Valsts ieņēmumu dienests 2019.gada 8.oktobrī ir sagatavojis metodisko materiālu “Par dažādu izmaiņu un iepriekšējo periodu kļūdu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē”. Publicējam 5.daļu – tajā par grāmatvedības aplēsēm un to izmaiņām.

Grāmatvedības aplēse ir noteikta informācija vai pieņēmumi par konkrēto jautājumu, kas veidojusies no gūtās pieredzes un tiek izmantota atsevišķu finanšu pārskatu posteņu novērtēšanā.

Pamatojoties uz aplēsēm, novērtē, piemēram:

 • šaubīgos un bezcerīgos parādus uzskaitījums;
 • lēnas aprites krājumus uzskaitījums;
 • finanšu aktīvu vai saistību patiesās vērtības;
 • nolietojamo aktīvu lietderīgās lietošanas laiku;
 • uzkrājumus (garantijas saistībām, u.c.).

Piemērs

SIA "ABC", sagatavojot gada pārskatu par 20X6.gadu, veido uzkrājumus garantijas saistībām. Tā kā nav precīzi zināma nepieciešamā naudas līdzekļu summa un saistību izpildes laiks, SIA "ABC" uzkrājumu summas noteikšanai izmanto aplēsi, pamatojoties uz precīzi zināmo saistību izpildei izlietoto naudas summu uz gada beigām iepriekšējos trīs gados.

Saistību izpildei izmantotie naudas līdzekļi:

 • 20X3.gadā – 7869 EUR,
 • 20X4.gadā – 5647 EUR,
 • 20X5.gadā – 6231 EUR.

SIA "ABC" 20X6.gadā veido uzkrājumus 6582 EUR apmērā ((7869 + 5647 + 6231) / 3 = 6582)).

Novērtējumam, izmantojot konkrētu grāmatvedības aplēsi, jābūt pamatotam un ticamam. Novērtējums ir ticams, ja sabiedrība izvēloties aplēsi, pamatojas uz aktuālāko pieejamo informāciju, pierādījumiem vai nozares speciālistu vērtējumu. 

Sabiedrība pārskata un nepieciešamības gadījumā maina grāmatvedības aplēsi, ja tiek iegūta jauna informācija vai mainās apstākļi, kas bija par pamatu līdzšinējai aplēsei.

Piemērs

SIA "KML" 20X1.gadā iegādājusies 100 modeļa "X" apavu pārus, katru par 75 EUR. 20X1.gadā SIA "KML" pārdevusi 60 šī modeļa apavu pārus, katru par 130 EUR. Tā kā krājumu vērtība jānovērtē atbilstoši iegādes izmaksām vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā, atkarībā no tā, kura no šīm vērtība ir zemāka, tad krājumos esošo modeļa "X" apavu vērtība 20X1.gadā ir 3000 EUR (40 x 75 = 3000), kas noteikta ņemot vērā iegādes izmaksas.

20X2.gadā, mazinoties iedzīvotāju pirktspējai, mainījusies tirgus situācija. Lai SIA "KML" izdotos realizēt konkrētā modeļa apavus, tiek veikta apavu pārcenošana. 20X2 gada laikā sabiedrība pārdevusi tikai 30 apavu pārus, kuru cena pēc pārcenošanas ir 55 EUR. Tā tirgus vērtība šajā gadījumā ir zemāka nekā iegādes izmaksas, tad 20X2.gadā tiek mainīta grāmatvedības aplēse krājumu novērtēšanai, nosakot, ka krājumu atlikumi tiek novērtēti atbilstoši tirgus cenām bilances datumā.

Jauno grāmatvedības aplēsi piemēro tikai perspektīvi, t.i. novērtējot finanšu pārskata posteņus tajā pārskata gadā, kurā notikušas aplēses izmaiņas un nākamajos gados.

Grāmatvedības aplēses maiņa nav grāmatvedības politikas maiņa. Novērtēšanas principa maiņa ir grāmatvedības politikas maiņa, nevis grāmatvedības aplēses maiņa.

Piemērs

SIA "ABC" krājumu vērtība tiek noteikta pēc FIFO ("Pirmais iekšā – pirmais ārā") metodes, bet SIA "XYZ" – pēc vidējās svērtās cenas metodes. SIA "ABC" kļūstot par SIA "XYZ" meitas sabiedrību, krājumu novērtēšanas metode tajā tiek mainīta no FIFO metodes uz vidējās svērtās cenas metodi.

Šajā gadījumā ir notikusi grāmatvedības politikas maiņa, nevis grāmatvedības aplēses maiņa.

