Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu “Ienākums no ieguldījumu zelta un dārgmetālu pārdošanas”, kurā skaidrots, kas tiek uzskatīts par ieguldījumiem zeltā un dārgmetālos un kas jāatceras, kad tie tiek pārdoti.

Kapitāla aktīvi

Ieguldījumu zelts:

 • zelts stieņos vai platēs dārgmetālu tirgū atzītajā svarā, ja šī zelta prove ir vienāda ar 995 vai lielāka, neatkarīgi no tā, vai par šo zeltu ir izdoti vai nav izdoti vērtspapīri;
 • zelta monētas, kuru zelta prove ir vienāda ar 900 vai lielāka, kas emitētas pēc 1800.gada, ir vai ir bijušas likumīgs maksāšanas līdzeklis to izcelsmes valstī un kuras pārdod par cenu, kas nepārsniedz tajās esošā zelta brīvā tirgus vērtību vairāk nekā par 80%.

Dārgmetāli – zelts, sudrabs, palādijs, platīns un platīna grupas metāli jebkurā veidā un stāvoklī.

Ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli ir kapitāla aktīvi. Tas ļauj uzkrāt un saglabāt kapitālu. Personas ienākumu no šādu aktīvu pārdošanas apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Likme

Apliekamais objekts

Deklarācija/pārskats un iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksa

Rezidents

20%

Pārdošanas cena - iegādes vērtība (kapitāla pieaugums = ienākums)

Deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” 3.pielikums) persona (ienākuma saņēmējs) iesniedz:

 • ienākumi > 1000 eiro: līdz ienākumu gūšanas ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam;
 • ienākumi ≤ 1000 eiro: līdz nākamā gada 15.janvārim.

Līdz tā mēneša 23.datumam, kurā iesniegta deklarācija. 

Ienākuma saņēmējs nodokli pārskaita uz šādu kontu: saņēmējs – Valsts budžets (VID), reģistrācijas numurs – 90000010008, konta numurs (IBAN) –LV33TREL1060000300000.

Nerezidents

3%

 

20% piemēro:

 • ja nerezidents vēlas no apliekamā ienākuma atskaitīt iegādes izdevumus (izmaksas vietā 3% nodokli ietur no pārdošanas cenas, neatskaitot iegādes izdevumus);
 • ja izmaksātājs izmaksas vietā neietur nodokli 3% apmērā.

Pārdošanas cena

Ienākuma izmaksātājs (komersants, individuālais uzņēmums (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība un nodibinājums) iesniedz: 

 • VID IIN pārskatu par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam;
 • nerezidentam apliecinājumu par nerezidenta taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijā (MK noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” 4. un 6.pielikums).

Persona gada kapitāla pieauguma precizēšanas deklarāciju iesniedz, sākot ar nākamā gada 1.martu.

Persona deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma neatkarīgi no ienākuma apmēra iesniedz līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

 

Ienākumu izmaksātājs ietur nodokli izmaksas vietā un samaksā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Ienākuma izmaksātājs nodokli pārskaita uz šādu kontu: saņēmējs – Valsts budžets (VID), reģistrācijas numurs – 90000010008, konta numurs (IBAN) –LV33TREL1060000300000.

Pārmaksāto nodokli atmaksā līdz tā mēneša, kurā iesniegta deklarācija, 23.datumam

Ienākuma saņēmējs nodokli pārskaita uz šādu kontu: saņēmējs – Valsts budžets (VID), reģistrācijas numurs – 90000010008, konta numurs (IBAN) – LV33TREL1060000300000.

Pārdošanas cena un iegādes vērtība

Pārdošanas (atsavināšanas) cena – naudas vai naturālā izteiksmē saņemta samaksa.

 Iegādes vērtība:

 • vērtība, par kādu persona iegādājas ieguldījumu zeltu;

Personai jāspēj pierādīt, ka tā ir veikusi izdevumus par ieguldījumu zelta iegādi. Šim mērķim vislabāk kalpo personas dati, tas ir, vārds, uzvārds un personas kods, maksājumu apliecinošā dokumentā (piemēram, čekā).

Piemērs

Persona (rezidents) par 1600 EUR pārdeva zelta stieni “Valcambi”, kas nopirkts 2015.gada 15.decembrī par 1000 EUR. Zelta stieņa iegādi apliecina iegādes dokuments (čeks). Ar nodokli apliek 600 EUR (1600 – 1000).

