Valsts ieņēmumu dienests (VID) publicējis metodisko materiālu “Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jaunuzņēmumiem”, kurā skaidrota jaunuzņēmumu darba devēju ziņojumu iesniegšanas kārtība VID.

Darba devējs katru mēnesi līdz dienai, kas norādīta no VID saņemtajā paziņojumā (Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 2.pielikumā), iesniedz VID darba devēja ziņojumu (MK noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikumu) (MK noteikumu Nr.827 3.pielikums).

Darba devēja ziņojumā jaunuzņēmuma darbiniekus norāda atsevišķos sarakstos atbilstoši darba ņēmēja statusam un izvēlētajam pensiju līmenim:

 • jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;
 • jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas);
 • jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi));
 • jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;
 • jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai kuri ir personas ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējas);
 • jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)).

Jaunuzņēmums par darba ņēmējiem, kuriem tiek piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, aizpilda arī darba devēja ziņojuma (MK noteikumu Nr.827 3.pielikuma) 12.aili (iemaksas pensiju apdrošināšanai 10%) un 13.aili (aprēķinātais solidaritātes nodoklis (SN)).

Piemērs

Pēteris Kļaviņš ir SIA “ABC” darbinieks, un par gadu aprēķinātie ienākumi novembrī ir sasnieguši obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru – 62 800 EUR.

SIA “ABC” iegūst jaunuzņēmuma statusu ar 2019.gada 1.decembri. Darba ņēmējam Pēterim Kļaviņam algotā darbā aprēķinātie ienākumi par decembri ir 8000 EUR.

Pēteris Kļaviņš informēja darba devēju SIA “ABC”, ka vēlas veikt papildu obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai.

Darba devēja ziņojumā Pētera Kļaviņa gūtos ienākumus norāda darba devēja ziņojuma sarakstā: jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

Darba devēja ziņojumu aizpilda šādi:

 • 4.aile – aprēķinātie darba ienākumi (8000 EUR);
 • 5.aile – aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) (301,77 EUR (11% no 860 EUR = 94,60 EUR (darba ņēmēja daļa) un 24,09% no 860 EUR = 207,17 EUR (darba devēja daļa));
 • 13.aile – aprēķinātais SN (8000 EUR x 11% =880 EUR (darba ņēmēja daļa) un 8000 EUR x 24,09% = 1927,20 EUR (darba devēja daļa)).

Ja nepieciešams precizēt darba ņēmēja darba ienākumus, obligātās iemaksas, iemaksas pensiju apdrošināšanai un SN par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša, darba devējs precizējumus norāda pārskata mēneša darba devēja ziņojumā.

Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumu (6.aile), obligāto iemaksu (7.aile), iemaksu pensiju apdrošināšanai (14.aile) un solidaritātes nodokļa (15.aile) palielinājumu vai samazinājumu.

Ja jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisija atceļ lēmumu par atbalsta programmas piešķiršanu, jaunuzņēmums, kas atbalsta programmas periodā zaudējis tiesības izmantot atbalsta programmu, ne vēlāk kā viena kalendāra mēneša laikā pēc tiesību zaudēšanas iesniedz darba devēja ziņojumu par darba ņēmējiem, kuriem bija piemērota atbalsta programma fiksēta maksājuma veikšanai, un aizpilda iepriekšējo pārskata mēnešu darba devēja ziņojumus (MK noteikumu Nr.827 3.pielikumu), norādot šos darba ņēmējus vispārējā nodokļu režīmā.

Piemērs

SIA “AAA” ir kļuvis par jaunuzņēmumu ar 2019.gada 1.aprīli. Darbiniekam, kam piešķirta valsts vecuma pensija, algotā darbā aprēķinātie ienākumi par aprīli ir 4500 EUR.

Darbinieks ir izvēlējies papildus veikt iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā.

Darba devēja ziņojumā darbinieka gūtos ienākumus norāda darba devēja ziņojuma sarakstā: jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)).

Darba devēja ziņojumu aizpilda šādi:

 • 4.aile – aprēķinātie darba ienākumi (4500 EUR);
 • 5.aile – aprēķinātās VSAOI (265,49 EUR (860 EUR x 9,56% = 82,22 EUR (darba ņēmēja daļa) un 860 EUR x 21,31% = 183,27 EUR (darba devēja daļa)));
 • 12.aile – aprēķinātās iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā ((4500 EUR – 860 EUR) x 10% = 364 EUR).

2019.gada 15.jūlijā SIA “AAA” zaudēja tiesības izmantot atbalsta programmu ar 2019.gada 1.aprīli.

SIA “AAA” ikmēneša ziņojuma par darba ņēmējiem iesniegšanas termiņš ir 20.datums.

Ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.augustam SIA “AAA” ir jāiesniedz darba devēja ziņojumu precizējumi par aprīli un maiju, norādot darba ņēmēju vispārējā nodokļu režīmā atbilstoši darba ņēmēja statusam – darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem).

Ņemot vērā, ka darba devēja ziņojums par jūniju vēl nav iesniegts, SIA “AAA” darba devēja ziņojumu par jūniju iesniedz vispārējā kārtībā.

Darba devēja ziņojumu aizpilda šādi:

 • 4.aile – aprēķinātie darba ienākumi (4500 EUR);
 • 5.aile – aprēķinātās VSAOI (1389,15 EUR (4500 EUR x 9,56% = 430,20 EUR (darba ņēmēja daļa) un 4500 EUR x 21,31% = 958,95 EUR (darba devēja daļa))).