Piemērs

SIA "OMG" 20X2.gadā saņēma informāciju, ka SIA "SOS" (viens no sadarbības partneriem, kam SIA "OMG" sniedz savus pakalpojumus) pasludināta maksātnespēja. SIA "SOS" parāds uz 20X1.gada 31.decembri ir  9500 EUR un līdz maksātnespējas pasludināšanas brīdim parāds nav apmaksāts. Ņemot vērā iegūto informāciju, sagatavojot 20X2.gada pārskatu, tiek veidoti uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem 9500 EUR apmērā.

Šajā gadījumā mainīta grāmatvedības aplēse, nevis grāmatvedības politika.

Dažkārt nav iespējams noteikt, vai veikta grāmatvedības politikas vai grāmatvedības aplēses maiņa. Tad tiek uzskatīts, ka veikta grāmatvedības aplēses maiņa.

Grāmatvedības aplēses izmaiņas neattiecas uz iepriekšējiem periodiem, jo ietekmē aktīvu un saistību pašreizējo novērtējumu un nākotnē sagaidāmo ieguvumu un saistību apmēru.

Ja jaunā grāmatvedības aplēse attiecas tikai uz vienu pārskata gadu, tad tā gada finanšu pārskatā, kurā piemērota grāmatvedības aplēse vai notikušas aplēses izmaiņas, iekļauj attiecīgās finanšu pārskata korekcijas.

Piemērs

20X3.gadā sākas tiesas process, kurā pret SIA "JAU" administrāciju par darba tiesību neievērošanu vērsies tās bijušais darbinieks. 20X3.gada decembrī tiesas spriedums vēl nav pasludināts, bet SIA "JAU" juristam ir pamatots uzskats, ka SIA "JAU" tiks atzīta par vainīgu šajā procesā.

Sagatavojot 20X3.gada pārskatu, tiek veidots uzkrājums paredzamajiem tiesas izdevumiem 12 000 EUR apmērā, kā aplēsi paredzamo izdevumu noteikšanai izmantojot līdzīgu gadījumu tiesu praksē.

Veidojot uzkrājumu, SIA "JAU" tiek veikts grāmatojums:

 • D "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas" 12 000 EUR;
 • K "Citi uzkrājumi" 12 000 EUR.

Tā kā aplēse piemērota, lai veidotu uzkrājumus tiesas izdevumiem 20X2.gadā, tad izdevumus iekļauj 20X2.gada finanšu pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Ja jaunā grāmatvedības aplēse attiecas uz vairākiem pārskata gadiem, tad tā gada finanšu pārskatā, kurā notikušas grāmatvedības aplēses izmaiņas, iekļauj attiecīgas finanšu pārskata posteņu vērtības korekcijas, bet nākamajos gados jauno aplēsi ņem par pamatu finanšu pārskata posteņu novērtēšanai.

Piemērs

20X1.gadā SIA "NLO" iegādājas ražošanas iekārtu par 12 000 EUR. Ņemot vērā esošo pieredzi, ražošanas iekārtas lietderīgās lietošanas laiks noteikts 5 gadi.

Nolietojumu nosaka pēc lineārās metodes.

Likvidācijas vērtība 400 EUR.

20X3.gadā mainīta grāmatvedības aplēse, nosakot, ka ražošanas iekārtas lietderīgā lietošanas laiks būs 7 gadi no iegādes brīža.

20X3.gadā mainīta aplēse, nosakot, ka ražošanas iekārtas likvidācijas vērtība 200 EUR. 

Pamatlīdzekļa bilances vērtība 20X3.gada sākumā: 

 • Iegādes vērtība 12 000 EUR,
 • Uzkrātais nolietojums 4640 EUR (12 000 - 400 = 11 600 / 5 = 2320 x 2 = 4640),
 • Bilances vērtība 7360 EUR.

Jaunā grāmatvedības aplēse tiks piemērota, aprēķinot ražošanas iekārtas nolietojumu gan par 20X3.gadu, gan arī par nākamajiem gadiem:

 • Bilances vērtība 7360 EUR,
 • Likvidācijas vērtība 200 EUR,
 • Amortizējamā vērtība 7160 EUR,
 • Nolietojums par gadu 1432 EUR (7160 / 5 = 1432).

Aprēķinot pamatlīdzekļa nolietojumu par 20X3.gadu, SIA "NLO" tiek veikts šāds grāmatojums:

 • D “Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi” 1432 EUR,
 • K “Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi” uzkrātais nolietojums” 1432 EUR.

Finanšu pārskata pielikumā:

 • sniedz informāciju par grāmatvedības aplēšu izmaiņu veidu un summu, kurām ir būtiska ietekme uz pārskata periodu vai nākamajiem periodiem;
 • ja grāmatvedības aplēses izmaiņas ietekmi uz nākamajiem periodiem noteikt nav iespējams, paskaidro šo faktu.