Piemērs

Persona (rezidents) par 1600 EUR pārdeva zelta stieni “Valcambi”, kas nopirkts 2015.gada 23.decembrī no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AA”, bet nav saglabājušies zelta stieņa iegādes dokumenti. Ja zelta stieņa iegādes dokuments (čeks) nav saglabājies, nodokli maksā no ieguldījumu zelta pārdošanas cenas, neņemot vērā tā iegādes vērtību. Ar nodokli apliek konkrētā zelta stieņa pārdošanas cenu – 1600 EUR.

 • mantojuma masā ietilpstošā norādītā konkrētā ieguldījumu zelta vērtība, ja ieguldījumu zelts iegūts mantojuma ceļā;

Piemērs

Persona (rezidents) par 1400 EUR pārdeva zelta monētu “Austrālijas Nuggets”, kas iegūta mantojumā. Mantojuma apliecībā norādīta šīs zelta monētas vērtība – 1500 EUR. Zelta monētas pārdošanas rezultātā nav gūts ienākums – zelta monēta pārdota ar 100 EUR (1400 – 1500) zaudējumiem. Ar nodokli apliekamais ienākums neveidojas.

Piemērs

Persona (rezidents) par 1400 EUR pārdeva zelta monētu “Austrālijas Nuggets”, kas iegūta mantojumā. Mantojuma apliecībā nav norādīta šīs zelta monētas vērtība. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 1400 EUR.

 • dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā ieguldījumu zelta vērtība, kas nav lielāka par ieguldījumu zelta atsavināšanas cenu, ja ieguldījumu zelts iegūts uz dāvinājuma līguma pamata;

Piemērs

Persona (rezidents) par 2400 EUR pārdeva zelta stieni “Valcambi”, kas iegūts īpašumā uz dāvinājuma līguma pamata. Dāvinājuma līgumā norādīta šī zelta stieņa vērtība 1900 EUR. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 500 EUR (2400 – 1900).

 • ja dāvinājuma līgumā nav norādītā konkrētā ieguldījumu zelta vērtība, par iegādes vērtību uzskata vērtību, kādu dāvinājuma saņēmējs var pierādīt, iegūstot informāciju no dāvinātāja, vai kāda ir pieejama publiskajos reģistros dāvinājuma saņemšanas brīdī. Iegūtā informācija no dāvinātāja ir dokumentāri pierādāmi dāvinātāja ieguldījumu zelta iegādes izdevumi. Šādi noteiktā ieguldījumu zelta iegādes vērtība nevar būt lielāka par ieguldījumu zelta atsavināšanas cenu.

Piemērs

Persona (rezidents) par 2400 EUR pārdeva zelta stieni “Valcambi”, kas iegūts īpašumā uz dāvinājuma līguma pamata no citas personas (rezidenta), ar kuru nav radniecības saišu. Dāvinājuma līgumā nav norādītā konkrētā zelta stieņa vērtība. Apdāvinātais ir ieguvis konkrētā zelta stieņa “Valcambi” iegādi apliecinošo dokumentu (maksājumu dokumentu par konkrētā zelta stieņa “Valcambi” apmaksu kredītiestādē), dokumentu apdāvinātajam nodevis dāvinātājs, kurš zelta stieni nopirka par 2000 EUR. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 400 EUR (2400 - 2000).

Piemērs

Persona (rezidents) par 2400 EUR pārdeva zelta stieni “Valcambi”, kas iegūts īpašumā uz dāvinājuma līguma pamata no citas personas (rezidenta) no citas personas (rezidenta), ar kuru nav radniecības saišu, kā dāvanu dzimšanas dienā. Dāvinājuma līguma un dokumenta par zelta stieņa iegādi dāvinātāja rīcībā nav. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 2400 EUR.

Ienākuma gūšana

Ienākuma gūšana – diena, kad persona saņem naudu vai citas lietas no ieguldījumu zelta pārdošanas.

Piemērs

Persona (rezidents) 2023.gada 5.aprīlī pārdeva zelta stieni “Fortūna”. Zelta stienis “Fortūna” nopirkts par 2050 EUR, pārdots par 2100 EUR. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 50 EUR (2100 – 2050). Līdz nākamā gada 15.janvārim (2024.gada 15.janvārim) VID iesniedz deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma.

Piemērs

Persona (rezidents) 2024.gada 5.aprīlī pārdeva zelta stieni “Fortūna”. Zelta stienis “Fortūna” nopirkts par 2000 EUR, pārdots par 3050 EUR. Ar nodokli apliekamais ienākums ir 1050 EUR (3050 – 2000). Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam (2024.gada 15.jūlijam) VID iesniedz deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma.

Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapas paraugs un tās aizpildīšanas kārtība noteikta MK noteikumos Nr.662.