Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2017.gada jūnijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

 Grozījumi Ministru kabineta  (MK)  noteikumos Nr.106 "Noteikumi  par speciālo ekonomisko zonu  un brīvostu kapitālsabiedrību  un pašvaldību pārskatu  veidlapu paraugiem un to  aizpildīšanas un iesniegšanas  kārtību"

16.06.2016. Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Likums), kas stājās spēkā 15.07.2016., papildinot Likuma 6.pantu ar 2.1 un 2.2daļu, kurā paredzēta iespēja pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, noteikt zemāku nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, nekā tas paredzēts likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" ietvertajā vispārējā kārtībā. Līdz ar to noteikumi papildināti ar atsauci uz Likuma 6.panta 2.1daļu, nodrošinot iespēju pārskatu aizpildītājiem sniegt precīzu informāciju par piemērotajām nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, kuras piešķīrusi pašvaldība.

13.06.2017.

16.06.2017.

 Grozījumi likumā "Par  nodokļiem un nodevām"  (likums par NN)

Grozījumos likumā par NN noteikts pienākums nodokļu maksātājam sniegt starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu VID. Tāpat noteikts deleģējums MK paredzēt pārskata struktūru un saturu, starptautiskas uzņēmuma grupas pārskatā par katru valsti lietoto terminu skaidrojumu, kā arī tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, tādējādi attiecīgi pārējie direktīvā ietvertie gadījumi, noteikumi un nosacījumi par pārskata iesniegšanu, tā iesniegšanas kārtību un termiņiem tiks noregulēti ar MK noteikumiem.

Likuma par NN 16.pants papildināts ar 14.punktu, nosakot: "Apvienot akcīzes preču noliktavu ar muitas noliktavu, izveidojot apvienoto noliktavu, lai tajā veiktu darbības ar akcīzes precēm, kas pakļautas atliktā akcīzes nodokļa maksāšanai, un darbības ar citām precēm, kas atrodas muitas uzraudzībā. Apvienoto noliktavu var izveidot nodokļu maksātāji, kuriem ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču (alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu) noliktavas turētāja darbībai un atļauja muitas noliktavas darbībai.".

Likuma par NN 16.pants papildināts ar 2.daļu, atbilstoši kurai MK nosaka:

  • prasības, saskaņā ar kurām nodokļu maksātāji iegūst šā panta 1.daļas 14.punktā minētās apvienotās noliktavas statusu;
  • kārtību, kādā iesniedzams un izskatāms komersanta iesniegums apvienotās noliktavas statusa piešķiršanai;
  • apvienotās noliktavas statusa apturēšanas un anulēšanas nosacījumus un kārtību.

Atbilstoši grozījumiem līdzšinējais teksts uzskatāms par 16.panta 1.daļu.

Ar grozījumiem izslēgts likuma par NN 20.panta 10.punkts.

Savukārt Pārejas noteikumos paredzēts:

  • "Grozījumi šā likuma 18.panta pirmajā daļā attiecībā uz 17. un 18.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.";
  • "Šā likuma 16.panta pirmās daļas 14.punkts un otrā daļa stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī."
  • "Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 16.punktu šādā redakcijā: Padomes 2016.gada 25.maija direktīvas (ES) 2016/881, ar ko direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā."

08.06.2017.

23.06.2017.

 MK noteikumi Nr.337 "Kārtība,  kādā interaktīvo azartspēļu un  interaktīvo izložu organizētājs  iesniedz paziņojumu par  pārskata ceturksni"

Noteikumos paredzēta kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu organizētājs un totalizatora vai derību organizētājs, kas pieņem likmes ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, un interaktīvo izložu organizētājs iesniedz VID un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai paziņojumu par pārskata ceturksnī iemaksāto likmju kopsummu un izmaksāto laimestu kopsummu un paziņojumu par pārskata ceturksnī pārdotajām biļetēm un izmaksāto laimestu kopsummu, kā arī kredītiestādes izziņu par darījumiem, kas pārskata ceturksnī veikti savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem izmantotajā kontā.

Spēku zaudējuši MK noteikumi Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni"

Noteikumi piemērojami ar pārskata ceturksni, kas sākas 01.07.2017.

13.06.2017.

23.06.2017.

