Darbinieks atvērta darbnespējas lapa, jo cietis nelaimes gadījumā darbā. Likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” nosaka, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt no saviem līdzekļiem apdrošinātajai personai, kas cietusi nelaimes gadījumā darbā, slimības naudu par pirmajām 10 kalendārajām dienām 80% apmērā no dienas vidējās izpeļņas. Vai šajā gadījumā slimības nauda jāaprēķina un jāizmaksā par 10 kalendārajām vai darba dienām?

Likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 19.panta 3.daļas 1.punkts nosaka, ka darbiniekam, kuram noticis nelaimes gadījums darbā, darba devējs no saviem līdzekļiem par pirmajām 10 darba nespējas dienām maksā slimības naudu, ņemot par pamatu dienas vidējo izpeļņu, bet par pārējo darba nespējas periodu slimības pabalstu maksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), ņemot par pamatu dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. VSAA rēķina kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, jo pabalstus maksā par kalendārajām dienām.