01.09.2016. Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu "Par personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu atspoguļošanu personālsabiedrības un tās biedru grāmatvedībā un ienākuma nodokļa piemērošanu personālsabiedrības gūtajam ienākumam". Publicējam daļu no metodiskā materiāla, kurā skaidrots, kādus ienākuma nodokļus maksā personālsabiedrības biedri un kādas ir atšķirības nodokļu piemērošanā personālsabiedrības biedriem - rezidentiem un personālsabiedrības biedriem - nerezidentiem.

Personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) nemaksā patstāvīgi, tomēr katrs personālsabiedrības biedrs maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) vai UIN par tam pienākošos personālsabiedrības apliekamā ienākuma daļu.

Personālsabiedrība sagatavo un iesniedz VID UIN deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajos termiņos. Personālsabiedrība patstāvīgi sagatavo nodokļa taksācijas gada deklarāciju, kuras forma un aizpildīšanas kārtība noteikta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.548 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu".

Personālsabiedrība savā UIN deklarācijā koriģē apliekamo ienākumu, to palielinot vai samazinot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) paredzētajā kārtībā.

Piemērs

Latvijā reģistrētas personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA) par 2015.gadu bilances postenī “Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem” norādīti zaudējumi - 5000 EUR. Personālsabiedrības UIN 2015.gada taksācijas perioda deklarācijas 1.rindā “Taksācijas perioda peļņa (zaudējumi) pirms nodokļa aprēķināšanas” tiek norādīta zaudējumu summa - 5000 EUR.

Personālsabiedrībai pēc apliekamā ienākuma koriģēšanas deklarācijas 77.rindā “Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas” veidojas ar UIN apliekams ienākums 2000 EUR apmērā, ko attiecina uz personālsabiedrības dalībniekiem.

Personālsabiedrība UIN deklarācijas 3.pielikumā "Personālsabiedrības biedru saraksts, to ieguldījums un ar nodokli apliekamais ienākums (zaudējumi)" norāda informāciju par personālsabiedrības biedriem. Informācijā par personālsabiedrības biedriem ietver:

 • personālsabiedrības biedra vārdu, uzvārdu vai nosaukumu;
 • personālsabiedrības biedra personas kodu vai kodu nodokļu maksātāju reģistrā vai citu identifikācijas numuru;
 • rezidences valsti;
 • adresi;
 • ieguldījuma daļu personālsabiedrībā;
 • apliekamā ienākuma (zaudējumu) daļu saskaņā ar personālsabiedrības UIN deklarāciju;
 • personālsabiedrības biedra – fiziskas personas – ienākuma (zaudējumu) daļu no akciju vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskajā apgrozībā esošo vērtspapīru atsavināšanas;
 • personālsabiedrības biedra – fiziskas personas – apliekamā ienākuma daļu no gūtajām personālsabiedrības saņemtajām dividendēm.

Piemērs

Latvijā reģistrētas personālsabiedrības biedri ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Upe" (ieguldījums 7500 EUR) un Jānis Bērziņš (ieguldījums 2500 EUR). UIN deklarācijas 77.rindā ''Apliekamais ienākums pirms zaudējumu segšanas'' norādīts ar UIN apliekams ienākums 4000 EUR apmērā, kas tiek attiecināts uz personālsabiedrības dalībniekiem.

Personālsabiedrības biedri – rezidenti

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana

Personālsabiedrības biedrs, kas ir UIN maksātājs, savā UIN deklarācijā iekļauj uz sevi attiecināto personālsabiedrības UIN deklarācijā koriģētā apliekamā ienākuma (zaudējumu) daļu. Ja personālsabiedrības UIN taksācijas gada deklarācijā aprēķinātais rezultāts ir ar nodokli apliekams ienākums, personālsabiedrības biedrs savā UIN deklarācijā norāda personālsabiedrības deklarācijā aprēķināto ienākuma daļu, kas attiecināma uz konkrēto personālsabiedrības biedru. Uz personālsabiedrības biedru attiecināmā personālsabiedrības koriģētā ienākuma daļu norāda deklarācijas 38.rindā "Apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju".

Tādējādi personālsabiedrības koriģēto 2015.gada ar UIN apliekamā ienākuma daļu, kas attiecināma uz tās biedru – kapitālsabiedrību, šī kapitālsabiedrība ietvers 2015.gada UIN deklarācijā.

Piemērs

Latvijā reģistrētas personālsabiedrības 2015.gada UIN deklarācijā koriģētā ienākuma daļa, kas attiecināma uz Latvijas kapitālsabiedrību, ir 250 EUR. Kapitālsabiedrība, aizpildot 2015.gada UIN deklarāciju, deklarācijas 38.rindā norāda 250 EUR, tādējādi par minēto summu palielinot ar UIN apliekamo ienākumu.

Ja personālsabiedrības UIN taksācijas gada deklarācijā aprēķinātais rezultāts ir zaudējumi, personālsabiedrības biedrs savā UIN deklarācijā apliekamo ienākumu samazina par personālsabiedrības deklarācijā aprēķināto zaudējumu daļu, kas attiecināma uz konkrēto personālsabiedrības biedru. Uz personālsabiedrības biedru attiecināmo personālsabiedrības zaudējumu daļu norāda deklarācijas 72.rindā "Zaudējumu daļa, kas attiecināta, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju''.

Piemērs

Latvijā reģistrētas personālsabiedrības 2015.gada UIN deklarācijā koriģētais rezultāts ir zaudējumi, kuru daļa 400 EUR apmērā ir attiecināma uz Latvijas kapitālsabiedrību. Kapitālsabiedrība, aizpildot 2015.gada UIN deklarāciju, deklarācijas 72.rindā norāda attiecināmo zaudējumu daļu 400 EUR.

