Nepiedzenamos nodokļu parādus privātpersonām un komersantiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) dzēš tikai pēc tam, kad administratīvā procesa ceļā veiktas visas likumā paredzētās piedziņas darbības, lai tomēr panāktu nodokļu parādu ieskaitīšanu valsts budžetā, informē VID. Tomēr jāņem vērā, ka pat nodokļu parādu dzēšana neatbrīvo personu vai komersantu no atbildības, kas var iestāties, ja pret nodokļu parādnieku uzsākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Pirms uzsākt nodokļu parādu piedziņu, VID aicina nodokļu parādniekus laikus risināt šo problēmu, izmantojot dažādas likumos noteiktas iespējas veikt labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Taču, ja nodokļu parādnieks nav ieinteresēts situācijas likumīgā atrisināšanā, VID veic bezstrīdus piedziņas darbības, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem norēķinu kontos, kā arī kustamu un nekustamu īpašumu, ja tāds ir. Ja arī bezstrīdus piedziņas ceļā parāds nav atgūstam, VID piemēro kādu no pārkāpumu ierobežojošiem pasākumiem, piemēram:

  • iekļauj amatpersonu riska personu sarakstā, tādējādi būtiski apgrūtinot turpmāko saimniecisko darbību;
  • aptur saimniecisko darbību;
  • valdes loceklim vai fiziskajai personai var tikt piemērota administratīvā atbildība u.tml.

Jāņem vērā, ka nodokļu parādus administratīvā procesa ceļā ir iespējams piedzīt tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir manta, uz ko vērst piedziņu. Vērtējot nodokļu parādu atgūšanas iespējas, svarīgākais ir aspekts, vai nodokļu parādniekam uz konkrēto brīdi ir un vai vispār jebkad ir bijuši kādi aktīvi, piemēram, manta, nekustamie īpašumi, pamatlīdzekļi, iekārtas, preces, nauda bankas kontos u.tml. Ja viņam šādu aktīvu nav, administratīvā procesa ietvaros arī nav, uz ko vērst piedziņu. Nereti VID arī konstatē, ka nodokļu parādniekam vispār nav konta bankā un pats uzņēmums ir "fiktīvs", līdz ar to piedziņa administratīvā procesa ietvaros nav iespējama.

Tikai šādos gadījumos, kad visas administratīvajā procesā paredzētās iespējas ir izvērtētas un vienīgā likumīgā nodokļu parādu atgūšanas iespēja ir kriminālprocess, kā arī beidzies likumā noteiktais noilguma termiņš vai uzņēmums likvidēts, VID likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu par nepiedzenamo nodokļu parādu dzēšanu.

Piedziņas rezultātā 2017.gada 8 mēnešos valsts budžetā iekasēti 298,72 milj. eiro, kas ir par 26,22 milj. eiro jeb 9,62% vairāk nekā 2016.gada 8 mēnešos.