Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izdoto metodisko materiālu “Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošana ziedotājiem”, kurā skaidrots par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu ziedotājiem, ko par 2018. un 2019. gadā ziedotajām summām ir tiesības piemērot UIN maksātājiem saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 12. pantu.

Nodokļa maksātājs var ziedot mantu vai finanšu līdzekļus un par veikto ziedojumu piemērot nodokļa atvieglojumu saskaņā ar UIN likuma 12. pantu, bet par ziedotu pakalpojumu nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

UIN atvieglojuma piemērošanas vajadzībām par ziedojumu uzskata mantu vai finanšu līdzekļus, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod UIN likuma 12. panta 1. daļā minētajai organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Ziedojumu saņēmēji

Nodokļa atvieglojumu ziedotājiem var piemērot nodokļa maksātājs, kurš ziedojis:

 • sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu (informācija VID mājas lapā);
 • budžeta iestādei (piemēram, atlaidi nav tiesības piemērot par ziedojumu Latvijas universitātei vai Vidzemes augstskolai, jo tās ir atvasinātas publiskas personas);
 • valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas (VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris”, VSIA “Daugavpils teātris”, VSIA “Rīgas cirks”, VSIA “Valmieras drāmas teātris”', VSIA “Dailes teātris”, VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, VSIA “Mihaila Čehova Rīgas krievu teātris”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA “Jaunais Rīgas teātris” u. c.);
 • nevalstiskai organizācijai, kura reģistrēta citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā un šī nevalstiskā organizācija darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās ES dalībvalsts vai EEZ valsts normatīvajiem aktiem.

Vispārīgā gadījumā ziedotājs nav atbildīgs par to, kādā veidā vai apjomā ziedojuma saņēmējs izlieto saņemto ziedojumu savu mērķu sasniegšanai, tomēr nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot nodokļa atvieglojumus, ja ziedojuma saņēmējs saņemtos līdzekļus nodod tālāk citai personai (tas ir, darbojas tikai kā starpnieks), izņemot gadījumu, ja:

 • ziedojuma saņēmējs ziedojumu vai daļu no tā nodod tālāk citai sabiedriskā labuma organizācijai, kuras sabiedriskā labuma darbības joma un mērķi atbilst ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma darbības jomai un mērķiem, līgumā norādot konkrētā ziedojuma vai tā daļas izlietojuma mērķi, kas atbilst gan ziedojuma saņēmēja, gan sabiedriskā labuma organizācijas darbības jomai, kā arī mērķim, un mantas vai finanšu līdzekļu izlietojuma mērķi, kas saistīts ar tām sabiedriskā labuma organizācijas darbībām, kuras minētas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai;
 • līdzekļi tiek nodoti fiziskai personai tās ārstēšanai vai rehabilitācijai, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām ziedotājam ir sniedzis apliecinājumu par minēto līdzekļu izlietojumu šim mērķim (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”
  85. punkts).

Piemērs

Nodokļa atvieglojums ziedotājiem nav piemērojams situācijā, ja:

 • SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums atbilst organizācijas mērķiem), kura attiecībā uz minēto ziedojumu darbojas kā starpnieks un tālāk šo ziedojumu nodod (pilnā apmērā vai daļēji) citai kapitālsabiedrībai vai biedrībai;
 • SIA “J” ziedo, noslēdzot trīspusēju līgumu par ziedojumu ar sabiedriskā labuma organizāciju “Saules fonds” un biedrību “Sporta klubs X”. SIA “J” ziedo saskaņā ar šo līgumu sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums atbilst organizācijas mērķiem), kura 5% no ziedotās summas atstāj savā rīcībā un 95% pārskaita biedrībai “Sporta klubs X”.

Nodokļa atvieglojums ziedotājiem ir piemērojams:

 • SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura patstāvīgi lemj par ziedojuma izlietojumu un pieņem lēmumu īstenot projektu. Projekta īstenošanas ietvaros “Saules fonds” slēdz līgumus ar citām sabiedriskā labuma organizācijām, kuru sabiedriskā labuma darbības joma un mērķi atbilst “Saules fonda” sabiedriskā labuma darbības jomai un mērķiem un kuras veic nepieciešamos pasākumus/darbus projekta īstenošanai, un “Saules fonds” tām nodod ziedotās summas;
 • SIA “J” 2019. gadā ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura šo ziedojuma summu nodod tālāk fiziskas personas rehabilitācijai. “Saules fonds” līdz 2019. pārskata gada beigām SIA “J” sniedz rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) par ziedojuma summas izlietojumu konkrētās fiziskās personas rehabilitācijas mērķiem;
 • SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem), kura ziedojumu izlieto, apmaksājot iegādātos pakalpojumus no kapitālsabiedrības “W” (kas nodrošina pakalpojumus saistībā ar izglītības veicināšanu), un šie pakalpojumi ir nepieciešami sabiedriskā labuma organizācijas “Saules fonds” mērķu sasniegšanai un nodrošināšanai.

