03.06.2018. tiks uzstādīta jauna Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versija, kurā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi, tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 B pielikumā noteiktajam, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Izmaiņas EMDAS veiktas, lai turpinātu muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Regulas Nr.952/2013 prasībām un muitas procesu elektronizēšanu.

Izmaiņas funkcionalitātē skar:

 • datu ievadi aplikācijā;
 • programmisko saskarni.

Būtiskākās izmaiņas ir importa muitas deklarācijas  datu elementu (aiļu) apjomā, izkārtojumā, nosaukumos un aizpildēs.

EMDAS MAN/PU funkcionalitāte

Tiek piemērots atbrīvojums no galvojuma sniegšanas atbilstoši Regulas Nr.952/2013 89.panta 9.daļai (kopējā parāda, kas var rasties, summa nepārsniedz 1000 EUR).

Sistēmā pieejams jauns galvojuma veids – "0448 – atbrīvojums līdz 1000 EUR", kas PUD pamatdatos aizpildās automātiski, ja tiek izpildīti noteikti deklarācijas datu lauku aizpildes nosacījumi:

 • PUD "Preces" ailē "2 / 2. Papildu ziņas" norādīts informācijas veida kods "N0006";
 • PUD "Preces" aizpildīta aile "Parāds, kas var rasties" ar nosacījumu, ka kopējais PUD parāds, kas var rasties, nedrīkst pārsniegt 1000 EUR;
 • PUD "Pamatdati" aizpildīts pielikuma lauks (pievienots aprēķins / pamatojums šāda atbrīvojuma izmantošanai).

PUD atrakstīšanā ieviesta secīgā dokumenta pārbaude.

 • Veicot preces, preces daļas, vairāku preču vai visas PUD atrakstīšanu laukā (secīgā dokumenta veids), sistēmā tiek veikta norādītā secīgā dokumenta numura, veida un datuma pārbaude. Piemēram, ja PUD tiek atrakstīta ar secīgā dokumenta veidu - importa deklarācija (IMD), tad secīgā dokumenta (šajā gadījumā - IMD) MRN jābūt atrodamam EMDAS un atrakstāmās PUD apstiprināšanas datumam jābūt mazākam vai vienādam ar IMD gala statusa (preces izlaistas) uzstādīšanas datumu.
 • Ja kā PUD secīgais dokumenta veids ir norādīta vērtība ZZZ, ZZZZ vai 722 (SMGS pavadzīme), sistēmas lietotājam nepieciešams apstiprināt brīdinājuma paziņojumu: "Secīgā dokumenta numurs nav atrodams EMDAS – tas neeksistē vai tā izlaišanas datums ir mazāks par PUD iesniegšanas datumu, vai saistītā sistēma tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama. Pārliecinieties par secīgā dokumenta numura pareizību. Apstiprinot šo paziņojumu, izvešanas datu pieteikumu izskatīs muitas amatpersona." Pēc paziņojuma apstiprināšanas, preces vai tās daļas atrakstīšanas pieteikumu apstrādās muitas amatpersona.
 • Ja kāds no minētajiem nosacījumiem netiek izpildīts, lietotājs saņem kļūdas paziņojumu: "Preču izvešana ar norādīto secīgās procedūras numuru nav iespējama. Lūdzu pārbaudīt norādīto datu atbilstību konkrēto preču atrakstīšanai!"

Ir nodrošināta EMDAS Tranzīta kontroles sistēmas (TKS) deklarāciju pavaddokumentu konvertācija, pārņemot / iesūtot datus MAN / PU funkcionalitātē.

Turpmāk PUD izveidē no tranzīta deklarācijas tiks veikta tranzīta deklarācijas "Precēs" esošo pavaddokumentu kodu kopēšana uz PUD "Precēm", PUD "Precēs" saglabājot konvertēto vērtību. Līdz ar to, pārņemot datus no T deklarācijas uz PUD, sistēmas lietotājam nebūs manuāli jālabo pavaddokumenta kods preču datos. Piemēram, tranzīta deklarācijā norādītais pavaddokumenta kods / veids "2" PUD precē tiks saglabāts kā "N002", bet "730" – kā "N730".


Eksporta deklarācijas automatizēta izlaišana procedūra

Šī funkcionalitāte nodrošina:

 • automatizētu sistēmas darbību deklarācijas apstrādē atbilstoši noteiktiem kritērijiem un parametriem;
 • eksporta deklarācijas automātisku izlaišanu eksporta procedūrā pēc veiksmīgas deklarācijas datu pārbaudes ("Validācija veiksmīga"), atbilstoši sistēmā iestatītam parametram – 5 minūtes no deklarācijas iesniegšanas brīža;
 • komersantiem paātrinātu eksporta deklarācijas apstrādi un izlaišanu.

