Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis metodisko materiālu “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”. Publicējam 1.daļu – tajā par vispārīgo informāciju, kas jāņem vērā, veicot kļūdu labojumus grāmatvedībā. 

Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību personām – Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem par to, kā finanšu pārskatos atspoguļojama grāmatvedības politikas maiņa, kļūdu labojumi un grāmatvedības aplēšu izmaiņas.

Ja sabiedrībā pārskata gada laikā mainīta grāmatvedības politika, iepriekšējo gadu finanšu pārskatos atklātas kļūdas vai mainītas grāmatvedības aplēses, gada pārskati nesniedz to lietotājiem patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrībā notiekošajiem procesiem ilgākā laika periodā, tātad tā gada finanšu pārskatā, kad labota iepriekšējo gadu kļūda, mainīta grāmatvedības politika vai aplēses, sabiedrībai jāsniedz detalizēta informācija par veiktajiem labojumiem.

Tā kā gada pārskati nav ne nodokļu deklarācijas, ne informatīvās deklarācijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem drīkst precizēt triju gadu laikā pēc noteiktā maksāšanas termiņa, nav pieļaujama apstiprinātu un publiskotu gada pārskatu labošana un precizētu gada pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā.

Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, katram postenim norāda attiecīgo kārtējā pārskata gada un arī iepriekšējā pārskata gada skaitli

Iepriekšējo periodu gada pārskatos atklāto kļūdu labojumus un grāmatvedības politikas maiņas ietekmi atspoguļo tā perioda gada pārskatā, kad kļūda atklāta un grāmatvedības politika mainīta, labojot attiecīgā posteņa salīdzināmo rādītāju par iepriekšējo gadu.

Piemērs

SIA “ABC” grāmatvedis 20X7.gadā konstatējis, ka 20X6.gadā grāmatvedībā nav iekļauts realizācijas rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem 8000 EUR vērtībā. Tā kā gada pārskatu par 20X6.gadu labot nedrīkst, labojums tiek veikts 20X7.gada pārskatā, labojot salīdzināmos rādītājus uz 20X6.gada beigām (20X7.gada sākumu).

Grāmatvedības politikas maiņas, kļūdu labojumu un grāmatvedības aplēšu izmaiņu ietekmi finanšu pārskatos var atspoguļot:

  • ar atpakaļejošu spēku jeb retrospektīvi;
  • perspektīvi.

Piemērošana ar atpakaļejošu spēku – jaunas grāmatvedības politikas piemērošana darījumiem tā, it kā šāda politika būtu piemērota vienmēr.

Labojumi ar atpakaļejošu spēku – gada pārskata posteņu salīdzināmo rādītāju labojumi tā, it kā iepriekšējo periodu kļūdu nebūtu bijis.

Perspektīva piemērošana – jaunās grāmatvedības politikas un grāmatvedības aplēses piemērošana tikai to saimniecisko darījumu uzskaitei, kas notiek pēc to maiņas datuma.

Ja iepriekšējo periodu gada pārskatos atklāto kļūdu labojumi un  grāmatvedības politikas maiņas ietekme gada pārskatā atspoguļota, labojot attiecīgā posteņa salīdzināmo rādītāju par iepriekšējo gadu, tad nosakot sabiedrības atbilstību lielas, vidējas, vai mazas sabiedrības kategorijai attiecībā uz normatīvajos aktos noteikto atvieglojumu un atbrīvojumu izmantošanu un iesniedzamā gada pārskata sastāvu, divu gadu intervālā tiek vērtēts attiecīgais labotais rādītājs uz iepriekšējā pārskata gada beigām, nevis nekorektais jau iesniegtā gada pārskata rādītājs.

Piemērs

Ja sabiedrība 2 gadus pēc kārtas bilances datumā pārsniedz divus no rādītājiem: bilances kopsumma – 4 000 000 EUR, neto apgrozījums – 8 000 000 EUR, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50, tad tās gada pārskats sastāv no jāsagatavo bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma.

Ja šie rādītāji netiek pārsniegti 2 gadus pēc kārtas, tad sabiedrībai ir tiesības iesniegt gada pārskatu, kas sastāv tikai no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pielikuma. 

SIA “UIN” 20X7.gada rādītāji:

  • bilances kopsumma – 4 000 010 EUR,
  • neto apgrozījums – 8 000 010 EUR,
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50

SIA “UIN” 20X8.gada rādītāji:

  • bilances kopsumma – 4 000 030 EUR, (atklāta kļūda – labots rādītājs uz iepriekšējā gada beigām – 3 999 000 EUR)
  • neto apgrozījums – 8 000 000 EUR (atklāta kļūda – labots rādītājs uz iepriekšējā gada beigām – 7 999 000 EUR),
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 55. 

Tātad vērtējot 20X8.gada labotos rādītājus uz iepriekšējā pārskata gada beigām (nevis jau iesniegtā 20X7.gada rādītājus), sabiedrībai ir tiesības iesniegt gada pārskatu, kas sastāv tikai no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pielikuma