 Grozījumi Alkoholisko  dzērienu aprites likumā

Ar grozījumiem likumā noteikts aizliegums tirgot tādus alkoholiskos dzērienus, kas ietilpst alus, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu kategorijā un kuru spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 7,50%, ja tie pildīti tarā, kuras tilpums pārsniedz 0,5 l, kā arī minēto kategoriju alkoholiskos dzērienus, kuru spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 7,50%, ja tie pildīti tarā, kuras tilpums pārsniedz 1 l. Minētie aizliegumi neattieksies uz gadījumiem, kad minētie dzērieni ir pildīti tarā, kas izgatavota no stikla, keramikas, koka vai metāla.

08.06.2017.

30.06.2017.

 Grozījumi Biedrību un  nodibinājumu likumā

Ar grozījumiem likuma 23.pants papildināts ar 1.1daļu, nosakot, ka par sporta organizācijas dibinātājiem var būt arī sporta izglītības iestādes Sporta likuma (SL) izpratnē, kurām nav juridiskās personas statusa.

Likuma 29.pants papildināts ar 9.daļu, nosakot: ja sporta organizācijas dibinātājs vai vēlāk uzņemtais biedrs ir sporta izglītības iestāde SL izpratnē, kurai nav juridiskās personas statusa, attiecībā uz šāda biedra dalību biedrībā pēc analoģijas piemērojami šā likuma noteikumi, kas reglamentē biedrības biedra — juridiskās personas — dalību biedrībā.

22.06.2017.

01.07.2017.

 Grozījumi likumā par NN

 

Lai uzlabotu situāciju attiecībā uz nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem būvniecības jomā, novērstu nekorekta darba laika uzskaiti būvniecībā un uzlabotu saimnieciskās darbības izsekojamību, ir pieņemti grozījumi likumā par NN. Ar grozījumiem izslēgta likuma XIII nodaļa. Likums papildināts ar XIV nodaļu "Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana".

Grozījumos likumā par NN noteikta elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana, kurā tiks nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto datu glabāšana, kā arī informācijas sniegšana par visiem ar apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15 000 EUR. Likumā paredzēts, ka EDLUS reģistrētos datus izmanto VID darbaspēka nodokļu administrēšanai. Elektronisko darba laika uzskaiti būvlaukumā ievieš ar 01.10.2017.

22.06.2017.

01.07.2017.

 Grozījumi MK noteikumos  Nr.512 "Azartspēļu un izložu  organizēšanas un uzturēšanas  uzraudzības un kontroles  kārtība"

Lai netiktu ierobežots vietu uzskaitījums, kurās Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (Inspekcija) tiesīga rīkot pārbaudes, ar grozījumiem izslēgts noteikumu 2.punkts.

Ņemot vērā, ka noteikumu 10.punkts ir zaudējis spēku, veikti redakcionāli precizējumi noteikumu 11.1.apakšpunktā, izslēdzot atsauci uz noteikumu 10.punktu.

Noteikumu 11.6. un 11.10.apakšpunktā veikti redakcionāli precizējumi, izslēdzot normas, kurās Inspekcijai paredzētas tiesības pārbaudīt azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas kārtības ievērošanu un marķējuma zīmju piestiprināšanu uz azartspēļu automāta vai iekārtas, jo no Azartspēļu un izložu likuma (AIL) ir izslēgtas normas, kas noteica prasības azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanai. Ņemot vērā, ka kazino spēlēs jau kādu laiku naudas plūsmai netiek izmantotas naudas kastes un visa naudas plūsma notiek caur kazino kasi, nav nepieciešama nodrošinājuma zīmju lietošana pēc kazino inkasācijas procesa. Ar grozījumiem svītrotas noteikumu 21.punktā un 22.6.apakšpunktā ietvertās prasības kazino inkasācijas procesā izmantot nodrošinājuma zīmi.

Saskaņā ar AIL 24.panta 2.daļu un Pārejas noteikumu 17.punktu no 01.01.2019. paredzēts uzsākt vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanu. Noteikumos, sākot ar 01.01.2019., Inspekcijas amatpersonām paredzētas jaunas tiesības –  pārbaudīt, vai ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai.

Saistībā ar vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanu, sākot ar 01.01.2019., zaudē aktualitāti prasība, ka azartspēļu automāta inkasācijas aktam ir jābūt stingrās uzskaites dokumentam. Noteikumu 11.11.apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā.

Noteikumu 20.punktā paredzēts: "Inspekcijas amatpersona piedalās (klātienē vai attālināti, izmantojot elektronisko sakaru starpniecību) visās ar kazino inkasāciju saistītajās darbībās, aizpildot šo noteikumu 22.punktā minēto protokolu."

27.06.2017.

30.06.2017.