Nodokļa atvieglojuma veidi ziedotājiem

Nodokļa maksātājs pārskata gada laikā var izvēlēties piemērot tikai vienu no šādiem atvieglojumiem:

 1. neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 2. neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI);
 3. samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto UIN par 75% no ziedotās summas, nepārsniedzot 20% no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim nodokļa maksātājiem pārskata gadā, kas sākas 2020., 2021. un 2022. gadā, ir tiesības samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto UIN par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm (UIN likuma pārejas noteikumu 40. punkts). Minētie ierobežojumi attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Nodokļa maksātājs, kura iepriekšējais pārskata gads neaptver 12 mēnešu periodu, piemērojot pirmo atvieglojuma veidu ziedotājiem, iepriekšējā pārskata gada peļņu dala ar mēnešu skaitu, skaitot no reģistrācijas mēneša līdz iepriekšējā pārskata gada pēdējam mēnesim, un reizina ar 12 (MK noteikumu Nr. 677 86. punkts).

Nodokļa maksātājs, kurš reģistrējies pārskata gadā, piemērojot otro atvieglojuma ziedotājiem veidu, ņem vērā pārskata gadā darba ņēmējiem aprēķināto bruto darba samaksu, nosakot aprēķināto darba samaksu par periodu līdz taksācijas periodam, kurā veikts ziedojums, un veic pārrēķinu, iesniedzot pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju (MK noteikumu Nr. 677 87. punkts).

Minēto atvieglojuma veida izvēli nodokļa maksātājs var norādīt UIN deklarācijā, kuru iesniedz pirmo reizi attiecīgajā pārskata gadā, vai arī deklarācijā par to mēnesi, kurā veikts ziedojums. Bet, ja pārskata gada laikā izvēlētais atvieglojuma veids mainās (piemēram, pirmā atvieglojuma veida vietā izvēlas piemērot trešā veida atvieglojumu), tad nodokļa maksātājam ir tiesības iepriekš norādīto veidu mainīt uz citu, taču visos pārskata gada 12 mēnešos ir jāpiemēro tikai viens no trijiem atvieglojuma veidiem. Atkarībā no konkrētās situācijas nodokļa maksātājs par iepriekš piemērotajām atvieglojuma summām veiks labojumus iepriekšējo mēnešu deklarācijās pārskata gada ietvaros, un, ja precizētās deklarācijas tiks iesniegtas līdz uzņēmumu gada pārskata iesniegšanai par attiecīgo pārskata periodu, tad nokavējuma nauda netiks piemērota.

Piemērs

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” 2019. gadā un izvēlas piemērot otro atvieglojuma veidu, nosakot UIN. Tādēļ SIA nosaka kopējo gada laikā veikto ziedojumu apmēru – 2% no 2018. gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksātas VSAOI. 

Kopējā darba ņēmējiem aprēķinātajā bruto darba samaksā, no kuras veiktas VSAOI (bruto darba samaksa), iekļauj pamatalgu, samaksu par nostrādāto laiku (tai skaitā par virsstundām) vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas, prēmijas un citus labumus, samaksu par atvaļinājumu, darbnespējas lapu A apmaksu, samaksu par darbu svētku dienās un citās dienās, kā arī to atlīdzības daļu, par kuru tiek aprēķināts solidaritātes nodoklis. Bruto darba samaksā tiek iekļauta arī atlīdzība darbiniekam, kurš nosūtīts darbā uz citu valsti (izņemot uz nodokļa maksātāja pastāvīgo pārstāvniecību ārvalstīs), ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un VSAOI tiek veiktas Latvijā, kā arī atlīdzība darbiniekam – nerezidentam, arī tad, ja VSAOI tiek veiktas tā rezidences valstī un IIN tiek maksāts Latvijā. Bruto darba samaksā netiek iekļauta darba devēja veiktā VSAOI daļa (MK noteikumu Nr. 677 5. punkts).

Tātad SIA “J”, nosakot ziedojuma kopējo summu, kuru neiekļauj nodokļa bāzē, bruto darba samaksā iekļauj sekojošas summas:

Nr.

p.k.

SIA “J”  nodarbinātie

Ieskaita/neieskaita nodarbinātā darba samaksu SIA “J” 2017.gada kopējā darba ņēmējiem aprēķinātajā bruto darba samaksā, no kuras samaksātas VSAOI

1.

Pieci darbinieki – Latvijas rezidenti

Ieskaita

2.

Divi darbinieki – Igaunijas rezidenti –, kuri VSAOI veic Igaunijā (IIN maksā Latvijā)

Ieskaita

3.

Septiņi darbinieki, kuri strādā SIA “J” pastāvīgajā pārstāvniecībā Lietuvā

Neieskaita

Piemērs

SIA “W” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” 2019. gadā un izvēlas piemērot otro atvieglojuma ziedotājiem veidu, nosakot UIN.

SIA “W” 2018. gadā ir bijis viens darbinieks, kas saņēma minimālo darba algu, un valdes loceklis, par kuru netiek veiktas VSAOI. Tātad SIA “W”, nosakot ziedojuma kopējo summu, kuru neiekļauj nodokļa bāzē, bruto darba samaksā iekļauj darbinieka darba algu, par kuru ir samaksātas VSAOI, bet bruto darba samaksā neiekļauj atlīdzību valdes loceklim.

Ierobežojumi nodokļa atvieglojuma piemērošanā ziedotājiem

Nodokļa atvieglojumu par ziedoto summu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 1. ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīta persona, ziedotāja darbinieks vai šā darbinieka ģimenes loceklis;

Piemērs

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” un ziedojuma mērķī norāda, ka ziedojums ir paredzēts Jura Bumbiera dalībai motokrosā. Vienlaikus ziedojuma saņēmējs – Juris Bumbieris – ir SIA “J” darbinieks. Ziedotājam SIA “J” nav tiesību par konkrēto ziedojumu piemērot UIN atvieglojumu ziedotājiem, jo konkrētā ziedojuma mērķī kā ziedoto līdzekļu saņēmējs ir norādīts ziedotāja darbinieks.

 • ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei, vai laulātajam, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;

Par ziedojumu ar atlīdzības rakstura darbību liecina arī šādi izdevumi:

 • ziedojums sabiedrībai ar slēptu vai atklātu mērķi sniegt labumu personai, kura ir ziedotāja darbinieks, valdes loceklis vai ģimenes loceklis, tādējādi gūstot labvēlīgākus nosacījumus sabiedrībā vai citu labumu, vērtējot pret šīs sabiedrības pārējiem biedriem;
 • ziedotājam vai ar to saistītai personai ir iespēja apmeklēt ziedojuma saņēmēja organizētus maksas pasākumus bez maksas (tai skaitā izsniedzot ielūgumus, bezmaksas ieejas biļetes vai īpaši nosakot atlaidi ieejas biļetēm ziedotājiem) (MK noteikumu Nr. 677 92. punkts).

Piemērs

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” (ziedojums organizācijas mērķiem). Šī organizācija organizē SIA “J” reklāmas kampaņu, kas vienlaicīgi ir arī Līgo svētku svinēšanas pasākums SIA “J” darbiniekiem.  SIA “J” atsevišķi nemaksā par minēto reklāmas pasākumu, līdz ar to var uzskatīt, ka sabiedriskā labuma organizācija ir veikusi atlīdzības rakstura darbības apmaiņā pret saņemto ziedojumu. Ziedotājam SIA “J” nav tiesību piemērot UIN atvieglojumu ziedotājiem, jo sabiedriskā labuma organizācija “Saules fonds” veikusi atlīdzības rakstura darbības, proti, organizējusi pasākumu, kas vērsts uz labuma gūšanu ziedotājam.

 • ziedotājam nodokļu parāda kopsumma tā taksācijas perioda pirmajā dienā, kurā veikts ziedojums, pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”;

Par nodokļa parādu netiek uzskatīta papildus maksājamā nodokļa summa, kas radusies attiecīgā taksācijas perioda deklarācijas korekcijas rezultātā, kura iesniegta pārskata gadā vai iepriekšējā pārskata gadā, ja nodokļa maksātājs laikus samaksājis papildus aprēķināto nodokli un nokavējuma naudu (MK noteikumu Nr. 677 93. punkts).

Piemērs

Tā kā UIN taksācijas periods ir kalendāra mēnesis, tad, veicot faktisko ziedojumu, uzņēmumam jāvērtē, vai konkrētā mēneša 1. datumā tam nav bijuši visu nodokļu parādi lielāki par 150 eiro.

Ja uzņēmums 2019. gada 23. maijā ziedojis 10 000 eiro sabiedriskā labuma organizācijai un uzņēmuma nodokļu parādi 2019. gada 1. maijā ir 162 eiro (kuru veido PVN, IIN un UIN parāda kopējā summa), tad par minēto ziedojumu nodokļa atvieglojumu ziedotājiem nepiemēro, jo nodokļu parādi pārsniedz 150 eiro. Ziedojuma summu 10 000 eiro apmērā uzskata par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, to iekļauj nodokļa bāzē
2019. gada maija deklarācijā.

