Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada jūlijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Ministru kabineta  (MK) noteikumi Nr.423  "Grozījumi Ministru  kabineta 2013.gada  15.janvāra noteikumos  Nr.40 "Noteikumi par  pievienotās vērtības  nodokļa deklarācijām"

 Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums)  papildināts ar 143.2pantu, ar kuru ieviesta  pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apgrieztā  maksāšanas kārtība graudaugu un tehnisko  kultūru piegādei ar 01.07.2016. Kodi, kas raksturo  darījuma veidu, ir papildināti ar kodu "R5" –  nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas  aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 143.2pantu.  Izmaiņas piemērojamas, sākot ar 01.07.2016.,  izmantojot aktualizētu PVN deklarācijas pārskata  par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas  norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas  periodu, veidlapu. 1.pielikuma sadaļā "Informācija  par pārmaksāto PVN summu par iekšzemē  veiktajiem darījumiem, par kuriem nodokli maksā  preču vai pakalpojumu saņēmējs" skaitlis un  vārds "1422,87 euro" aizstāts ar skaitli un vārdu  "1500 euro". Šīs izmaiņas piemērojamas, sākot ar  2016.gada (jūlija, 3.ceturkšņa, 2.pusgada)  taksācijas periodu.

28.06.2016.

06.07.2016.

 MK noteikumi  Nr.436 "Grozījums Ministru  kabineta 2009.gada  27.oktobra noteikumos  Nr.1250 "Noteikumi par  valsts nodevu par īpašuma  tiesību un ķīlas tiesību  nostiprināšanu  zemesgrāmatā""

 Ar grozījumiem noteikts, ka valsts nodevu par  īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā  personai, kura nekustamo īpašumu iegūst  normatīvajos aktos noteiktās valsts sniegtās  palīdzības dzīvojamās telpas iegādei vai  būvniecībai ietvaros, par pirmo nekustamo  īpašumu šo noteikumu 5.punkta 1.apakšpunktā  minētajos gadījumos nosaka:

  • "0,5 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības (euro), ja nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz 100 000 euro;
  • 500 euro plus 2% no nekustamā īpašuma vērtības, kas pārsniedz 100 000 euro."

05.07.2016.

08.07.2016.

 MK noteikumi  Nr.462 "Grozījumi Ministru  kabineta 2008.gada  25.augusta noteikumos  Nr.677 "Noteikumi par  iedzīvotāju ienākuma  nodokļa paziņojumiem""

 Grozījumi noteikumos veikti saistībā ar gada  diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanu.  Aizpildot paziņojuma rindu "Neapliekamais  minimums", norāda taksācijas gadā piemēroto  minimālo mēneša neapliekamo minimumu  kopsummu. Informāciju par izmaksāto ar  iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo  ienākuma veidu – "Ienākumi, kurus  Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par  stipendijām vai atlīdzībām" –, norāda ar  ienākuma veida kodu – 3057. Informāciju par  izmaksāto ar IIN neapliekamo ienākuma veidu –  "Ienākumi, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta  kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās  aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās –  sniegšanu" –, norāda ar ienākuma veida kodu –  3058. Ņemot vērā, ka paziņojums par fiziskajai  personai izmaksātajām summām par sezonas  laukstrādnieku ienākumu VID nav jāiesniedz, tiek  svītrots ienākuma veids "Sezonas laukstrādnieka  ienākums" un tā kodus 1056. Savukārt, izsniedzot  paziņojumu pēc sezonas laukstrādnieku  ienākuma nodokļa maksātāja pieprasījuma,  sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs to  norāda kā darba algu ar ienākuma veida kodu  "1001".

 15.07.2016.

 20.07.2016.

 MK noteikumi  Nr.473 "Grozījumi Ministru  kabineta 2011.gada  14.jūnija noteikumos  Nr.450 "Noteikumi par  valsts naftas produktu  rezervju apmēru, apmēru,  kādā maksājama valsts  nodeva par drošības  rezervju uzturēšanu, kā arī  tās aprēķināšanas,  maksāšanas un  administrēšanas kārtību""

 Valsts nodevas likme par drošības rezervju  uzturēšanu ir 9,60 EUR par katru iepriekšējā  kalendāra mēnesī Latvijas Republikas teritorijā  brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III  kategorijas naftas produktu tonnu saskaņā ar šo  noteikumu 6.punktā minētajiem nosacījumiem.  Enerģētikas likuma 72.3pantā minētie komersanti  valsts nodevu maksā reizi mēnesī līdz  25.datumam par iepriekšējo kalendāra mēnesi,  ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā minēto valsts  nodevas likmi. Valsts nodeva maksājama par:

  • apjomu, ko apstiprināti noliktavas turētāji izved no katras akcīzes preču noliktavas (izņemot pārvietošanu atliktajā nodokļu maksāšanas režīmā) un kura izvešanas galamērķis ir Latvijas Republikas teritorija;
  • apjomu, ko patērē katrā akcīzes preču noliktavā;
  • apjomu, ko reģistrēti saņēmēji realizē vai patērē Latvijas Republikas teritorijā;
  • apjomu, ko komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju naftas produktu vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, ieved no Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai trešās valsts un realizē vai patērē Latvijas Republikas teritorijā;
  • apjomu, ko komersanti savam patēriņam ieved no ES dalībvalsts vai trešās valsts un patērē Latvijas Republikas teritorijā, kā arī veikti citi grozījumi.

15.07.2016.

22.07.2016.