Uzņēmumam ir kredītsaistības: pamatsumma - 30 323,19 EUR; aprēķinātie un nesamaksātie procenti par aizdevuma izmantošanu - 827,99 EUR; līgumsods par saistību izpildes kavējumu - 3496,35 EUR. Uzņēmums ar kreditoru vienojies, ka atmaksās 18 000 EUR, un parādsaistības tiks izbeigtas.

Uzņēmums no bankas konta pārskaita 18 000 EUR, veicot šādu grāmatojumu:

  • D 5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm – 18 000 EUR,
  • K 2620 Norēķinu konti bankās – 18 000 EUR.

Atlikusī daļa tiek iegrāmatota ieņēmumos:

  • D 5160 – 12 323,19 EUR,
  • K 65xx Pārējie uzņēmuma ieņēmumi – 12 323,19 EUR.

Kā jāgrāmato nesamaksātie procenti un līgumsods?