Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu “Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”. Šī kārtība piemērojama no 2021. gada 1. jūlija. Šajā daļā tiek skaidrots, kā veidojas pašnodarbinātās personas obligāto iemaksu objekts.

Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts ir:

 • paša pašnodarbinātā brīvi izraudzīti ienākumi (peļņa) no saimnieciskās darbības, kas nevar būt mazāki par 500 eiro mēnesī, ja pašnodarbinātā peļņa ir vismaz 500 eiro mēnesī;
 • paša pašnodarbinātā aprēķināts viss mēneša ienākums (peļņa), ja faktiskā peļņa ir mazāka par 500 eiro (nav 1. punktā minētā objekta) vai ienākumu daļa, ko aprēķina no faktiski saņemtajiem mēneša ienākumiem (peļņas) atņemot 1. punktā minēto brīvi izraudzīto VSAOI objektu;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noteikts minimālo iemaksu objekts, ko aprēķina, lai kopā mēnesī VSAOI par katru personu būtu veiktas vismaz no 500 eiro. Summē arī darba algu un citus iemaksu objektus.

VSAOI objektu pašnodarbinātais izvēlas, ievērojot noteikto VSAOI objekta minimālo apmēru, kā arī savus faktiskos saimnieciskās darbības ienākumus (peļņu).

VSAOI objekta noteikšanas vajadzībām ienākumu (peļņu) nosaka kā konkrētā mēneša ieņēmumu un izdevumu starpību.

Brīvi izvēlētais VSAOI objekts

VSAOI objekta minimālais apmērs 2021. gadā ir 500 eiro mēnesī (Latvijā noteiktā minimālā alga).

1. piemērs

Elektriķim Pēterim ir šādi ieņēmumi un izdevumi:

 • jūlijā: ieņēmumi – 730 EUR, izdevumi – 200 EUR;
 • augustā: ieņēmumi – 0 EUR, izdevumi – 70 EUR;
 • septembrī: ieņēmumi – 200 EUR, izdevumi – 50 EUR.

Lai noteiktu, par kuriem ceturkšņa mēnešiem jāveic VSAOI no brīvi izvēlētā VSAOI objekta, elektriķis Pēteris nosaka katra mēneša ienākumus (peļņu):

 • jūlija ienākumi ir 530 EUR (730 EUR – 200 EUR);
 • augustā ienākumu nav, bet ir zaudējumi 70 EUR (0 EUR – 70 EUR);
 • septembra ienākumi ir 150 EUR (200 EUR – 50 EUR).

Pēterim jūlijā ir jāveic VSAOI no brīvi izvēlētā iemaksu objekta, kas nevar būt mazāks par 500 EUR (jo peļņa no saimnieciskās darbības ir 530 EUR).

Ja izdevumus uzskaita gadam vai citam periodam, mēneša ienākumu aprēķināšanai izmanto attiecīgi proporcionālo izdevumu daļu: mēneša izdevumi = kopējā izdevumu summa / mēnešu skaits, par kuriem aprēķināti izdevumi.

2. piemērs

Galdnieka Gata pamatlīdzekļu gada nolietojuma summa ir 1800 EUR. Gata ieņēmumi no produkcijas pārdošanas augustā ir 1000 EUR, savukārt izdevumi ir 750 EUR. Pamatlīdzekļu nolietojuma summa mēnesim ir 150 EUR (1800 EUR / 12 mēneši).

Tādējādi Gata ienākumi (peļņa) augustā ir 100 EUR (1000 EUR - 750 EUR - 150 EUR).

Ja saņemti ienākumi no dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, VSAOI objektu nosaka, summējot ieņēmumus un izdevumus no visiem ienākumu veidiem.

3. piemērs

Elīza ir prakses ārste. Elīzas jūlija mēneša ieņēmumi no ārsta prakses ir 3000 EUR, izdevumi – 1200 EUR. Elīza jūlijā saņēma arī autoratlīdzību 650 EUR par rakstu žurnālā “Santa”. Dokumentāri pierādīti izdevumi, kas saistīti ar autora darbu, ir 100 EUR.

Elīzas ienākumi (peļņa) jūlijā ir 2350 EUR (3000 EUR + 650 EUR - 1200 EUR - 100 EUR).

Ja persona negūst cita veida saimnieciskās darbības ieņēmumus, par noteiktiem autoru darbiem un izpildījumu veidiem var piemērot izdevumus 25% vai 50% apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

4. piemērs

Pēteris  augustā  saņem autoratlīdzību 1250 EUR. Tā kā Pēterim nav izdevumus apliecinošu dokumentu, Pēteris piemēro izdevumu normu 25% no ieņēmumiem, t.i., 312,50 EUR. Pētera ienākumi ir 937,50 EUR (1250 EUR - 312,50 EUR).

