Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka VID ir tiesības dzēst nodokļu pārmaksas, ja nodokļu maksātājs:

  • likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra (likuma Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) 25.1pants); 
  • izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra (Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 109.panta 8.daļa);
  • triju gadu laikā no konkrētā nodokļu likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to VID pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums (likuma par NN 25.1pants 

PVN pārmaksas dzēšana nodokļu maksātājiem, kuri ir izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra

PVN likuma 109.panta 8.daļa nosaka, ja persona, kura ir izslēgta no VID PVN maksātāju reģistra, četru mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par tās izslēgšanu no minētā reģistra, nav iesniegusi pieprasījumu par pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu, VID to dzēš.

Tādējādi nodokļu maksātājam, kurš ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra, ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu četru mēnešu laikā pēc tā izslēgšanas no minētā reģistra. Pēc minētā termiņa beigām nodokļu maksātājam zūd tiesības pieprasīt PVN pārmaksas atmaksu un VID to dzēš.

Nodokļu pārmaksas dzēšana nodokļu maksātājiem, kuri triju gadu laikā no konkrētā nodokļu likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījuši pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai

Likuma par NN 16.panta 10.punktā noteiktas nodokļu maksātāju tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja nodokļu maksātājs nav izmantojis minētajā normatīvā akta normā noteiktās tiesības un triju gadu laikā no pārmaksas izveidošanās nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to VID pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, VID nodokļu pārmaksas dzēš.

Atbilstoši tiesu praksei atzīts, ka VID lēmums dzēst valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas ir iestādes iekšējs lēmums, kas ir vērsts uz iestādes iekšējās organizācijas sakārtošanu. Minētais lēmums tiešas tiesiskas sekas nodokļu maksātājam nerada un nav nedz iestādes faktiskā rīcība, nedz administratīvais akts, jo tas nenodibina, negroza, nekonstatē vai neizbeidz konkrētas tiesiskās attiecības attiecībā uz nodokļu maksātāju un nav uz āru vērsts.

Tiesas nolēmumos norādīts ka, likuma par NN 25.1panta 1.punktā paredzētajai nodokļa pārmaksas dzēšanai nepiemīt patstāvīga, no jauna noteikta vai radīta ierobežojuma raksturs. Tiesības rīkoties ar nodokļa pārmaksu nodokļu maksātājam zūd līdz ar likumā noteiktā ieilguma iestāšanos, nevis līdz ar nodokļu pārmaksas dzēšanu.

Ņemot vērā minēto, tiesības rīkoties ar nodokļa pārmaksu nodokļu maksātājam zūd līdz ar likumā noteiktā noilguma iestāšanos, tādējādi noilgušās nodokļu pārmaksas ir dzēšamas, un tās nav atmaksājamas vai novirzāmas nodokļu parādu segšanai.

Vienlaikus informējam, ka VID nodokļu pārmaksu bez nodokļu maksātāja iesnieguma novirza nokavēto maksājumu segšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, t.i., ievērojot likuma par NN 26.panta 2.daļu, nodokļu pārmaksa bez nodokļu maksātāja iesnieguma novirzāma nodokļu parādu segšanai pirms nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas bezstrīda kārtībā.

VID aicina nodokļu maksātājus sekot līdzi savam norēķinu stāvoklim ar valsts budžetu, nodokļu pārmaksas rašanās periodam un savlaicīgi izmantot tiesības pieprasīt nodokļu pārmaksas atmaksu, vēršoties VID ar pamatotu pieprasījumu.

Informācija par noilgušo pārmaksu dzēšanu nodokļu maksātājam ir pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Nodokļu maksātāju datu sistēmā, kā arī ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas starpniecību nodokļu maksātāji tiks informēti par nodokļu pārmaksas dzēšanu.