Kā piemērot pievienotās vērtības nodokli (PVN) nodokļa maksātājiem, kas veic finanšu darījumus? Ar praktiskiem piemēriem skaidro Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Kā noteikt PVN finanšu darījumiem?

Latvijas PVN regulējošajos normatīvajos aktos, Eiropas Savienības Padomes (Padome) Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) un Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr.282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (Īstenošanas regula) nav paredzēti kritēriji vai nosacījumi, pēc kuriem varētu noteikt, vai katrā konkrētajā gadījumā tiek veikts no PVN atbrīvots finanšu pakalpojums. Tādēļ jāizmanto tiesu judikatūrā nostiprinātās atziņas.