Pamatlīdzekļa (PL) – ēkas - atlikusī vērtība pirms pārvērtēšanas bija 20 000 EUR. Uzkrātais nolietojums veidoja 17 000 EUR. 1 mēnesi pirms pārdošanas ēka tika pārvērtētā, un jaunā vērtība bija jau 50 000 EUR. Ēka tika pārdota par 100 000 EUR.

Pārdošana iegrāmatota šādi:

  • D Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem     100 000 EUR
  • K Citi ieņēmumi                                              100 000 EUR
  • D PL vērtības norakstīšana                          50 000 EUR
  • K PL                                                                  50 000 EUR
  • D PL nolietojums                                            17 000 EUR
  • K PL                                                                  17 000 EUR

Pārvērtēšanas rezerve:

  • D Pārējās rezerves                                           30 000 EUR
  • K Ieņēmumi no PL pārdošanas                     30 000 EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA):

  • 100 000 + 30 000 – 50 000 = 80 000 EUR (pirms nodokļiem)

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija:

  • 80 000 – 30 000 = 50 000 EUR (ar UIN apliekamais ienākums)

Vai visi aprēķini un grāmatojumi ir pareizi?