Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (GPL) visām komercsabiedrībām ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām (tātad, ja sabiedrības pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim) Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz dalībnieku (akcionāru) sapulces apstiprināts gada pārskats.

Izņēmums ir:

  • vidējas un lielas komercsabiedrības, kas atbilst GPL noteiktajiem kritērijiem;
  • koncerna mātes sabiedrības, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu;
  • sabiedrības, kam gada pārskats un konsolidētais gada pārskatas (ja tāds tiek gatavots) jāiesniedz VID 7 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

Papildus gada pārskatam un revidenta atzinumam par gada pārskatu (sabiedrībām, kas sasniedz GPL noteiktos kritērijus, kā arī sabiedrībām, kuru statūtos vai dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā noteikts, ka gada pārskatu pārbauda revidents) saskaņā ar Komerclikumā (KL) paredzētajiem noteikumiem pirms gada pārskata apstiprināšanas nepieciešams sagatavot arī:

  • valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu (zaudējumu gadījumā – par finanšu stāvokļa uzlabošanu);
  • padomes ziņojumu par gada pārskatu (ja sabiedrībai ir padome).

Turklāt saskaņā ar Koncernu likumu, ja vien nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām jāsagatavo arī atkarības pārskats, kas jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR).

Kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulce gada pārskata apstiprināšanai jāsasauc ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā. Paziņojums par sapulces sasaukšanu SIA dalībniekiem nosūtāms vismaz 2 nedēļas pirms sapulces, savukārt AS akcionāriem – vismaz 30 dienas pirms sapulces. Kopā ar paziņojumu par sapulces sasaukšanu komercsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) jānosūta arī:

  • gada pārskats;
  • atkarības pārskats;
  • revidenta atzinums;
  • padomes ziņojums;
  • valdes priekšlikums.

AS iepriekš minētos dokumentus paziņojumam par sapulces sasaukšanu var nepievienot, ja paziņojumā norādīta vieta un laiks, kad akcionārs ar šiem dokumentiem var iepazīties sabiedrības juridiskajā adresē.

Gada pārskats jāiesniedz tikai VID. VID iesniedzams arī paskaidrojums, kad gada pārskats ir apstiprināts.

Gada pārskats jāparaksta ne tikai valdei vai tās pilnvarotam valdes loceklim, bet arī sabiedrības grāmatvedim vai ārpakalpojuma grāmatvedim (kritēriji noteikti GPL, un grāmatveža līdzparakstīšanas pienākums attiecināms uz finanšu pārskatu).

Tāpat jāatgādina, ka saskaņā ar nesenajiem KL un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumiem attiecībā uz patieso labuma guvēju reģistrāciju visām sabiedrībām līdz 01.03.2018. UR bija jāiesniedz informācija par patiesajiem labuma guvējiem. Patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kam tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, vai tā tiešā vai netiešā veidā to kontrolē. Ieteicams pārliecināties, ka sabiedrība ir iesniegusi šo informāciju UR.