Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis jaunu informatīvo materiālu par nodokļiem nodarbinātības un pakalpojumu līgumiskajās attiecībās. Materiāls fiziskām un juridiskām personām, kas ir noslēgušas darba vai uzņēmuma līgumu, paskaidro, kura līgumslēdzēja puse ir atbildīga par nodokļu samaksu un pārskatu iesniegšanu VID. Publicējam 1.daļu – par darba līgumu!

Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļauties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, savukārt darba devējs uzņemas maksāt nolīgto darba samaksu, nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Darba līgumu regulē Darba likums. Darba līgums slēdzams tikai ar fizisku personu, kurai savi pienākumi jāpilda personīgi.

Ar darbinieku – Latvijas rezidentu

Ja darba līgums noslēgts starp Latvijas darba devēju un darbinieku – Latvijas rezidentu – un darbu veic Latvijā, tad darba devējs:

  • atbild par darbinieka reģistrāciju, nodokļu aprēķināšanu un samaksu, kā arī pārskatu iesniegšanu VID;
  • ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no darba algas;
  • maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu (URVN) par darbinieku.

Darba devējs darba algai piemēro šādas nodokļu likmes:

Nodoklis

Nodokļa likme

IIN

Ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa:

Nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa vai tajā veikta atzīme par 23% likmes piemērošanu:

20% – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro

23% – visam mēneša ienākumam (arī ienākumam līdz 1667 eiro)

23% – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro

VSAOI

35,09% – vispārējā gadījumā (no tiem 24,09% – darba devēja daļa, 11% – darba ņēmēja daļa)

URVN

0,36 eiro mēnesī

Darba devējs iesniedz šādus pārskatus:

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Ziņas par darba ņēmējiem

Nodibinot darba tiesiskās attiecības, ne vēlāk kā vienu stundu, pirms darbinieks uzsāk darbu (ja ziņas sniedz elektroniski – elektroniskās deklarēšanas sistēmā)

 –

Izbeidzot darba tiesiskās attiecības (vai mainoties statusam – VSAOI likmei), ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas vai statusa maiņas

Darba devēja ziņojums

Katru mēnesi līdz datumam, kas norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

IIN – algu izmaksas dienā

VSAOI – līdz nākamā mēneša pēc mēneša, par kuru aprēķināta alga, datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

URVN – līdz nākamā mēneša 15.datumam

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām

1.februāris – ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām

Nākamā mēneša 15.datums – ja darba tiesiskās attiecības pārtrauktas agrāk


Ar darbinieku – nerezidentu

Ja darba līgums noslēgts starp Latvijas darba devēju (gan fizisku, gan juridisku personu) un darbinieku – nerezidentu – un darbu veic Latvijā, tad darba devējs: 

  • atbild par darbinieka reģistrāciju, nodokļu aprēķināšanu un samaksu, kā arī pārskatu iesniegšanu VID;
  • no darba algas ietur IIN un veic VSAOI;
  • par darbinieku maksā URVN.

 Darba devējs nerezidenta darba algai piemēro šādas nodokļu likmes:

Nodoklis

Nodokļa likme

IIN

23% – visam mēneša ienākumam

31,4% –  ienākuma pārsniegumam, ja uz darbinieku attiecas citas valsts sociālās apdrošināšanas sistēma (darbiniekam ir citas valsts izsniegts A1 sertifikāts) un tā ienākums mēnesī pārsniedz 5233,33 eiro

VSAOI

35,09% –  vispārējā gadījumā (no tiem 24,09 % – darba devēja daļa, 11 % – darba ņēmēja daļa)

Ja darbiniekam ir izsniegts citas dalībvalsts A1 sertifikāts, tad iemaksas Latvijā par viņu nav jāveic

URVN

0,36 eiro mēnesī

Darba devējs iesniedz šādus pārskatus:

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Ziņas par darba ņēmējiem

Nodibinot darba tiesiskās attiecības, ne vēlāk kā vienu stundu, pirms darbinieks uzsāk darbu (ja ziņas sniedz elektroniski EDS)

 –

Izbeidzot darba tiesiskās attiecības (vai mainoties statusam – VSAOI likmei) ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas vai statusa maiņas

Ziņas par darbinieku nesniedz, ja darbiniekam ir citas valsts izsniegts A1 sertifikāts

Darba devēja ziņojums

Katru mēnesi līdz datumam, kas norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

VSAOI – līdz nākamā mēneša pēc mēneša, par kuru aprēķināta alga, datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

URVN līdz nākamā mēneša 15.datumam

No nerezidenta algas ieturēto IIN šajā pārskatā neuzrāda

Ja darbiniekam ir citas valsts izsniegts A1 sertifikāts, ziņojumā par to uzrāda tikai URVN

IIN pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli

Par ieturēto IIN – līdz nākamā mēneša 15.datumam

Ieturēto IIN iemaksā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 5.datumam

Sociālās drošības jomā piemērojamos tiesību aktus personām, kuras ir nodarbinātas kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveicē, nosaka saskaņā ar regulas Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un regulas Nr.987/2009ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulai Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, tiesību normām. Persona, uz kuru attiecas regula, ir pakļauta tikai vienas dalībvalsts tiesību aktiem. Vispārējā gadījumā VSAOI jāveic tajā dalībvalstī, kurā persona faktiski strādā. Latvijā kompetentā iestāde regulas piemērošanas jomā − arī tās ES dalībvalsts noteikšanā, kurā veicamas VSAOI, − ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra.