Likums par IIN papildināts ar jaunu normu, nosakot, ka galvotājam nerodas ienākums, ja viņš galvota aizdevuma (kredīta) dzēšanas vai samazināšanas rezultātā tiek atbrīvots no saistības vai saistība tiek samazināta, neatkarīgi no tā, vai galvotājam saistības izpildes pienākums iestājies, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai pušu panākto vienošanos par izlīgumu.
Ar 01.07.2015. papildus jau esošajiem nosacījumiem mikrouzņēmuma sniegtie pakalpojumi būs uzskatāmi par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumiem (personāla nomu), ja pēc darījuma būtības varēs secināt, ka tiesisko attiecību mērķis ir aizstāt darba tiesiskās attiecības ar cita veida tiesiskajām attiecībām, lai samazinātu par darbiniekiem budžetā maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru. Par šādu mērķi īpaši liecinās apstāklis, ka persona – MUN maksātāja darbinieks – pēdējo 12 mēnešu laikā no dienas, kad uzsākta pakalpojuma sniegšana, ir bijusi darba tiesiskajās attiecībās ar personu, kuras labā tā sniedz pakalpojumu (veic darbu), vai arī šīs personas vārdā ir nodrošinājusi pakalpojuma sniegšanu un pārstāvējusi to. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti līdz 30.06.2015., minēto nosacījumu piemēros ar 01.07.2016.
2017.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, attaisnotajiem izdevumiem pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma būs tiesības atskaitīt arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem. Ar 01.01.2016. ir noteikta jauna attaisnoto izdevumu kategorija "summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai".
30.04.2015.
03.06.2015.
Grozījumi veikti likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta 5.daļā  2.punkta "a"  apakšpunktā aizstājot vārdus "par pastāvīgām pļavām, ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem" ar vārdiem "par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu maisījuma platībām (turpmāk šajā pantā — zālāju platības)"; 3.punkta "c" un "d" apakšpunktā aizstājot vārdus "pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie ilggadīgie zālāji" ar vārdiem "zālāju platības". Pārejas noteikumu 76.punkts izteikts šādā redakcijā: grozījumi attiecībā uz šā likuma 14.panta papildināšanu ar 2.2 daļu un grozījumi šā likuma 18.panta 5. un 6.2 daļā stājas spēkā 01.07.2015., izņemot šajos grozījumos ietverto nosacījumu par attiecīgo naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), fiskālo marķieri un krāsvielu, kurš stājas spēkā 30.10.2015. Grozījumi šā likuma 28.panta 1. un 4.daļā stājas spēkā 30.10.2015. Lai ar 01.07.2015. nodrošinātu šā likuma 18.panta 5.daļas 3.punkta piemērošanu attiecībā uz tajā noteikto sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras, Lauku atbalsta dienests veic tam nepieciešamās darbības līdz 30.06.2015.
07.05.2015.
21.05.2015.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām, tai skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, to izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus, kā arī prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par izlietotajām markām. Spēku zaudē MK noteikumi Nr. 320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām".
12.05.2015.
01.06.2015.
Noteikumi ir papildināti ar jaunu 18.23.apakšpunktu attiecībā uz nerezidenta, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija, gūtajiem ienākumiem no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai no Latvijā esoša īpašuma izmantošanas. Tiek noteikta jauna II daļa pārskata veidlapā "Pārskats par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķinu nerezidentam" (noteikumu 2.1pielikumā), tās aizpildīšanas kārtība, kā arī UIN atmaksas kārtība nerezidentam. Noteikumu 4.1pielikumā ir pievienots piemērs, kas paskaidro ar konsultatīvajiem pakalpojumiem tieši saistīto izdevumu attiecināšanu, t.i., kā nosaka izdevumus, kuri tieši saistīti ar ieņēmumiem no konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas. Precizēts noteikumu 18.3punkts, nosakot dokumentus, kurus nerezidents iesniedz VID ja tas izvēlas aizpildīt un iesniegt "Pārskatu par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu nerezidentam" un pārrēķina nodokli ienākumam, kas gūts no nekustamā īpašuma atsavināšanas. Precizēts noteikumu 53.punkts, nosakot, kā koriģējams ar nodokli apliekamais ienākums, ja nodoklis no izmaksām nerezidentiem nav ieturēts pilnā apmērā. Noteikumi ir papildināti ar jaunu 66.1punktu, kuru paskaidro arī noteikumu 4.1pielikumā pievienotais piemērs (likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 6.panta 5.daļas piemērošanas piemērs). Tiek noteikts, ka, piemērojot likuma par UIN 6.panta 5.daļu, ar nodokli apliekamo ienākumu attiecīgi palielina vai samazina par citas sabiedrības pamatkapitālā ieguldītā aktīva vērtības pieauguma vai samazinājuma summu, kas radās tā pārvērtēšanas rezultātā pirms ieguldījuma veikšanas citā sabiedrībā, arī tad, ja attiecīgā aktīva vērtība netiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tā izslēgšanas brīdī.
26.05.2015.
29.05.2015.
Ar grozījumiem pagarināts MK noteikumu Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" spēkā stāšanās termiņš līdz 01.01.2016. (iepriekš MK noteikumu spēkā stāšanās bija noteikta 01.07.2015).
26.05.2015..
01.07.2015.
Grozījumi paredz hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietošanas uzsākšanu saskaņā ar jaunajām tehniskajām prasībām ne vēlāk kā 01.01.2016. (iepriekš noteiktais lietošanas uzsākšanas termiņš – ne vēlāk kā 01.07.2015.). Attiecīgi pagarināts MK noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" noteiktajām prasībām atbilstošu kases aparātu reģistrēšanas termiņš VID un lietošana līdz 31.12.2015. (iepriekš noteiktais termiņš – 30.06.2015.).
26.05.2015.
29.05.2015.