30. aprīlī pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 13. maijā. Grozījumu mērķis ir veicināt depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam, kā rezultātā palielināsies izlietotā dzērienu iepakojuma savākšanas un reģenerācijas apjomi (depozīta sistēma stāsies spēkā 2022. gada 1. februārī), un samazināt administratīvo slogu saistībā ar pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (DRN) iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Likumā veikti šādi būtiskākie grozījumi:

 • 3. pants papildināts ar 1.daļu, nosakot, ka DRN maksātājs ir arī depozīta sistēmas operators, kas nav izpildījis tā saistības par depozīta iepakojuma atpakaļ pieņemšanas, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas apjomiem. Depozīta sistēmas operators ir komersants, kurš, pamatojoties uz līgumu ar Valsts vides dienestu (VVD), nodrošina depozīta sistēmas darbību Latvijā.
 • likums papildināts ar 8.pantu “Atbrīvojums no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu”, kurā noteiktas prasības, kas jāievēro nodokļu maksātājam un depozīta sistēmas operatoram, kurš piedalās dzērienu iepakojuma depozīta sistēmā, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas:
  •  jābūt noslēgtam līgumam ar depozīta sistēmas operatoru;
  • depozīta sistēmas operatoram jābūt noslēgtam līgumam ar VVD par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu;
  • VVD reizi ceturksnī sniedz VID aktualizētu informāciju par nodokļu maksātājiem, kam piemērots atbrīvojums no DRN samaksas par depozīta iepakojumu;
  • DRN maksātājs, kam ir pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un nepiedalās depozīta sistēmā, maksā DRN par depozīta iepakojumu divkāršā apmērā.
 • papildināta likuma IInodaļa, nosakot, ka prasības par finanšu nodrošinājuma ("papildu garantija nodokļa maksājuma saistības izpildei") uzturēšanu attiecas ne tikai uz iepakojuma apsaimniekotāju, bet arī uz depozīta sistēmas operatoru.
 • 0apildināts likuma 27. pants, nosakot, ka persona, kas nav veikusi ar DRN apliekamas darbības taksācijas periodā, pārskatu VID par attiecīgo taksācijas periodu nesniedz.