Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019.gada 9.jūlijā pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”, kas stājas spēkā 18.jūlijā.

Grozījumi pieņemti, lai:

  • atvieglotu administratīvo slogu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem, nodrošinot darbību vienkāršotas transfertcenu dokumentācijas regulējumam;
  • atvieglotu transfertcenu noteikšanas kārtību zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem.

Noteikumu grozījumi paredz tiesības UIN maksātājiem – starptautisko uzņēmumu grupu komercsabiedrībām – izvēlēties piemērot vienkāršotu transfertcenu noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, līdz ar to samazinot administratīvo slogu un veicinot tiesisko noteiktību transfertcenu jomā.

Grozījumi nosaka:                      

  • gadījumus, kuros UIN maksātājs ir tiesīgs izvēlēties un piemērot vienkāršotu transfertcenu noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem;
  • zemas pievienotās vērtības pakalpojumu tirgus vērtības noteikšanas kārtību.

Atbilstoši grozījumiem, ar kuriem papildināti noteikumi, UIN maksātājs ir tiesīgs izvēlēties ar UIN apliekamam objektam un transfertcenas cenas noteikšanai piemērot vienkāršoto kārtību zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, kas atbilst noteikumu 18.2punktā noteiktajiem kritērijiem:

  • pakalpojumiem ir atbalsta funkcijas raksturs, tas ir, tie neveido daļu no starptautiskās uzņēmumu grupas pamatdarbības. Minētais neizslēdz gadījumu, ka pakalpojums veido pamatdarbību vienai starptautiskas uzņēmumu grupas komercsabiedrībai, kura attiecīgo atbalsta funkciju izpilda (sniedz pakalpojumu) citām saistītajām starptautiskās uzņēmumu grupas komercsabiedrībām;
  • pakalpojumu nodrošināšanai nav nepieciešams izmantot unikālu un vērtīgu nemateriālo īpašumu, kā arī šāds nemateriālais īpašums nerodas pakalpojumu sniegšanas rezultātā;
  • UIN maksātājs, kurš sniedz pakalpojumu, saistībā ar pakalpojumu neuzņemas un nekontrolē būtiskus riskus, turklāt šo pakalpojumu sniegšanas rezultātā minētajam UIN maksātājam šādi riski nerodas.

Noteikumu izpratnē par zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem var būt grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, ar personālvadību saistītie pakalpojumi, ar interneta un telekomunikāciju pakalpojumiem saistīti atbalsta funkciju pakalpojumi u.c.

Vienlaikus noteikumos ir noteikti nosacījumi, kuri UIN maksātājam jāievēro, lai piemērotu vienkāršotu transfertcenu noteikšanas kārtību zemas pievienotās vērtības pakalpojuma vērtības aprēķināšanai. 

Izvēloties un piemērojot vienkāršotu transfertcenu noteikšanas kārtību, zemas pievienotās vērtības pakalpojumu tirgus cena nosakāma noteikumu 18.7, 18.8 un 18.9punktā noteiktajā kārtībā, un ar UIN apliekamajā bāzē iekļaujamais ar UIN apliekamais objekts tiek noteikts kā starpība starp darījuma cenu un tirgus vērtību, kura noteikta šo noteikumu iepriekš minētajos punktos noteiktajā kārtībā.