Valsts ieņēmumu dienests 2019.gada 8.oktobrī ir sagatavojis metodisko materiālu “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”. Publicējam 3.daļu – tajā par jaunas grāmatvedības politikas piemērošanu ar atpakaļejošu datumu. 

Piemērojot jauno grāmatvedības politiku ar atpakaļejošu spēku, notikumi un darījumi iepriekšējos periodos tiek atspoguļoti tā, it kā jaunā grāmatvedības politika būtu lietota vienmēr, tas ir sākot ar datumu, kurā šādi posteņi radušies.

Jaunā grāmatvedības politikas maiņas ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskata salīdzināmajorādītājos un pielikumā. 

Labo salīdzināmos rādītājus uz pārskata gada sākumu bilancē,  peļņas vai zaudējuma aprēķinā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā. 

Sagatavojot gada pārskatu, katra pārskata gada sākuma bilancei jāsaskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. Piemērojot jauno grāmatvedības politiku ar atpakaļejošu spēku, pārskata gada sākuma bilance nesakritīs ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

Piemērs

SIA "X" 20X6.gadā maina grāmatvedības politiku un piemēro to ar atpakaļejošu spēku. Grāmatvedības politikas maiņas ietekmē koriģēti šādi rādītāji iepriekšējos finanšu pārskatos:

  • apgrozāmie līdzekļi (+10 000 EUR),
  • pārskata gada peļņa bilancē (+7000 EUR),
  • peļņa vai zaudējumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+7000 EUR).

Grāmatvedības politikas maiņas ietekmē 20X6.gada pārskata attiecīgie sākuma bilances rādītāji nesakritīs ar 20X5.gada pārskata beigu bilances rādītājiem.

SIA "X" 20X5.gada pārskatā uzrādītā informācija (izraksts)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Postenis

20X5 (EUR)

20X4 (EUR)

Pārskata gada peļņa

27 000

X

Bilance

 Postenis

20X5(EUR)

20X4(EUR)

Ilgtermiņa ieguldījumi

X

X

Apgrozāmie līdzekļi

50 000

X

Aktīvi kopā

X

X

Pamatkapitāls

X

X

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa

X

X

Pārskata perioda nesadalītā peļņa

27 000

X

Kreditori

X

X

Pasīvi kopā

X

X

SIA "X" 20X6.gada pārskatā uzrādītā informācija (izraksts)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 Postenis

20X6 (EUR)

20X5 (EUR)

Pārskata gada peļņa

X

34 000 (27 000+7000)

Bilance

 Postenis

20X6 (EUR)

20X5 (EUR)

Ilgtermiņa ieguldījumi

X

X

Apgrozāmie līdzekļi

X

60 000 (50 000+10 000)

Aktīvi kopā

X

X

Pamatkapitāls

X

X

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa

X

X

Pārskata perioda nesadalītā peļņa

34 000 (27 000+7000)

Kreditori

X

X

Pasīvi kopā

X

X

Pielikumā sniedz informāciju par grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz visiem (cik iespējams) attiecīgajiem iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem un tās kopējo ietekmi.

Piemērs

SIA "TEV" grāmatvedības politikā noteikts, ka pamatlīdzekļu (ražošanas iekārtas) nolietojums tiek iekļauts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 20X3.gadā SIA "TEV" mainīja grāmatvedības politiku attiecībā uz ražošanas iekārtu nolietojuma vērtības uzskaiti. Sākot ar 20X3.gadu, nolietojums tiks kapitalizēts, iekļaujot tās saražoto preču vērtībā.

Iepriekšējo pārskata periodu peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautais pamatlīdzekļu nolietojums: 

  • 20X0.gadā 2000 EUR,
  • 20X1.gadā 2100 EUR,
  • 20X2.gadā 2200 EUR.

Tātad līdz 20X2.gadam peļņas vai zaudējumu aprēķinā kopumā tika iekļauts nolietojums 4100 (2000 + 2100) EUR apmērā, bet līdz grāmatvedības politikas maiņai šī vērtība bija 6300 (2000 + 2100 + 2200) EUR.

20X3.gadā pamatlīdzekļu nolietojums bija 2500 EUR un tas, atbilstoši jaunajai grāmatvedības politikai tika kapitalizēts, iekļaujot nerealizēto preču vērtībā.

