Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2018.gada jūlijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu:

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs / skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu"

19.10.2017 parakstītais Latvijas Republikas  valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā 19.10.2017. parakstītais protokols  ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

20.06.2018.

05.07.2018.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"

Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 9.panta 1.daļas 8.punktam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) netiek apliktas stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, MK apstiprinātu biedrību un nodibinājumu  līdzekļiem vai no to starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis MK.

Rīkojums papildināts ar  Ukrainas un Azerbaidžānas valdības stipendiju programmu un Indonēzijas valdības DARMASISWA stipendiju programmu. Svītrots rīkojuma 2.6.2.apakšpunkts “Krievijas valdības stipendiju programma”.

05.07.2018.

05.07.2018.

Grozījums MK noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas"

Ar grozījumiem noteikumu 7.pielikuma 7.4. apakšpunktā vārdi  "visi ārējie izmēri" aizstāts ar vārdiem "vismaz viens ārējais izmērs", tādejādi, tiek  precizēti kritēriji liela izmēra iekārtām, nosakot, ka vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm.

03.07.2018.

06.07.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un salīdzināmu datu iegūšanu par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu 2018.gadā un novērstu problēmas, noteikumos noteikts, ka ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumi (apsaimniekotāji un nodokļa maksātāji, kas izveidoja un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu) datus par pilnu 2018.gadu sniedz atbilstoši iekārtu kategorijām un noteiktajiem sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas mērķiem, kas ir spēkā līdz 30.06.2018.

Precizēts kritērijs liela izmēra iekārtām, nosakot, ka vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm.

 

03.07.2018.

06.07.2018.

MK noteikumi Nr.392 "Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju"

Noteikumos noteikta kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, kas ietver videoidentifikāciju vai drošu elektronisko parakstu, vai citus tehnoloģiskos risinājumus, veic tāda klienta identifikāciju, kas nav personīgi piedalījies identifikācijas procedūrā klātienē, kā arī identifikācijas apjomu.

03.07.2018.

06.07.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

Ar grozījumiem noteikumos tiek mazināts VID un komersantu administratīvais slogs, kā arī uzlabota akcīzes nodokļa (AN) atbrīvojumu un atvieglojumu piemērošanas administrēšana.

Izziņas par tiesībām iegādāties naftas produktus, kuriem piemēro AN atbrīvojumu vai atvieglojumu, ko šobrīd izsniedz papīra formā, tiks aizstātas ar tiešsaistes elektronisko AN atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanas sistēmu.

Papīra veida VID izsniegto izziņu aizstāšana ar elektroniski izsniegtajām izziņām, izmantojot tiešsaistes sistēmu naftas produktu limitu uzskaites nodrošināšanai, stāsies spēkā ar 01.02.2019.

17.07.2018.

20.07.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem"

Lai IIN maksātājiem atvieglotu IIN deklarāciju sagatavošanu kalendāra gada beigās, vadoties no grāmatvedībā norādītās uzskaites divkāršā ieraksta sistēmā, noteikumos noteikts, ka individuālais komersants ir tiesīgs:

  • arī finanšu grāmatvedībā pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanai izvēlēties tādu pašu lietderīgās lietošanas laika ilgumu un nolietojuma aprēķināšanas (vērtības norakstīšanas) metodi, kāda paredzēta likuma par IIN 11.pantā, kā arī ir tiesīgs ievērot ar pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanu saistītos noteikumus, ko paredz normatīvie akti par likuma par IIN normu piemērošanas kārtību;
  • finanšu pārskata shēmām pievienot jaunus posteņus saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus IIN maksātājs ir tiesīgs iekļaut ar saimniecisko darbību saistītos izdevumos tādā apmērā, kas nepārsniedz 80 % no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, un saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus izdevumos drīkst iekļaut pilnā apmērā likuma par IIN izpratnē.

24.07.2018.

27.07.2018.

Grozījumi MK noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"

  • IIN maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls  papildināts ar jaunām ailēm.
  • Skaidrota jauno vai precizēta līdzšinējo žurnāla aiļu aizpildīšanas kārtība.
  • Paredzētas izvēles iespējas žurnāla kārtošanai laika periodā līdz 2018.gada beigām.
  • Precizēta uzskaites un nolietojuma aprēķināšanas, kā arī atlikušās vērtības noteikšanas kārtība pamatlīdzekļiem, tai skaitā tiem, kas iegādāti līdz 31.12.2017.
  • Noteikta faktisko izdevumu norakstīšanas kārtība.
  • Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 1.pielikums.

24.07.2018.

27.07.2018.