Pēterim ir jāizvēlas VSAOI objekts, kas nevar būt mazāks par 500 EUR.

Ja autoru darbu un citu izpildījumu veidu faktiskie izdevumi ir lielāki par izdevumu normu, tad var piemērot saimnieciskās darbības izdevumus uz attaisnojuma dokumentu pamata (šajā gadījumā nepiemēro nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā).

5. piemērs

Zane jūlijā saņēma autoratlīdzību 1650 EUR. Zanes dokumentāri pieradāmie izdevumi, kas saistīti ar autora darbu, ir 450 EUR.

Zanes ienākumi (peļņa) ir 1200 EUR.

Zanei ir jāizvēlas VSAOI objekts, kas nevar būt mazāks par 500 EUR.

Nosakot mēneša VSAOI objektu, saimnieciskās darbības izdevumos nevar iekļaut VSAOI, kuras persona maksājusi par sevi kā pašnodarbināto personu.

VSAOI, kas veiktas par sevi kā pašnodarbināto personu, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) attaisnotais izdevums, kas pilnā apmērā tiek atskaitīts no gada ar IIN apliekamā ienākuma apjoma gada ienākumu deklarācijā tikai IIN aprēķināšanas nolūkiem.

Nosakot pašnodarbinātā VSAOI objektu, nesummē tos ienākumus, kurus saņemot persona nav pašnodarbinātā.

6. piemērs

Zemnieka saimniecības īpašnieks – pensionārs –, kurš pats veic operatīvās vadības funkcijas šajā zemnieka saimniecībā, vienlaikus gūst ienākumus arī kā zvērināts advokāts (advokāta darbību veic ārpus zemnieka saimniecības saimnieciskās darbības). Nosakot VSAOI objektu, ņem vērā tikai zvērināta advokāta ienākumus, jo zemnieka saimniecības īpašnieks pensijas vecumā nav obligāti sociāli apdrošināma persona.

7. piemērs

Savā nekustamā īpašuma iznomātājs – pensionārs – saņem ienākumus arī no sadzīves tehnikas remonta darbiem. Nosakot VSAOI objektu, ņem vērā tikai ienākumus no remonta darbiem, jo sava nekustamā īpašuma apsaimniekotājs pensijas vecumā nav obligāti sociāli apdrošināms.

8. piemērs

Saimnieciskās darbības veicējs Alberts – pensionārs, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārdošanu un zemes apstrādes pakalpojumu sniegšanu ar savu tehniku. Nosakot VSAOI objektu, ņem vērā tikai ienākumus no zemes apstrādes, jo piemājas saimniecības īpašnieks pensijas vecumā VSAOI neveic.

9. piemērs

Diāna ir reģistrējusi saimniecisko darbību – sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Diāna ir pārdevusi arī kokmateriālus no sava meža. No kokmateriālu pārdošanas ienākuma SIA “Koks” izmaksas vietā ieturēja IIN, piemērojot 10% likmi.

Nosakot VSAOI objektu, ņem vērā tikai ienākumus (peļņu) no īpašuma apsaimniekošanas. No kokmateriālu pārdošanas ienākuma VSAOI Diāna neveic, jo Diāna šos ienākumus neuzskata par ienākumiem no saimnieciskās darbības.

VSAOI objektā neietver valsts atbalstu lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

VSAOI objekts nav vienreizējā dotācija bezdarbniekiem biznesa plāna īstenošanai.

10. piemērs

Līga nodarbojas ar šūšanas darbiem. Augustā Līga saņēma vienreizēju komercdarbības dotāciju 2000 EUR biznesa plāna īstenošanai, kas paredzēta pamatlīdzekļu iegādei. Līga 27. augustā saņēma samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem – 750 EUR, saimnieciskās darbības izdevumi augustā ir 90 EUR. Augustā Līgas ienākumi VSAOI objekta noteikšanai ir 660 EUR (750 EUR - 90 EUR). Līgai ir jāizvēlas VSAOI objekts, kas nevar būt mazāks par 500 EUR.

Ar IIN neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas līdz 3000 eiro gadā ir VSAOI objekts.

Nosakot VSAOI objektu, neņem vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus.

VSAOI objekts, no kura veic iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai

Pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no visa saņemtā ienākuma (peļņas), ja tas ir mazāks par 500 eiro mēnesī.

Ja ienākumi mēnesī ir lielāki par 500 eiro, pašnodarbinātais obligātās iemaksas 10% apmērā veic valsts pensiju apdrošināšanai no ienākumu daļas, ko aprēķina, no faktiski saņemtajiem mēneša ienākumiem atņemot brīvi izraudzīto VSAOI objektu, kas ir vismaz 500 eiro apmērā.

Iemaksas var veikt arī lielākā apmērā.

11. piemērs

Dainim, kurš nodarbojas ar santehnikas pakalpojumu sniegšanu, ir šādi ieņēmumi un izdevumi:

 • jūlijā: ieņēmumi – 1000 EUR, izdevumi – 600 EUR, peļņa – 400 EUR;
 • augustā: ieņēmumi – 5000 EUR, izdevumi – 900 EUR, peļņa – 4100 EUR;
 • septembrī: ieņēmumi – 0 EUR, izdevumi – 0 EUR.

Tā kā jūlijā ienākumi nesasniedz 500 eiro, Dainim par jūliju jāveic VSAOI 10% apmērā no 400 EUR (400 x 10%) = 40 EUR.

Tā kā augusta ienākumi (peļņa) pārsniedz 500 EUR, Dainim no augusta ienākumiem ir jāaprēķina VSAOI no 500 EUR (500 x 31,07%) = 155,35 EUR, savukārt VSAOI 10% pensiju apdrošināšanai jāveic no augusta peļņas un 500 EUR brīvi izraudzītā objekta starpības (5000 - 900) EUR - 500 EUR = 3600 EUR x 10% = 360 EUR.

Mēnesis

Ienākumi mēnesī (eiro) pēc saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla datiem

VSAOI objekts, no kura veic iemaksas vispārējā kārtībā

VSAOI

31,07%

VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai

VSAOI pensiju apdrošināšanai 10%

VII

400

0

0

400

40

VIII

4100

500

155,35

3600

360

IX

0

0

0

0

0

12. piemērs

Oļģertam, kurš nodarbojas ar lauksaimniecību, ir šādi ieņēmumi un izdevumi:

 • jūlijā: ieņēmumi – 3000 EUR, izdevumi – 900 EUR, peļņa – 2100 EUR;
 • augustā: ieņēmumi – 5000 EUR, izdevumi – 1000 EUR, peļņa – 4000 EUR;
 • septembrī: ieņēmumi – 0 EUR, izdevumi – 0 EUR.

Tā kā jūlija ienākumi (peļņa) pārsniedz 500 EUR, Oļģertam ir jāaprēķina VSAOI no 500 EUR (500 x 31,07%) = 155,35 EUR, savukārt VSAOI 10% pensiju apdrošināšanai jāveic no jūlija peļņas un 500 EUR starpības (3000 - 900) EUR - 500 EUR = 1600 EUR x 10% = 160 EUR.

Tā kā augusta ienākumi (peļņa) pārsniedz 500 EUR, Oļģertam ir jāaprēķina VSAOI no 500 EUR (500 x 31,07%) = 155,35 EUR, savukārt VSAOI 10 % pensiju apdrošināšanai jāveic no augusta peļņas un 500 EUR starpības (5000 - 1000) EUR - 500 EUR = 3500 EUR x 10% = 350 EUR).

Mēnesis

Ienākumi mēnesī (eiro) pēc saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla datiem

VSAOI objekts, no kura veic iemaksas vispārējā kārtībā

VSAOI

31,07%

VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai

VSAOI pensiju apdrošināšanai 10%

VII

2100

500

155,35

1600

160

VIII

4000

500

155,35

3500

350

IX

0

0

0

0

0

Ja ienākums mēnesī nesasniedz 500 eiro (Ministru kabineta noteiktais VSAOI objekta minimālais apmērs 2021. gadam), VSAOI 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai aprēķina no visa ienākuma (peļņas).

13. piemērs

Olgas ienākumi jūlijā – 100 EUR, augustā zaudējumi – 200 EUR, ienākumi septembrī – 350 EUR. Ņemot vērā, ka Olgas ienākumi nevienā no 3. ceturkšņa mēnešiem nesasniedz 500 EUR, Olga VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai no jūlija ienākuma ir 10 EUR (100 eiro x 10%) un no septembra ienākuma 35 EUR (350 EUR x 10%). Augusta zaudējumus Olga nevar pārnest uz citu mēnesi.

Mēnesis

Ienākumi mēnesī (eiro) pēc saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla datiem

VSAOI objekts, no kura veic iemaksas vispārējā kārtībā

VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai

VSAOI pensiju apdrošināšanai 10%

VII

100

0

100

10

VIII

-200

0

0

0

IX

350

0

350

35

Minimālais iemaksu objekts, no kura iemaksas aprēķina VSAA

Minimālās iemaksas katrai konkrētai apdrošināmajai personai aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Minimālās iemaksas iekasē VID.

Lai noteiktu, vai par konkrēto personu obligātās iemaksas ir veiktas minimālajā apmērā, VSAA summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie visiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā statusā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumus.

Vairāk informācijas par minimālajām obligātajām iemaksām var izlasīt metodiskajā materiālā “Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”.