Savukārt, ja uzņēmums 2019. gada 12. septembrī ziedojis 25 000 eiro sabiedriskā labuma organizācijai un uzņēmuma nodokļu parādi 2019. gada 1. septembrī ir 149 eiro, par minēto ziedojumu atvieglojumu piemēro, jo nodokļu parādi nepārsniedz 150 eiro.

 • ziedojuma saņēmējs ir izvietojis publiskas norādes ar ziedotāja zīmolu, vai ziedojuma saņēmēja nosaukumā ir nepārprotama norāde uz ziedotāja zīmolu vai tā elementiem, vai nosaukumu. Ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) iekļaušana ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz vienu divdesmito daļu no teksta laukuma, neliedz ziedotājam piemērot nodokļa atvieglojumu.

Šī punkta izpratnē zīmola elementi ir zīmola unikālās zīmes, kas ļauj identificēt zīmolu lielākajai patērētāju daļai. Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu ziedotājiem, ja:

 • ziedojumu saņēmējs reklamē ziedotāju un par šādu pakalpojumu ir noslēgts savstarpējs līgums, un atlīdzība par šo pakalpojumu nav noteikta tikai šķietami. Tomēr atvieglojumu nav tiesību piemērot visai ziedotajai summai, ja papildus līgumā par reklāmas pakalpojumiem atrunātajiem reklāmas pakalpojumiem ziedojuma saņēmējs sniedz arī citus reklāmas pakalpojumus (neatkarīgi no sniegtā reklāmas apjoma pret kopējo saņemto ziedoto summu), kas vērsti uz ziedotāja reklamēšanu;
 • ziedojuma saņēmēja sagatavotajā publiskajā informācijā par ziedotājiem katra norāde uz ziedotāju (tā zīmolu) nepārsniedz vienu divdesmito daļu no teksta laukuma, tas ir, aizņem maksimāli mazāko daļu no visas attiecīgajā laukumā esošās informācijas un pēc ekonomiskās būtības nav vērsta uz ziedotāja reklamēšanu, bet ir neliela daļa no kopējās informācijas (MK noteikumu Nr. 677 94. un 95. punkts).

Piemērs

SIA “Saules stars” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds”. Biedrības dibinātājs ir SIA “Saules stars”, un biedrības nosaukumā “Saules fonds” ir vizuālā līdzība ar tā dibinātāja zīmolu. SIA “Saules stars”, kas veic ziedojumu tās dibinātajai sabiedriskā labuma organizācijai, nav tiesību piemērot UIN atvieglojumu ziedotājiem, jo šīs organizācijas nosaukuma izmantošana pēc ekonomiskās būtības ir ziedotāja reklamēšana.

Piemērs

SIA “J” ziedo sabiedriskā labuma organizācijai “Saules fonds” 2019. gada augustā 1000 eiro. 2019. gada septembrī SIA “J” noslēdz reklāmas līgumu, nosakot atlīdzību 1550 eiro apmērā, ar sabiedriskā labuma organizāciju “Saules fonds” par SIA “J” reklamēšanu, kas ietver reklāmas stenda izvietošanu šīs organizācijas organizētajā pasākumā. Tādējādi SIA “J” ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu ziedotājiem par ziedojuma summu 1000 eiro saskaņā ar UIN likuma 12. pantu. Bet SIA “J” izdevumi saistībā ar reklāmas līgumu 1550 eiro apmērā ir saimnieciskās darbības izdevumi.

 • nodokļa maksātājs, kas ziedo ES dalībvalstī vai EEZ valstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kopā ar gada pārskatu nav iesniedzis VID dokumentus, kas apliecina, ka:
  • ziedojuma saņēmējs ir kādas ES dalībvalsts vai EEZ valsts rezidents,
  • ziedojuma saņēmējam ir sabiedriskā labuma organizācijai pielīdzināms statuss rezidences valstī,
  • ziedojuma saņēmējs darbojas sabiedriskā labuma jomā, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu,
  • vismaz 75% no maksātāja ziedotās summas izlietoti sabiedriskā labuma mērķiem.

Tātad, ja ziedotājs kopā ar gada pārskatu ir iesniedzis VID minētos dokumentus, tad tas var piemērot UIN atvieglojumu ziedotājiem. Nodokļa deklarācijā ziedotājs atšifrē ārvalstu organizācijas –ziedojumu saņēmējus –, norādot konkrētās organizācijas nosaukumu, reģistrācijas kodu, rezidences valsti, ziedojuma veikšanas datumu un ziedojuma summu.