Sagatavojot gada pārskatu par 20X3.gadu, tika koriģēti salīdzināmie rādītāji par 20X2.gadu tā, it kā jaunā grāmatvedības politika būtu lietota vienmēr.

20X3.gada finanšu pārskatā peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un pašu kapitāla izmaiņu pārskats atspoguļots šādi:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (SIA "TEV" gada pārskats par 20X3.gadu)

 Postenis

20X3 (EUR)

20X2 (EUR)

Neto apgrozījums

24 500

16 000

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

0

0 *

Pārskata perioda peļņa

24 500

16 000

Bilance (SIA "TEV" gada pārskats par 20X3.gadu)

 Postenis

31.12.20X3. (EUR)

31.12.20X2. (EUR)

Ilgtermiņa ieguldījumi

285 000

210 000

Apgrozāmie līdzekļi

32 200

20 430 **

Aktīvi kopā

317 200

230 430

Pamatkapitāls

5000

5000

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa

38 030

24 100

Pārskata perioda peļņa

20 825

13 930

Pašu kapitāls kopā

63 855

43 030 ***

Uzkrājumi

3500

3500

Ilgtermiņa saistības

214 245

152 000

Īstermiņa saistības

35 600

31 900

Pasīvi kopā

317 200

230 430

* Lai gan 20X2.gadā nolietojums bija iekļauts PZA, šeit norāda tā it kā tas nekad nebūtu darīts

** Šis rādītājs palielināts par EUR 6 300 (PZA iekļautais nolietojums no 20X0. līdz 20X2.gadam)

*** Koriģēts rādītājs par 20X2.gadu, jo jaunā grāmatvedības politika piemērota ar atpakaļejošu spēku

Tā kā pašu kapitāla izmaiņu pārskatā ir jānorāda ne tikai iepriekšējā pārskata gada bilancē norādītos skaitļus, bet arī atlikumu vērtības labojumu, ja tāds veikts saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu, tad SIA "TEV" pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 20X3.gadu izskatīsies šādi:

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (SIA "TEV" gada pārskats par 20X3.g.)

 Postenis

Pamatkapitāls EUR

Nesadalītā peļņa EUR

Kopā EUR

Atlikums 31.12.20X2. pirms grāmatvedības politikas maiņas

5000

31 730 (20 000+11 730) *

36 730

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme

6300

6300

Koriģēts atlikums 31.12.20X2.

5000

38 030

43 030

20X3.gada peļņa

20 825

20 825

Atlikums 31.12.20X3.

5000

58 855

63 855

* Tā ir iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 20X2.gadā pirms korekcijas + pārskata gada nesadalītā peļņa 20X2.gadā pirms korekcijas) (Skatīt šī piemēra daļu “pielikums (izraksts) 2.tabula”)

Pielikumā sniedz informāciju par grāmatvedības politikas maiņas būtību, tās ietekmi uz peļņu un tās uz visiem (cik iespējams) attiecīgajiem iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem.

Pielikums (izraksts) (SIA "TEV" gada pārskats par 20X3.gadu)

20X3.gadā sabiedrība brīvprātīgi mainīja grāmatvedības politiku jautājumā par pamatlīdzekļu nolietojuma vērtības uzskaiti. Līdz 20X2.gadam ieskaitot pamatlīdzekļu nolietojuma vērtība tika iekļauta pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Sākot ar 20X3.gadu pamatlīdzekļu nolietojuma vērtība tiek kapitalizēta, iekļaujot to pašražoto preču vērtībā. Grāmatvedības politika tika mainīta, lai saskaņotu pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus, tādējādi atklājot patiesāku un skaidrāku priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu. 

Jaunās grāmatvedības politikas piemērošanas ietekme uz iepriekšējo periodu peļņu

 Postenis

20X2.gadā EUR

Periodos līdz 20X2.gadam EUR

Kopā EUR

Pašražoto preču vērtības palielinājums

2200

4100

6300

Peļņas palielinājums

2200

4100

6300

Lai varētu gūt skaidru priekšstatu par politikas ietekmi uz visiem (cik iespējams) iepriekšējo gadu finanšu pārskata posteņu rādītājiem, sniedz informāciju par 2013. un 2012.gada faktiskajiem rezultātiem ar ietvertajām korekcijām.

