Šā gada 24. novembrī ir pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Grozījumi PVN likumā veikti, lai:

  • pilnveidotu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksas atmaksas kārtību;
  • mainītu paziņojuma par PVN samaksu iesniegšanas kārtību saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā;
  • panāktu vienotu regulējuma izpratni un novērstu interpretācijas iespējas.

Pārmaksātā PVN atmaksāšana

PVN likuma 109. pants ir izteikts jaunā redakcijā, kurā noteikta pārmaksātā PVN atmaksāšanas kārtība, paredzot VID pienākumu veikt regulāru apstiprinātās PVN pārmaksas atmaksu par taksācijas periodu, nepārnesot to uz taksācijas perioda beigām.

Ar PVN likuma 109. pantā ietverto regulējumu noteikts, ka VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksā apstiprināto pārmaksāto PVN summu par taksācijas periodu 30 dienu laikā pēc:

  • PVN likuma 118. pantā noteiktā PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa;
  • PVN deklarācijas iesniegšanas dienas, ja tā ir iesniegta pēc PVN likuma 118. pantā noteiktā PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa;
  • precizētās PVN deklarācijas iesniegšanas dienas, ja iesniegta precizēta PVN deklarācija.

Tāpat PVN likuma 109. pantā noteikts, ka pirms apstiprinātās PVN pārmaksas atmaksas veikšanas VID sedz personas VID administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

PVN likumā izslēgts 110. pants. Tādējādi VID PVN pārmaksas apstiprināšanas termiņa pagarināšanas iespējas turpmāk netiks saglabātas. Tomēr ar šiem grozījumiem tiek saglabātas VID tiesības pārbaudīt tos darījumus, par kuriem VID ir radušās šaubas, nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes ietvaros saskaņā ar likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto procedūru. Minētajos gadījumos 30 dienu laikā ir atmaksājama tā PVN pārmaksas summas daļa, par kuras rašanās pamatotību VID nav šaubu.

Saistībā ar grozījumiem PVN likuma 109. pantā pārejas noteikumi ir papildināti ar 36. punktu, kurā ir paskaidrots, ka grozījumi PVN likuma 109. pantā ir piemērojami attiecībā uz tādu pārmaksāto PVN summu, kas, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir norādīta VID iesniegtajās PVN deklarācijās. Pārmaksātā PVN summa, kas uzrādīta PVN deklarācijās, kuras iesniegtas VID līdz 2020. gada 31. decembrim, atmaksājama kārtībā, kas ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Saistībā ar grozījumiem PVN likuma 109. pantā pārejas noteikumi ir papildināti ar 37. punktu, kurā paskaidrots, ja līdz 2020. gada 31. martam pārmaksātās PVN summas apstiprināšanas termiņš tika pagarināts saskaņā ar PVN likuma 110. pantu, VID atmaksā apstiprināto pārmaksāto PVN summu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pārmaksātās PVN summas pamatotības apstiprināšanas.

Vēršam uzmanību, ka VID atmaksās tikai tās PVN pārmaksas summas, par kuru rašanās pamatotību VID nav šaubu. Savukārt tās PVN pārmaksas summas, kuru pamatotība tiek apšaubīta, bez pārbaužu veikšanas netiks atmaksātas.

Paziņojuma par PVN samaksu iesniegšana

Saistībā ar vienotā konta ieviešanu no 2021. gada 1. janvāra, proti, lai nodrošinātu, ka vienotajā nodokļu kontā saņemto maksājumu ir iespējams attiecināt pret VID administrēto nodokļu maksājumu saistībām, PVN likuma 104. pantā, 105. panta 11. daļā un 119. panta 3. un 5. daļā ir veikti grozījumi, nosakot, ka paziņojums par PVN samaksu ir iesniedzams pirms PVN samaksas veikšanas. Savukārt PVN samaksa valsts budžetā ir jāveic trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma par PVN samaksu iesniegšanas.

Apgrieztās PVN maksāšanas kārtība

Lai panāktu vienotu regulējuma izpratni, ir veikti tehniski precizējumi PVN likuma 141. panta nosaukumā, tā 2., 7., 8. un 9. daļā. Ar grozījumiem ir precizēts, ka PVN likuma 141. panta 2. daļa ir piemērojama, ja iekšzemē tiek sniegti ar kokmateriāliem saistīti pakalpojumi, kuri ir minēti PVN likuma 141. panta 4. daļā, tas ir, neatkarīgi no tā, vai minētie sniegtie pakalpojumi ir vai nav tieši saistīti ar PVN likuma 141. panta 3. daļā minēto kokmateriālu piegādi.

Lai panāktu skaidrāku regulējuma izpratni PVN likuma 143. panta nosaukumā, tā 2. daļas ievaddaļā, 4. daļas ievaddaļā, 7., 8. un 9. daļā attiecībā uz darījumiem ar metāllūžņiem ir veikti tehniska rakstura precizējumi. Ar grozījumiem ir precizēts, ka PVN likuma 143. panta 2. daļa ir piemērojama, ja iekšzemē tiek sniegti ar metāllūžņiem saistīti pakalpojumi, kuri ir minēti PVN likuma 143. panta 4. daļā, tas ir, neatkarīgi no tā, vai minētie sniegtie pakalpojumi ir vai nav tieši saistīti ar PVN likuma 143. panta 3. daļā minēto metāllūžņu piegādi.

Terminoloģijas precizēšana

Precizēta terminoloģija attiecībā uz trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskām personām, kuras izved iekšzemē iegādātās preces no Eiropas Savienības teritorijas.

PVN likuma 49. panta nosaukumā un visā panta tekstā ir veikts tehnisks precizējums, lai vienādotu terminoloģiju, kas lietota Direktīvas 2006/112/EK par kopējo PVN sistēmu 147. pantā un likumā, proti, aizstājot panta nosaukumā un tekstā vārdus “kas nav nodokļa maksātājs” ar vārdiem “kuras pastāvīgā uzturēšanās vieta nav” un aizstājot 4. daļas 4. punktā vārdus “kas nav reģistrētas” ar vārdiem “kuru pastāvīgā uzturēšanās vieta nav”.

PVN samazinātā likme

Atbilstoši grozījumiem likuma pārejas noteikumu 30. punktā tiek pagarināts PVN samazinātās likmes 5% apmērā piemērošanas termiņš tādu pārtikas produktu piegādēm, kuri ir likuma pielikumā minētie svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti).