Ja personai, šķērsojot Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu, ir skaidras naudas līdzekļi, kas ir ekvivalenti vai pārsniedz 10 000 EUR, tie ir jādeklarē, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Jānorāda, ka deklarēšanas pienākums attiecas arī uz nepilngadīgām personām, un tas īstenojams ar viņu vecāku vai likumīgo aizbildņu starpniecību. Savukārt, ģimenei ceļojot kopā, 10 000 EUR ierobežojums attiecas uz katru personu atsevišķi.

Skaidra nauda ir ne vien banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, bet arī:

 • čeki;
 • vekseļi;
 • maksājuma uzdevumi;
 • ceļojuma čeki;
 • kā arī neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kas dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti.

Personai, kuras rīcībā esošās skaidras naudas apjoms pārsniedz 10 000 EUR, ir jādodas pa "sarkano koridoru" (Lidostas muitas kontroles punktā) vai jāvēršas pie muitas amatpersonas (muitas kontroles punktos, kas atrodas uz auto ceļiem un uz dzelzceļa) un jāaizpilda deklarācijas veidlapa skaidras naudas deklarēšanai.

Deklarācijas var aizpildīt 3 valodās - latviešu, angļu vai krievu valodā. Tās ir pieejamas Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kā arī VID mājaslapā, līdz ar to deklarāciju iespējams iepriekš izdrukāt no VID mājaslapas, aizpildīt un robežas šķērsošanas brīdī iesniegt VID muitas amatpersonai vai Valsts robežsardzes amatpersonai gadījumos, ja robežšķērsošanas vieta, caur kuru persona šķērso ES robežu, nav muitas kontroles punkts.

Deklarācijā ir jānorāda ziņas par:

 • deklarētāju;
 • skaidrās naudas īpašnieku;
 • paredzēto naudas saņēmēju;
 • naudas summu un veidu;
 • naudas izcelsmi;
 • naudas izlietošanas mērķi;
 • maršrutu (valsti, no kuras izceļo, un galamērķa valsti);
 • transporta veidu;
 • robežas šķērsošanas vietu.

Skaidras naudas deklarēšanas pienākums attiecas uz fizisku personu, kas pārvadā skaidru naudu neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir naudas īpašnieks, atgādina VID.

VID muitas amatpersona pieņem no fiziskās personas aizpildītu un parakstītu veidlapu. Pēc muitas atzīmju veikšanas aizpildītās deklarācijas veidlapas kopija paliek fiziskās personas īpašumā.

Ja fiziskas personas rīcībā ir kādas citas valsts valūta, tās vērtība tiek pārrēķināta eiro, piemērojot grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienas sākumā.

Ja muitas amatpersonai rodas šaubas par deklarācijā norādītajām ziņām, tai ir tiesības lūgt personai uzrādīt skaidro naudu, lai veiktu naudas faktisko salīdzināšanu ar deklarācijā norādītajām ziņām. Fizisko personu kontrole tiek veikta gan, pamatojoties uz risku analīzi, gan arī nejaušās izlases kārtībā.

Skaidras naudas līdzekļu obligātas deklarēšanas pienākums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās un likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas", kura normas atbilst regulas prasībām. Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga, un atbildība par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.15pantā, kā arī Krimināllikuma 195.2pantā (ja skaidras naudas apjoma nedeklarēšana vai nepatiesa deklarēšana tiek izdarīta ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa).