Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada novembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi Latvijas  Administratīvo pārkāpumu  kodeksā

 Ar grozījumiem likuma V sadaļas  24.nodaļa papildināta ar 297.2pantu   "Pārmaksātā vai nepareizi iemaksātā  naudas soda atmaksa".

 Valsts budžetā pārmaksāto vai nepareizi  iemaksāto naudas soda summu,  pamatojoties uz VID iesniegtu naudas  soda maksātāja iesniegumu, atmaksā  VID 15 darba dienu laikā no tās  institūcijas (amatpersonas) rakstveida  atzinuma saņemšanas, kura pieņēmusi  lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

 Pašvaldības budžetā pārmaksāto vai  nepareizi iemaksāto naudas soda  summu, pamatojoties uz naudas soda  maksātāja iesniegumu, atmaksā  pašvaldība 15 darba dienu laikā no tās  institūcijas (amatpersonas) rakstveida  atzinuma saņemšanas, kura pieņēmusi  lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

 Pārmaksāto naudas soda summu  atmaksā, ja iesniegums iesniegts 3 gadu  laikā no dienas, kad lēmums par naudas  soda uzlikšanu kļuvis izpildāms.  Nepareizi iemaksāto naudas soda  summu atmaksā, ja iesniegums iesniegts  3 gadu laikā no dienas, kad maksājums  saņemts valsts vai pašvaldības budžetā.  Ja naudas soda maksātājs 297.2panta   3. vai 4.daļā minētajā termiņā nav  iesniedzis iesniegumu, pārmaksāto vai  nepareizi iemaksāto naudas soda  summu neatmaksā.

27.10.2016.

16.11.2016.

 Par konvencijas stāšanos  spēkā

 Ārlietu ministrija informē, ka 27.10.2016.  stājās spēkā Latvijas Republikas valdības  un Kipras Republikas valdības konvencija  par nodokļu dubultās uzlikšanas un  nodokļu nemaksāšanas novēršanu  attiecībā uz ienākuma nodokļiem

Ratificēta Saeimā 06.10.2016.

27.10.2016.

 Ministru kabineta (MK)  noteikumi Nr.708 "Noteikumi  par valsts nodevu par kultūras  pieminekļu, tajā skaitā valstij  piederošo senlietu, pagaidu  izvešanu un mākslas un  antikvāro priekšmetu pilnīgu  izvešanu un pagaidu izvešanu  no Latvijas"

 Noteikumos noteikts valsts nodevas  apmērs par Valsts kultūras pieminekļu  aizsardzības inspekcijas atļaujas  izsniegšanu kultūras pieminekļu, tajā  skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu  izvešanai no Latvijas Republikas un  mākslas un antikvāro priekšmetu  pagaidu izvešanai vai pilnīgai izvešanai  no Latvijas Republikas, valsts nodevas  samaksas kārtību, kā arī valsts nodevas  atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts  nodevas samaksas.

01.11.2016.

01.01.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.827 "Noteikumi par valsts  sociālās apdrošināšanas  obligāto iemaksu veicēju  reģistrāciju un ziņojumiem par  valsts sociālās  apdrošināšanas obligātajām  iemaksām un iedzīvotāju  ienākuma nodokli"

 Ar grozījumiem noteikts, ka par personu,  kurai pēc darba tiesisko attiecību  izbeigšanas ir spēkā vienošanās par  darbinieka profesionālās darbības  ierobežojumu (konkurences  ierobežojums), nav jānorāda profesijas  kods un nostrādātās stundas.

 Darba devējam jāsniedz atsevišķš darba  devēja ziņojums (saraksts) par darba  ņēmējiem – kapitālsabiedrības valdes  locekļiem, kas maksā valsts sociālās  apdrošināšanas iemaksas no domājamā  ienākuma un:

  • ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai;
  • ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)).

08.11.2016.

01.01.2017.

 MK noteikumi  Nr.683 "Grozījums Ministru  kabineta 2015.gada  24.novembra noteikumos  Nr.656 "Noteikumi par  minimālās mēneša darba  algas apmēru normālā darba  laika ietvaros un minimālās  stundas tarifa likmes  aprēķināšanu""

 Ar grozījumiem noteikts, ka minimālā  mēneša darba alga 2017.gadā ir 380  EUR.

25.10.2016.

01.01.2017.

 MK noteikumi Nr.725  "Grozījumi Ministru kabineta  2015.gada 12.maija  noteikumos Nr.220 "Kārtība,  kādā alkoholiskos dzērienus  un tabakas izstrādājumus  marķē ar akcīzes nodokļa markām""

 Grozījumi veikti noteikumu 14. un  18.punktā un to apakšpunktos. Jaunā  redakcijā ir izteikts noteikumu  2.pielikums "Iesniegums cigarešu akcīzes  nodokļa marku pasūtīšanai un  saņemšanai" un 7.pielikums "Iesniegums  par atdotajām tabakas izstrādājumu  akcīzes nodokļa markām".

16.11.2016.

23.11.2016.