Uzņēmumiem, kurus tieši skāruši Krievijas Federācijas noteiktie importa ierobežojumi, kā arī uzņēmumiem, kurus Krievijas embargo skāris pastarpināti, ir pieejams valsts atbalsts nodokļu saistību izpildes jomā, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Uzņēmumiem, kuriem nodokļu maksājumu termiņa kavējumi ir radušies saistībā ar Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu Eiropas Savienības produkcijas importam, ir iespēja ar motivētu rakstveida iesniegumu vērsties VID un sadalīt un atlikt uz laiku līdz 5 gadiem samaksu par nokavētajiem nodokļu maksājumiem.

Uzņēmumam ir jāvēršas VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās (attiecībā uz nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies pēc 08.08.2014. līdz 01.10.2014., paredzētais iesnieguma iesniegšanas termiņš ir nosakāms, skaitot no 01.10.2014.) un ir jāizpildās vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • nodokļu maksātāja tādu eksporta darījumu īpatsvars uz Krievijas Federāciju, kas pakļauti Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam, ir lielāks par 10% no kopējā realizācijas apjoma;
  • nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas Federācijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm vismaz 10% apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo pakalpojumu apjoms.

Pozitīva lēmuma gadījumā VID rakstveidā vienosies ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku, ņemot vērā šādus faktorus:

  • vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumu samaksas termiņus;
  • vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

Atbalsta pasākumus nosaka 18.09.2014. Saeimas pieņemtie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas stājās spēkā jau 01.10.2014.