2017.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija sabiedrībām jāsagatavo atbilstoši likumam "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN), kas piemērojams 2017.gadam. Bet ko darīt ar atliktā nodokļa saistībām vai aktīvu šī gada 31.decembrī?

Sabiedrībām, kas sagatavo gada pārskatu saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un izņēmuma kārtā piemēro Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Nr.12 "Ienākuma nodokļi" (SGS Nr.12), jāatceras, ka SGS Nr.12 regulējumā ietverts gan atliktais jeb nākotnes UIN, gan maksājamais jeb tagadnes UIN.

Saskaņā ar SGS Nr.12 noteikto atliktā nodokļa saistības / aktīvs ir ienākuma nodokļu summas, kas maksājamas / atgūstamas nākamajos pārskata periodos. Līdz šim atliktā nodokļa aprēķina bāzi veidoja pagaidu starpības, kas lielākoties radās no pamatlīdzekļu (PL) atlikušās vērtības nodokļu un finanšu uzskaitē, dažādiem uzkrājumiem, kā arī uzkrātajiem nodokļu zaudējumiem bilances datumā. Atliktā nodokļa aprēķina bāzei piemēroja UIN standartlikmi, kas, novērtējot atliktā nodokļa summas 31.12.2016., klasiskos gadījumos bija 15%.