Jaunās grāmatvedības politikas atpakaļejošā ietekme

 Postenis

20X3.gads

Pirms korekcijas EUR

20X3.gads

Korekcija EUR

20X3.gads Pēc korekcijas

(uzrāda 20X3.gada pārskatā) EUR

20X2.gads

Pirms korekcijas EUR

20X2.gads

Korekcija EUR

20X2.gads pēc korekcijas

(uzrāda 20X3.gada pārskatā) EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Neto apgrozījums

24 500

 

24 500

16 000

 

16 000

Pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana

 

 

0 *

2200

-2 200 **

0

Peļņa pirms nodokļiem

24 500

 

24 500

13 800

+2200 ***

16 000

Bilance

Ilgtermiņa ieguldījumi

285 000

 

285 000

210 000

 

210 000

Apgrozāmie līdzekļi

25 900

+6300 ****

32 200

14 130

+6300 *****

20 430

Aktīvi kopā

310 900

+6300

317 200

224 130

+6300

230 430

Pamatkapitāls

5000

 

5000

5000

 

5000

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

31 730

+6300

38 030

20 000

+4100

24 100

Pārskata gada nesadalītā peļņa

20 825

 

20 825

11 730

+2200

13 930

Pašu kapitāls kopā

57 555

+6300

63 855

36 730

+6300

43 030

Uzkrājumi

3500

 

3500

3500

 

3500

Ilgtermiņa saistības

214 245

 

214 245

152 000

 

152 000

Īstermiņa saistības

35 600

 

35 600

31 900

 

31 900

Pasīvi kopā

310 900

+6300

317 200

224 130

6300

230 430

* Saskaņā ar jauno grāmatvedības politiku 20X3.gadā pamatlīdzekļu nolietojums netiek iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā

** Samazinātas izmaksas par 20X2.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļauto pamatlīdzekļu nolietojumu

*** 20X2.gada izmaksas mazākas, tāpēc peļņa lielāka

**** Grāmatojums veikts 20X3.gadā, tāpēc palielinās krājumu vērtība 20X3.gadā

***** Krājumu vērtība palielināta par nolietojumu, kas bija iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā līdz 2012.gadam, tāpēc par šo summu palielina krājumu vērtību uz 20X2.gada beigām

Tā kā finanšu pārskata pielikumā jāpaskaidro bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņas saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu, tad tiek parādīta jaunās grāmatvedības politikas atpakaļejošā ietekme uz iepriekšējo periodu pašu kapitāla izmaiņu pārskatu rādītājiem.

Jaunās grāmatvedības politikas ietekme uz iepriekšējo periodu pašu kapitāla izmaiņu pārskatiem

 Postenis

Pamatkapitāls EUR

Nesadalītā peļņa EUR

Kopā EUR

Atlikums 31.12.20X1. pirms grāmatvedības politikas maiņas

5000

20 000

25 000

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme

 

4100

4100

Koriģēts atlikums 31.12.20X1

5000

24 100

29 100

Koriģēta 20X2. gada peļņa

 

13 930

13 930

Koriģēts atlikums 31.12.20X2

5000

38 030

43 030

20X3.gada peļņa

 

20 825

20 825

Atlikums 31.12.20X3.

5000

58 855

63 855

Pielikumā sniedz pārskatu par koriģētajiem atlikumiem 20X3.gada finanšu pārskata bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Koriģētie atlikumi 20X3.gada bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā:

Apgrozāmie līdzekļi

20X3

20X3

Atlikumi virsgrāmatā pirms korekcijām

25 900

14 130

Nolietojuma kapitalizēšana par 20X0-20X1

4100

4100

Koriģētie atlikumi 31.12.20X3 un 31.12.20X2.

32 200

20 430

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

20X3

20X2

Atlikumi virsgrāmatā pirms korekcijām

31 730

20 000

Nolietojuma kapitalizēšana par 20X0-20X1

4100

4100

Nolietojuma kapitalizēšana par 20X2

2200

 

Koriģētie atlikumi 31.12.20X3 un 31.12.20X2

38 030

24 100

Pārskata perioda peļņa

20X3

20X2

Atlikumi virsgrāmatā pirms korekcijām

20 825

11 730

Nolietojuma kapitalizēšana par 20X2

 

2200

Koriģētie atlikumi 31.12.20X3 un 31.12.20X2

20 825

13 930

20X3.gadā SIA "TEV” virsgrāmatā veikti šādi grāmatojumi - nolietojuma kapitalizēšana:

  • D Apgrozāmie līdzekļi - 6300 EUR,
  • K Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi - 6300 EUR.