Kritēriji eksporta deklarācijas automatizētai izlaišanai procedūrā:

 • nav pazīmes par "vietējo muitošanu";
 • nav pazīmes "par plombēšanu";
 • nav ITVS brīdinājumu un / vai paziņojumu;
 • nav novirzīta kontroles pasākumiem;
 • ir pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti.

Izpildoties visiem minētajiem kritērijiem, eksporta deklarācijas statuss "Pieņemts" 5 minūšu laikā no iesniegšanas brīža nomainīsies uz statusu "Preces izlaistas eksportam".

Eksporta deklarācijas automatizēto izlaišanu procedūrā atceļ, ja:

 • iesniegts pieprasījums par deklarācijas datu izmaiņām;
 • iesniegts deklarācijas anulēšanas pieprasījums;
 • deklarācija novirzīta muitas nodrošinājumu uzlikšanai (plombēšanai);
 • deklarācijai ir ITVS brīdinājumi un / vai paziņojumi;
 • deklarācija novirzīta kontroles pasākumiem.

Minētajos gadījumos eksporta deklarācijas automatizētās izlaišanas taimeris tiek apturēts, un tālākā deklarācijas apstrāde notiek parastajā kārtībā, to veic muitas amatpersona.

Papildus jāpievērš uzmanību:

 • komersantiem ar vietējās muitošanas atļaujām, ja deklarācijā ir veikta atzīme "vietējā muitošana", deklarācijas apstrādes kārtība nemainās;
 • ja būs nepieciešami deklarācijas datu labojumi eksporta deklarācijai, kuras statuss ir "preces izlaistas eksportam", labojumi jāveic, izmantojot "pēcmuitošanas" funkcionalitāti, t.i., ja automatizēti eksporta procedūrā izlaistai deklarācijai labojumi nepieciešami 5 minūtes pēc tās iesniegšanas.

Automatizēts kontroles process ar dzelzceļa pārvadājumu izvedamajām kravām

Jaunā funkcionalitāte nodrošina ar dzelzceļa pārvadājumiem izvedamo kravu automatizētu kontroli EMDAS sasaitē ar VAS "Latvijas dzelzceļš" elektronizētiem kravu datiem.

Kravu kontroles process kļūs operatīvāks, jo to nodrošinās sistēmas automatizētas darbības.
Šādi tiks kontrolēti no Latvijas (Eiropas Savienības(ES)) uz trešajām valstīm izbraucošo vilcienu vagoni gan eksporta procedūrā, gan tranzīta procedūrā formētām kravām.

Izmaiņas eksporta deklarācijas formā, pieprasot "plombēšanu"

Eksporta deklarācijas formā ir veikts uzlabojums šķirklī "Dati par transportēšanu". Forma ir papildināta ar jaunajām ailēm – "Nepieciešama plombēšana" un "Plombu skaits".

