Valsts ieņēmumu dienests (VID) šī gada februārī ir publicējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un citiem fiziskās personas ienākumiem", kurā skaidro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu dažādās situācijās atkarībā no ienākumu lieluma, ienākumu veida, apgādājamo skaita u.c. kritērijiem. Šoreiz publicējam skaidrojumus, kā IIN piemērojams saņemot vairāku veidu ienākumus pie viena ienākuma izmaksātāja.

Ja nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā pie viena ienākuma izmaksātāja saņem gan algota darba ienākumus, gan ienākumus no autoratlīdzības līguma vai uzņēmuma līguma (vai ienākumus no autoratlīdzības līguma un uzņēmuma līguma), tad, nosakot nodokļa maksātāja mēneša apliekamo ienākumu, papildus algota darba ienākumam (nodokļa aprēķinam no tā):

  • no ienākuma no autoratlīdzības līguma atskaita autoru izdevumus un piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 20% apmērā;
  • no ienākuma no uzņēmuma līguma atskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) (ievērojot noteikto kārtību – 20% likmi) un piemēro IIN likmi 23% apmērā.

Ja kalendāra mēneša laikā viens ienākuma izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus (kuriem nepiemēro ienākumam no kapitāla, tai skaitā kapitāla pieaugumam, noteikto 20% likmi, nodokļa likmi atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam, kā arī 3%, 5%, 10%, 15% un 22% apmērā noteiktās likmes), tad:

  • ienākumiem, kas nav apliekami ar algas nodokli, piemēro 23% likmi, izņemot autoru un izpildītāju ienākumiem no autoratlīdzības;
  • ienākumus, kas nav apliekami ar algas nodokli, var samazināt par attaisnotajiem izdevumiem, neapliekamo minimumu un atvieglojumiem (ievērojot noteikto kārtību – atskaita ar 20% likmi) tikai tad, ja ar nodokļa maksātāja algota darba ienākumiem nepietiek, lai segtu minētos atskaitījumus.

Piemērs

Nodokļa maksātājs pie viena darba devēja kārtējā mēnesī saņem algu 450 EUR kā pedagogs un 200 EUR kā projekta izpildītājs, kā arī autoratlīdzību par tulkojumiem 900 EUR. Prognozētais neapliekamais minimums  ir 10 EUR, nodokļa maksātājam apgādībā ir 3 personas, nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa 11%, darba devēja daļa 24,09%).

Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

Darba algas mēneša ienākumus summē:

650 EUR (450 + 200)

Ienākumam piemēro:

– 71,50 EUR  (VSAOI 11% no 650 EUR)

– 10 EUR (prognozētais neapliekamais minimums)

– 600 EUR  (atvieglojumi par 3 apgādībā esošām personām)

= –31,50 EUR (negatīvs apliekamais ienākums)

Aprēķinātais IIN: 0 EUR

Darba algas mēneša ienākumus summē:

650 EUR (450 + 200)            

Ienākumam piemēro:

x 23% likme

= 149,50 EUR (650 EUR x 23%)

71,50 EUR (VSAOI 11% no 650 EUR)

71,50 x 20% = 14,30 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

Aprēķinātais IIN:

149,50 – 14,30 = 135,20 EUR

Autoratlīdzības ienākums 900 EUR

– 225 EUR   (autoru attaisnotie izdevumi 25% no 900 EUR)

– 31,50 EUR (atskaitījumi, kuri ir pārnesti uz citiem ienākumiem)

= 643,50 EUR (apliekamais ienākums)   

x 20% likme

Aprēķinātais IIN:

128,70 EUR (643,50 EUR x 20%)

Autoratlīdzības ienākums 900 EUR

Ienākumam piemēro:     

– 225 EUR  (autoru attaisnotie izdevumi 25% no 900 EUR)   

= 675 EUR  (apliekamais  ienākums 900 – 225) 

x 20% likme

Aprēķinātais IIN:

135 EUR (675 EUR x 20%)

IIN no mēneša izmaksām:

128,70 EUR

IIN no mēneša izmaksām:

270,20 EUR (135,20 + 135)

Piemērs

Nodokļa maksātājs pie viena darba devēja kārtējā mēnesī saņem algu 1000 EUR un ienākumus no uzņēmuma līguma (nav reģistrēta saimnieciskā darbība) 1000 EUR. Prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa 11%, darba devēja daļa 24,09%).

Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

1000 EUR (darba algas ienākums)

Ienākumam piemēro:

– 110 EUR (VSAOI 11% no 1000 EUR)

= 890 EUR (apliekamais ienākums)

x 20% likme

Aprēķinātais IIN:

178 EUR (890 EUR x 20%)

1000 EUR (darba algas ienākums)

Ienākumam piemēro:

x 23% likme

= 230 EUR

110 EUR (VSAOI 11% no 1000 EUR)

110 EUR x 20% (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

Aprēķinātais IIN:

208 EUR (230 – 22)

1000 EUR  (ienākumus  no  uzņēmuma līguma)

x 23% likme

= 230 EUR

110 EUR (VSAOI 11% no 1000 EUR)                   

110 EUR x 20% = 22 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)   

Aprēķinātais IIN:           

208 EUR (230 – 22)               

1000 EUR   (ienākumus   no uzņēmuma līguma)      

x 23% likme

= 230 EUR

110 EUR (VSAOI 11% no 1000 EUR)                             

110 EUR x 20% = 22 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)   

Aprēķinātais IIN:                    

208 EUR (230 – 22)                         

IIN no mēneša izmaksām:

386 EUR (178 + 208)     

IIN no mēneša izmaksām:

416 EUR (208 + 208)   

Piemērs

Nodokļa maksātajam pie viena darba devēja kārtējā mēnesī ir aprēķināts ienākums:

  • mēneša darba alga 800 EUR;
  • autoratlīdzība par mūzikas darbu radīšanu 1000 EUR;
  • ienākums no  uzņēmuma  līguma  (nav  reģistrēta  saimnieciskā  darbība) 300 EUR.

Nodokļa maksātājam apgādībā ir 5 personas, nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī. Prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 EUR. VSAOI likme ir 35,09% (darba ņēmēja daļa 11%, darba devēja daļa 24,09%).

Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa

Nav   iesniegta     algas nodokļa

grāmatiņa                     

800 EUR (algota darba ienākums)

– 88 EUR (VSAOI 800 EUR)  

– 1000 EUR (atvieglojumi par 5 apgādībā esošām personām)

= –288 EUR (uz citiem ienākuma veidiem pārnesamie atskaitījumi)                  

Aprēķinātais IIN: 0 EUR

800 EUR (algota darba ienākums)   

x 23% = 184 EUR  (800 EUR x 23%)                                       

– 88 EUR (VSAOI 11% no 800 EUR)                             

– 88 EUR x 20% = 17,60 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

Aprēķinātais IIN:           

166,40 EUR (184 – 17,60)               

1000 EUR (autoratlīdzības ienākums)         

– 500 EUR (autoru attaisnotie izdevumi 50% no 1000 EUR)          

– 288 EUR (atskaitījumi, kuri ir pārnesti uz citiem ienākumiem)

= 212 EUR (apliekamais ienākums 1000 – 500 – 288)                           

x 20% likme                    

Aprēķinātais IIN:

42,40 EUR (212 EUR x 20%)

1000 EUR (autoratlīdzības ienākums)         

– 500 EUR (autoru attaisnotie izdevumi 50% no 1000 EUR)

= 500 EUR (apliekamais ienākums 1000 – 500)                                     

x 20% likme                  

Aprēķinātais IIN:

100 EUR (500 EUR x 20%)                       

300 EUR (uzņēmuma līguma ienākums)

x 23% likme = 69 EUR 

– 33 EUR (VSAOI 11% no 300 EUR)            

33 EUR x 20% = 6,60 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

Aprēķinātais IIN:

62,40 EUR (69 – 6,60) 

300 EUR (uzņēmuma līguma ienākums)

x 23% likme = 69 EUR 

– 33 EUR (VSAOI 11% no 300 EUR)            

33 EUR x 20% = 6,60 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%)

Aprēķinātais IIN: 

62,40 EUR (69 – 6,60) 

IIN no visiem ienākumu veidiem:

104,80 EUR (42,40 + 62,40) 

IIN no visiem ienākumu veidiem:

328,80 EUR (166,40 + 100 + 62,40)

Taksācijas gadam beidzoties, nodokļa maksātājs, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, rezumējošā kārtībā piemēro progresīvo IIN likmi, precizē taksācijas gada laikā gūtos ienākumus un aprēķināto IIN un attiecīgi piemaksā iztrūkstošo IIN summu vai saņem atpakaļ izveidojušos IIN pārmaksu.