Personālsabiedrības biedrs koriģē ar UIN apliekamo ienākumu par PZA ietverto personālsabiedrības peļņas vai zaudējumu daļu.

Personālsabiedrības biedrs, nosakot ar UIN apliekamo ienākumu, neņem vērā personālsabiedrības PZA ietverto finanšu rezultātu (personālsabiedrības PZA norādītās pelņas vai zaudējumu daļu, kas attiecināma uz konkrēto personālsabiedrības biedru).

Personālsabiedrības biedrs PZA ietverto personālsabiedrības finanšu peļņas daļu norāda UIN deklarācijas 73.rindā "Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem", par to samazinot apliekamo ienākumu.

Piemērs

Personālsabiedrības 2014.gada finanšu rezultāts ir peļņa 4000 EUR. Viens no personālsabiedrības biedriem ir Latvijas kapitālsabiedrība, uz kuru attiecināmā personālsabiedrības peļņas daļa 2014.gadā ir 500 EUR. Minētā summa - 500 EUR - tiek iekļauta 2015.gada kapitālsabiedrības PZA.

Personālsabiedrības 2015.gada taksācijas gada UIN deklarācijā koriģētais ar nodokli apliekamais ienākums ir 2000 EUR, daļa no kura 250 EUR apmērā ir attiecināma uz personālsabiedrības biedru – kapitālsabiedrību. Kapitālsabiedrība, aizpildot 2015.gada UIN deklarāciju, tās 73.rindā norāda 500 EUR (kapitālsabiedrības PZA norādīto personālsabiedrības finanšu peļņas daļu). Savukārt deklarācijas 38.rindā norāda 250 EUR (personālsabiedrības deklarācijā koriģētā apliekamā ienākuma daļa, kas attiecināma uz kapitālsabiedrību).

Ja personālsabiedrības taksācijas periods nesakrīt ar tās biedra taksācijas periodu, personālsabiedrības biedrs uz sevi attiecināmo personālsabiedrības ar UIN apliekamo ienākumu vai zaudējumu daļu iekļauj tā taksācijas perioda deklarācijā, kurā beidzas personālsabiedrības taksācijas periods.

Personālsabiedrības biedram – fiziskajai personai – pienākošos personālsabiedrības apliekamā ienākuma daļu palielina par atbilstošu personālsabiedrības ienākuma daļu, kas gūta no:

 • akciju atsavināšanas, izņemot ienākumu no kapitālsabiedrības akciju atsavināšanas, ja kapitālsabiedrība ir zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas rezidents;
 • personālsabiedrībai noteiktajām dividendēm, izņemot gadījumu, kad dividenžu izmaksātājs ir zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas rezidents;
 • tādu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru atsavināšanas, kuri nav valsts vai pašvaldību vērtspapīri (ieskaitot procentu maksājumus, kas gūti no obligācijām).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana

Uzskata, ka personālsabiedrības biedrs – fiziskā persona – veic saimniecisko darbību, tādējādi ir piemērojama saimnieciskajai darbībai noteiktā IIN likme (23%). Savukārt uz personālsabiedrību attiecināmajai personālsabiedrības ar nodokli apliekamā ienākuma daļai, kas ir ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums vai ir ienākums no kapitāla pieauguma, piemēro attiecīgo likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 15.panta 3.1daļā minēto likmi (10% vai 15%).

Fiziskās personas, kas reģistrēta kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs un kura ir personālsabiedrības biedrs, ienākums no personālsabiedrības (uz personu attiecināmā personālsabiedrības apliekamā ienākuma daļa) ir apliekams ar IIN, piemērojot likuma par IIN 15.panta 2.daļā noteikto likmi 23 % apmērā.

Personālsabiedrības biedri – nerezidenti

Personālsabiedrība ietur ienākuma nodokli no personālsabiedrības koriģētā ienākuma daļas, kas pienākas personālsabiedrības biedram – nerezidentam  – un iemaksā to budžetā 15 dienu laikā pēc personālsabiedrības UIN deklarācijas iesniegšanas.

Ja nerezidents ir likuma par UIN subjekts, piemēro UIN 15% likmi. Savukārt nerezidenta  – fiziskas personas, kas ir likuma par IIN subjekts, – ienākumam no personālsabiedrības tiek piemērota likumā par IIN noteiktā nodokļa 23% likme.

Personālsabiedrība iesniedz VID pārskatu par nerezidenta, kas ir likuma par IIN subjekts, gūto ienākumu no personālsabiedrības un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (MK noteikumu Nr.556 ''Likuma ''Par uzņēmumu ienākuma nodokli'' normu piemērošanas noteikumi'' 18.pielikums ''Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā'') izmaksātajām summām. Aizpildot 18.pielikumu, norāda ienākuma veida kodu 07 – komercdarbības ienākums (tai skaitā atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem).

Piemērs

Personālsabiedrība ''CBA'' 05.03.2016. vienlaikus ar gada pārskatu par 2015.gadu iesniedz UIN deklarāciju. Personālsabiedrības deklarācijā koriģētais ar UIN apliekamais ienākums ir 3500 EUR, no kuriem 350 EUR ir attiecināmi uz nerezidentu – ārvalsts kapitālsabiedrību ''QTM'' GbmH, bet 700 EUR ir attiecināmi uz nerezidentu – fizisko personu. Ārvalsts kapitālsabiedrības ienākumam piemērojama nodokļa 15% likme, savukārt nerezidenta – fiziskās personas – ienākumam piemērojama 23% likme.