Izmaiņas Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS) saistībā ar SMK

 • Nodrošināts apvienots Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) aprēķins (viens ieraksts), kurā tiks iekļauts nodoklis arī par pakalpojumiem, kas saistīti ar preču importu un nav iekļauti muitas vērtībā (transporta pakalpojumi no ES robežas līdz preču saņēmējam, kā arī ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes un šķirošanas pakalpojumi).
 • Ieviests jauns lauks "Preferenciālās izcelsmes valsts", kurā gadījumos, ja tiks piemērots preferenciāls režīms, jānorāda izcelsmes valsts vai valstu grupa, kas norādīta izcelsmes apliecinājumā, izmantojot attiecīgus kodus.
 • TARIC papildkodi iedalīti divās grupās - TARIC papildkodi un Nacionālie papildkodi:
  • TARIC papildkodu ailēs jānorāda papildkodi, kas piesaistīti Eiropas Komisijas TARIC pasākumiem (attēloti ar ES karogu);
  • nacionālo papildkodu ailēs – papildkodi, kuri piesaistīti nacionālajiem pasākumiem (attēloti ar Latvijas karogu);
  • ja nepieciešams ievadīt vairākus vienas grupas kodus, jāizmanto pogu "+", lai atvērtu papildu logu.
 • Ieviesta jauna galapatēriņa muitas procedūra.
  • Turpmāk, piemērojot precēm TARIC pasākumus saskaņā ar galapatēriņu, jāformē muitas deklarācija ar procedūras kodu "44".
  • Saistībā ar TARIC pasākumiem par galapatēriņu mainās preferenču kodu izmantošana (papildu informāciju var atrast ITVS sadaļā "TARIC" > "Pasākumi" > "Preces kodam", uzspiežot uz TARIC pasākuma nosaukuma). Piemēram, šobrīd, lai piemērotu precēm nepreferenciālo nodokli saskaņā ar galapatēriņu, tiek izmantots muitas procedūras kods "40" un preferences kods "140" (atbrīvošana no muitas nodokļiem ir atkarīga no preces īpašās izlietošanas), bet pēc jaunās kārtības tā vietā deklarācijā būs jānorāda muitas procedūras kods "44" un preferences kods "100" (Ergo Omnes (trešo valstu) nodokļu likme).
 • Ieviests jauns preferences kods "500" (preferences kods, ko izmanto tirdzniecībā ar īpaša nodokļa režīma teritorijām) un papildprocedūras kods "F15(preces, ko ieved saistībā ar tirdzniecību ar īpaša nodokļu režīma teritorijām), kurus norāda "CO" tipa deklarāciju gadījumā.
 • Ieviests jauns papildprocedūras kods "F16" (preces, ko ieved saistībā ar tirdzniecību starp ES un valstīm, ar kurām tā izveidojusi muitas savienību), ko izmanto, precēm piemērojot muitas savienības nodokļus (4xx.preferences gadījumā).
 • Nodrošināts automātisks nodokļu aprēķins papildprocedūras "D51" (pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no nodokļiem (Regulas Nr.2015/2446 206.pants)) un "05M" (pārstrādes produktu vai aizstājējproduktu, kas atgriežas pēc izvešanas pārstrādei ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem, ja aprēķiniem izmanto pārstrādes darbības izmaksas, Regulas Nr.952/2013 86.panta 5.punkts un Regulas Nr.2015/2446 75.pants) izmantošanas gadījumos. Piemērojot precēm papildprocedūru "05M", papildus būs jānorāda "Vērtība izvedot", t.i. pagaidu izvešanas preču statistiskā vērtība brīdī, kad tām piemērota izvešana pārstrādei.
 • Veiktas izmaiņas muitas procedūru un papildprocedūru sarakstos (kodi un apraksti), kā arī muitas papildprocedūru izmantošanas kārtībā. Turpmāk būs iespējams norādīt vairākus papildprocedūru kodus. Piemēram, lai piemērotu nelielas vērtības preču sūtījumam (piemēram, grāmatām) ievedmuitas nodokļa atbrīvojumu un PVN 12% likmi, būs jānorāda divas papildprocedūras: "C07" (niecīgas vērtības sūtījumi (Regulas Nr.1186/2009 23.pants)), ar kuru prece tiks atbrīvota no ievedmuitas nodokļa, un "57S" (PVN 12 % likmes piemērošana mācību literatūras, ka arī oriģinālliteratūras izdevumu piegādei, izņemot minētas literatūras piegādi tiešsaistes režīmā vai to lejupielādējot saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta piekto daļu).

Informācija par procedūrām vai papildprocedūrām, vai muitas procedūrai atļautajām papildprocedūrām (t.i. atļauto kombināciju meklēšana pēc muitas procedūras koda), to piemērošanas nosacījumiem (atsauce uz normatīviem aktiem, iesniedzamajiem dokumentiem), nodokļu atvieglojumiem, kā arī papildu informācija par procedūras vai papildprocedūras izmantošanu ir pieejama ITVS sadaļā "TARIC" > "INFO" > "Muitas procedūrai un papildprocedūrai aprēķināmie nodokļi".

Izmaiņas datu apstrādē tiks piemērotas, veicot nodokļu aprēķinu pēc simulācijas datuma (deklarācijas darba datuma), sākot ar 03.06.2018. Piemēram, formējot deklarāciju ar darba datumu līdz 03.06.2018., nodokļu aprēķins tiks veikts pēc nosacījumiem un ar datu elementiem, kuri bija spēkā līdz 03.06.2018. (atsevišķi tiks izdalīts PVN par iekšzemes pakalpojumiem, būs iespējams norādīt tikai vienu papildprocedūru, būs jāizmanto preferences, procedūras un papildprocedūras, kuras bija spēkā norādītajā darba datumā).