Vilcējautomobiļu vadītāji tiek norīkoti darba braucienā uz Eiropas Savienības valstīm. Darbiniekiem tiek nodrošināta naktsmītne, bet ēdināšana nav iekļauta. Visi papildu izdevumi, kas rodas darbiniekiem darba brauciena laikā darba specifikas dēļ (degviela, stāvvietas, ceļa nodevas u.tml.) tiek kompensētas, darbiniekam iesniedzot avansa norēķinu, vai arī pēc tam, kad darbinieks iesniegs attaisnojuma dokumentu. Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (MK noteikumi Nr.969) 13.punktā teikts: Ja darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – tiek nodrošināta viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana trīs reizes dienā (tai skaitā no citas institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem), ar institūcijas vadītāja atļauju par katru komandējuma dienu viņam izmaksā līdz 30% no dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normas. Šķiet, ka tas attiecināms tikai uz komandējumiem, nevis darba braucieniem. MK noteikumu Nr.969 3.punktā arī nav minētas 13.punkta speciālās normas. Vai ir iespējams noteikt zemāku dienas naudu, piemēram, 20 eiro dienā, kā kompensāciju par papildu izdevumiem?